5. března 2018 Tiskové zprávy

Charita má ženskou tvář

U příležitosti Mezinárodního dne žen, svátku úcty k ženám, vyhlášeného na paměť newyorské stávky za rovnoprávnost před 110 lety, připomínáme, že rovnosti žen a mužů ještě nebylo dosaženo. Ženy jsou rovněž z hlediska rizika více ohroženy chudobou více, než muži.

V České republice mají ženy v průměru o 22,5 % nižší platy než muži, jak ukazuje průzkum Eurostat Gender pay gap, což je druhý největší rozdíl v Evropské Unii. Na ženách rovněž obvykle leží hlavní tíže péče o domácnost a děti. Pokud se rozpadne rodinné soužití, ocitají se ženy ve velmi svízelných situacích. Řada z nich je mnohdy nedokáže sama řešit. Na straně všech ohrožených a bezbranných tradičně stojí i Charita Česká republika.

Příběh paní Mileny

Když byla paní Milena na rodičovské dovolené s druhým dítětem, v její rodině nastaly problémy. Manžel neměl práci a tak se Milena dala na drobné podnikání – vyráběla košíky, které pak prodávala na farmářských trzích. Kromě nezaměstnanosti měl manžel i problémy s alkoholem a agresivitou. Násilí vůči Mileně se vystupňovalo natolik, že už nezvládala ani běžné hospodaření v domácnosti a nehradila pravidelné platby za nájem a energie. V té době vznikly dluhy, které dnes dosahují výše 250 tisíc korun. Paní Milena nakonec dokázala s podporou sociálních pracovnic Charity od svého manžela i s dětmi odejít a postavit se na vlastní nohy. Její starší syn má však mentální hendikep a potřebuje tedy více pozornosti. I ona sama má zdravotní problémy, dodnes se jí nepodařilo najít placené zaměstnání, aby mohla začít splácet dluhy. Paní Milena je velmi pracovitá a řemeslně zručná, vypomáhá tedy aspoň v charitní keramické dílně.

Charita na složitou sociální situaci žen nejen upozorňuje, ale především sama pomáhá. Pro ohrožené lidi, zejména ženy, poskytuje služby Krizové pomoci (8 služeb, 1 810 uživatelů v roce 2016) a Intervenční centra (3 služby, 609 uživatelů). V těchto službách nalézají pomoc oběti domácího násilí nebo osoby zastižené jiným akutním ohrožením, a to včetně zajištění krizového ubytování. Díky tomuto druhu služeb už nemusí být na těžkou životní situaci nikdo sám, a v případě potřeby by se lidé neměli bát pomoc vyhledat.

Pro ženy, které přijdou o bydlení, Charita provozuje 40 azylových domů, v nichž bylo během roku 2016 ubytováno 1 219 rodin. Dobře ale víme, že ubytování nestačí – rodina potřebuje skutečné bydlení, a proto se dlouhodobě zasazujeme o rozvoj sociálního a dostupného bydlení. I Charita sociální bydlení poskytuje, a to zatím v 57 bytech.

Pro matky, které se chtějí po rodičovské dovolené vrátit do zaměstnání, je návrat nesnadný, a ještě více to platí pro ty, které jsou na pracovním trhu nějakým způsobem znevýhodněné. Na pracovním trhu například citelně schází taková zaměstnání, která lze skloubit s péčí o děti. Zaměstnavatelé mnohdy nechtějí vycházet vstříc, například nabídkou možnosti z části pracovat z domova, zkrácené pracovní doby či jinému uzpůsobení pracovních podmínek tak, aby byly pro zaměstnankyně příznivější.

Možnosti řešení vidíme v rozvoji sociální ekonomiky: „Chceme, aby se sociální podniky staly pevnou součástí ekonomiky, aby byla vytvořena důstojná a kvalitní pracovní místa pro lidi, kteří jsou dnes znevýhodněni na pracovním trhu. Ať už se jedná o lidi bez domova, lidi zadlužené, nebo ty, pro které je dnes obrovský problém skloubit zaměstnání s péčí, ať už o někoho z rodiny, nebo o děti. A jak víme, péče dosud stojí zejména na ženách. Stát by mohl rozvoj sociální ekonomiky podpořit přijetím Zákona o sociálním podnikání,“ říká Martina Veverková, sociální analytička Charity Česká republika.

Problémy s dluhy

S ekonomikou a zaměstnáváním souvisejí také dluhy. Statistiky Exekutorské komory ukazují, že ženy jsou méně zasaženy exekucemi, než muži, avšak i na ně tyto problémy těžce dopadají. Pracovníci dluhových poraden se často setkávají se zadluženými ženami, jejichž dluhy vznikly vinou manžela, v té době už mnohdy bývalého. Disfunkční systém exekučních řízení rovněž znamená, že pro matky samoživitelky, jimž manžel neplatí výživné, je velmi těžké dlužné výživné vymoci.

Rovnosti žen a mužů může být dosaženo jen ve skutečně spravedlivé společnosti, proto se Charita Česká republika kromě přímé pomoci aktivně věnuje advokační činnosti. Ve  zprávě Caritas CARES 2017 a dokumentu Odstraňme dluhové pasti! naleznete naše doporučení v legislativní oblasti.

„Když říkáme, že Charita má ženskou tvář, nemluvíme tím jen o ženách, které využívají služeb Charity. Ženy také tvoří přibližně 80 % zaměstnankyň Charity. Péče a pomoc druhým je stále činností v naší společnosti nedoceněnou, my v Charitě každý den vidíme, jak je toto zaměstnání odborně náročné a užitečné, přesto mzdy stále nedosahují ani výše průměrného platu. Skutečnost, že společnost nedokáže tuto práci docenit, je dalším způsobem diskriminace žen, které, když se rozhodnou, že toto povolání chtějí vykonávat, se řadí mezi chudé pracující. To je také důvodem masivní fluktuace zaměstnanců a zaměstnankyň sociálních služeb,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity Čeká republika.