Řečníci konference Dobrá praxe v sociálních službách


Lukáš Curylo
je ředitelem Charity Česká republika a zároveň Diecézní charity ostravsko-opavské. Je členem Výkonného výboru Caritas Europa a Evropského hospodářského a sociální výboru (skupina „Různé zájmy“). Působí rovněž jako 1.  náměstek hejtmana Moravskoslezkého kraje.


Juan Bautista Ignacio Provecho López, OSA je augustiniánský kněz a pedagog. Je delegátem České provincie řádu sv. Augustina, ředitelem mateřské a základní školy sv. Augustina v Praze a Farní charity Praha 1 – Malá Strana. Rovněž externě vyučuje na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako duchovní asistent Sekretariátu Charity Česká republika.

Jana Klusáková Seďová pracuje v Charitě Česká republika jako sociální pracovník – analytik pro legislativní oblast. Více než 15 let působí v oblasti sociální práce – pracovala v sociálních službách, u Probační a mediační služby a jako sociální pracovnice orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Dále vyučuje na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


Eva Hradečná
působí 20 let v Arcidiecézní charitě Praha, nejprve jako asistentka, později jako vedoucí střediska, dnes pracuje jako metodička sociálních služeb. Je také specializovanou odbornicí MPSV – inspektorkou kvality sociálních služeb a členkou řady expertních pracovních skupin zaměřených na kvalitu sociálních služeb (MPSV, Tripartita, Charita ČR). Prezentaci z konference naleznete zde.


Rostislav Maceček
pracuje v Krizovém centru Ostrava, z. s. jako  psycholog a krizový pracovník. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii pod garancí Prof. Stanislava Kratochvíla. Od roku 2007 je inspektorem kvality sociálních služeb. Působí jako lektor, podporovatel poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality do praxe a supervizor.


Iva Kuchyňková
je koordinátorkou pro sociální oblast Charity Česká republika. Čerpá ze své více než dvecetileté praxe z různých druhů sociálních služeb. V Charitě má na starosti advokační činnost, zastupování organizace v pracovních skupinách a monitorovacích výborech a metodickou podporu sociálních služeb. Je odbornou garantkou projektu „Ke kvalitě v Charitě“. Je rovněž spoluautorkou zpráv Caritas CARES 2015 a 2017. Prezentaci z konference naleznete zde.


Lenka Antolová
je ředitelkou organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o. V minulosti pracovala jako inspektor sociálních služeb, metodik pro oblast sociálních služeb, tajemník úřadu, vedoucí odboru sociálních věcí. Podílela se na tvorbě a implementaci Komunitních plánů sociálních služeb Kadaně a Klášterce nad Ohří. Od roku 2013 pracuje v DOZP jako dobrovolník, člen opatrovnické rady, podpůrce. V rámci spolupráce s Institutem důstojného stárnutí zpracovala expertní podkladovou analýzu pro projekt Podpora rozvoje komunitních služeb.


Antonín Plachý od roku 1991 pracuje s bezdomovci v počátcích prostřednictvím občanského sdružení Samaritán v Opavě, později v Armádě spásy ve vedoucích funkcích. Nyní je zaměstnán jako národní metodik kvality sociálních služeb v Armádě spásy, rok tuto funkci zastával na Slovensku. Podílel se na vzniku standardů kvality sociální služeb a tvorbě zákona 108. Pracuje v různých odborných kolegiích, a to na úrovni MPSV i nestátních neziskových organizací.