Charitní síť

Charitu Česká republika tvoří síť 301 arcidiecézních, diecézních, oblastních, městských a farních Charit včetně České katolické charity a Řeckokatolické charity. Jsme jedním z více než 160 členů celosvětové organizace Caritas Internationalis a evropské sítě Caritas Europa s 49 členy.

Základní údaje o organizaci

Zřizovatel: Česká biskupská konference
Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika
Právní forma: církevně právnická osoba
Nejvyšší orgán: rada ředitelů
Prezident Charity Česká republika: Mons. Pavel Posád

Ilustrační foto

Sekretariát Charity Česká republika

Sídlí v Praze. Zajišťuje koordinaci všech aktivit na celostátní úrovni a věnuje se advokační činnosti v zdravotní a sociální oblasti. Má samostatné oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, provozuje hotel a školicí středisko Marianeum.

Více

Diecézní Charity

Koordinují činnost Charit na území biskupství či arcibiskupství (diecéze nebo arcidiecéze), případně některé služby samy provozují. Z těchto 8 Charit se většina také věnuje integraci cizinců a zahraniční pomoci. Základ sítě Charity Česká republika pak tvoří celkem 278 oblastních, městských a farních Charit, jejichž hlavní náplní je poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Česká katolická charita

Provozuje 9 domovů pro řeholní sestry a kněze, v nichž mohou v seniorském věku nadále žít v komunitě plnohodnotným duchovním životem, a přitom je jim poskytována komplexní péče odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Financováním těchto zařízení se stát po dohodě několika ministerstev rozhodl převzít zodpovědnost za řeholnice a duchovní, kteří v minulém režimu často působili v náročných pracovních podmínkách, v ústavech pro mentálně nebo tělesně hendikepované nebo v průmyslu a zemědělství.

Více

Řeckokatolická charita

V roce 2008 ji zřídila řeckokatolická církev. Působí na dobrovolnické bázi v Praze, Českých Budějovicích, Liberci a Olomouci. 

Odborná kolegia

Odborná platforma pracovníků ze stejných oblastí je jedinečným nástrojem pro sdílení dobré praxe, konzultování a navrhování nových kroků i tříbení společného názoru. Zastřešují činnost diecézních Charit i sekretariátu Charity Česká republika. Na celonárodní úrovni pracuje patnáct odborných kolegií:

 • Kolegium sociálních projektů
 • Kolegium sociálních pracovníků – metodiků
 • Kolegium pro matky s dětmi v tísni
 • Kolegium služeb pro seniory
 • Kolegium sociálních služeb pro muže a ženy bez domova
 • Kolegium pro dobrovolnictví
 • Kolegium sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
 • Kolegium poraden
 • Ekonomické kolegium
 • Migrační kolegium
 • Zdravotnické kolegium
 • Humanitární kolegium
 • Komunikace a fundraising
 • Kolegium pro mimořádné události
 • Kolegium Tříkrálové sbírky