Podmínky darování přes platební bránu

Online darování (kartou či bankovním převodem) na webu www.charita.cz  je umožněno prostřednictvím platební brány Pays, kterou zprostředkovává Česká spořitelna a.s. Platební údaje odkazují na účet brány Pays, přijaté platby jsou následně zasílány na příslušný sbírkový účet Charity Česká republika. Služba je zpoplatněna, na sbírkový účet sbírky tak přijde váš dar ponížený o poplatek ve výši cca 1,5 % z darované částky.

V případě, že zvolíte možnost opakovaného daru, bude pravidelně jednou za měsíc automaticky provedena platba z vašeho účtu / platební karty v hodnotě, kterou jste zvolili. V případě, že budete chtít opakovanou platbu zrušit, kontaktujte primárně provozovatele platební brány Pays: ZRUŠENÍ OPAKOVANÉ PLATBY.

Sekundárně pak kontaktujte Charitu Česká republika: dary@charita.cz.

V případě nesrovnalostí (spletli jste se ve výši darované částky, chcete změnit vybraný účel daru, nezadali jste správně údaje o vaší osobě, chcete řešit potvrzení o daru atd.) nás kontaktujte: dary@charita.cz.

Na vrácení daru poukázaného na veřejnou sbírku a použitého v souladu s účelem uvedeným v osvědčení sbírky neexistuje právní nárok. Charita Česká republika si váží všech dárců a je připravena případný požadavek řešit ke spokojenosti obou stran. Všechny dary obdržené na sbírkové účty podléhají pravidelnému vyúčtování, jež Charita Česká republika předkládá Magistrátu hlavního města Prahy, který vydal osvědčení o sbírkách.

Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Podrobné informace.

Conditions for donating through the payment gateway

Online donation (by card or bank transfer) on the website www.charita.cz is possible through the Pays payment gateway, which is mediated by Česká spořitelna a. s. The payment data refer to the account of Pays gateway, the received payments are subsequently sent to the relevant collections account of Caritas Czech Republic. The service is subject to a fee, so your donation will go to the collection account of the collection reduced by a fee of approx. 1,5 % of the donated amount.

In case you choose the recurring donation option, a monthly payment will be automatically made from your account / payment card in the amount you chose. If you want to cancel a recurring payment, please contact the operator of Pays payment gateway first: CANCELLATION OF RECURRENT PAYMENT.

Additionally contact Caritas Czech Republic: dary@charita.cz

In case of discrepancies (you made a mistake regarding the amount of donation, you want to change the selected purpose of the donation, you did not enter your personal information correctly, you want to deal with a confirmation about your donation, etc.) contact us: dary@charita.cz

There is no legal right to return a donation used for public collection and used in accordance with the purpose stated in the collection certificate. Caritas Czech Republic values all donors and is ready to handle any request for the satisfaction of both parties. All donations received on collection accounts are subject to regular accounting, which Caritas Czech Republic submits to the Prague City Hall, which issued a collection certificate.

Principles of personal data processing

We handle personal data in accordance with the regulation of the European Parliament and European Council on the protection of natural persons (the so-called GDPR). Detailed information