5. června 2018 Tiskové zprávy

Konference Dobrá praxe v sociálních službách zhodnotí profesní růst

Charita Česká republika, největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb, pořádá ve čtvrtek 7. června 2018 odbornou konferenci pro sociální pracovníky s názvem Dobrá praxe v sociálních službách. Konference se uskuteční v Paláci Charitas na Karlově náměstí v Praze 1 od 9:30 hodin.

Na konferenci budou zveřejněny výstupy dvouletého projektu Ke kvalitě v Charitě, zaměřeného na profesní růst sociálních pracovníků působících v sociálních službách a na dopady legislativních změn, které mají vliv na poskytování těchto služeb i na plánované legislativní změny. Jedná se hlavně o novely zákona o sociálních službách, prováděcí vyhlášky 505 k zákonu o sociálních službách a jejích příloh a připravované změny v této oblasti. Cílem konference je rovněž podpora dobré praxe v sociálních službách.

Součástí akce budou také workshopy k tématům, která činí v praxi největší obtíže. Těmi jsou: individuální plánování v sociálních službách, střety zájmů v sociálních službách, duševní hygiena sociálních pracovníků působících v sociálních službách a kompetence sociálního pracovníka v sociálních službách.
Diskuse na workshopech povedou odborníci z řad inspektorů kvality poskytování sociálních služeb. 

Na konferenci vystoupí rovněž zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a České biskupské konference.

Program konference je přístupný na této stránce.

Medailonky řečníků konference naleznete zde.

Prezentace Evy Hradečné a Ivy Kuchyňkové zde.

Díky projektu Ke kvalitě v Charitě vznikla systematická metodická podpora sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v síti Charit v České republice. Byla posílena odbornost a kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a tím došlo ke zlepšení samotných sociálních služeb., které pomáhají seniorům, lidem s postižením, lidem žijícím ve vyloučených lokalitách anebo ohrožených vyloučením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni.

Sociální pracovníci-metodici pravidelně probírali aktuální otázky legislativy a kvality sociálních služeb na odborných kolegiích. Proběhly audity kvality ve 27 službách, z nichž vzešlo přes 700 doporučení, jak vylepšit službu ve vztahu ke klientům i zaměstnancům. Jen během roku 2017 byla poskytnuta metodická podpora 268 službám a 519 zaměstnancům (sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách). Působení sociálních pracovníků – metodiků přes odborná kolegia zvýšilo kvalitu 826 registrovaných sociálních služeb pod značkou Charita.

Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Jaroslava Němcová, MBA, ministryně práce a sociálních věcí a kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference.

Konference je financována z prostředků dvouletého projektu Ke kvalitě v Charitě, který je zaměřen na zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků a ve svém důsledku zlepší kvalitu 770 sociálních služeb v celé České republice. Projekt je zcela hrazen z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

Operační fon zaměstnanost