Omezení služeb během pandemie zasáhlo ty nejzranitelnější. Potřebným jsme dokázali zůstat nablízku
30. června 2021 Z domova

Omezení služeb během pandemie zasáhlo ty nejzranitelnější. Potřebným jsme dokázali zůstat nablízku

Uzavření sociálních služeb vládními opatřeními během pandemie koronaviru na jaře 2020 a omezení jejich činnosti od podzimu zasáhlo vážným způsobem ty nezranitelnější mezi námi. Ukazuje to náš interní průzkum, který měl za cíl vyhodnotit tři dosavadní vlny pandemie nemoci covid-19. Popisuje největší obtíže, s nimiž se pracovníci museli vyrovnávat, aby mohli zůstat na blízku potřebným, ale odhaluje i ztrátu motivace řady nejchudších se svou situací něco dělat.

Nové obtíže či zhoršení těch dosavadních. Strach z osobní návštěvy a horší fyzický i psychický stav klientů. Výpadky kolegů pro nemoc, karanténu či kvůli uzavřeným školám. Nové postupy, inovace, ale také velký nárůst administrativy. To ve zkratce přineslo období jaro 2020 až jaro 2021, v němž se Charita Česká republika a církev musela vypořádat s okolnostmi, které přinesla pandemie onemocnění covid-19 a s ní související opatření a restrikce.

Nejdůležitější posuny v domácí zdravotní péči hodnotí analytička Charity Ludmila Kučerová: „Dotazovali jsme se na ministerstvu zdravotnictví, a nikdo nereagoval, tak jsme nečekali a vytvořili perfektní metodiku pro ošetřování covid pozitivních pacientů. Ta slouží pro sestry v domácí péči v celé republice. Někteří necharitní poskytovatelé odmítali k pozitivním pacientům jezdit, a my jsme potvrdili, že to jde a že to jde bezpečně. To je pro nás obrovské vítězství.“ Díky stovce oxygenátorů získaných s finanční podporou našich firemních dárců se také Charitě podařilo středně těžké klienty udržet doma a dále přijímat na doléčení pacienty z nemocnic, kteří ještě zdaleka neměli dobrou saturaci kyslíkem. Za uvedené období jsme se starali skoro o tisícovku covid pozitivních pacientů a násobně víc postcovidových. A rovněž jsme velmi pomohli a dál pomáháme s testováním ve vlastních testovacích místech.

Také římskokatolická církev, která je zřizovatelkou Charity, zůstala nablízku lidem, kteří se ocitli v obtížné a nečekané situaci. „Naše kostely zůstaly otevřené pro individuální modlitbu a svátosti, v tom jsme byli v Evropě určitou výjimkou,“ připomněl Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. „Bohoslužby probíhaly online nebo v omezeném režimu. Věřící mohli přijímat svátosti a všichni, kdo potřebovali, dostali individuální duchovní péči,“ řekl na tiskové konferenci, která proběhla 29. června 2021 v ambitech augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Praze. 

Kněží, bohoslovci a řeholnice nastoupili jako dobrovolníci v nemocnicích. A také nemocniční kaplani, kterým narostl objem práce, často sloužili na covid jednotkách. „V provozu byly telefonické linky poskytující pomoc, povzbuzení, zprostředkování pomoci – ve všech diecézích,“ připomněl Přibyl.

Nejzávažnější problémy během pandemie

Za největší problémy po celé hodnocené období považují naši kolegové, kteří se výzkumu zúčastnili, nepřehlednost a nejasnost vládních opatření, nejasnou dobu trvání restrikcí a špatné nastavení vládních opatření. Na jaře 2020 se k výše uvedenému přidal ještě nedostatek ochranných pomůcek a nedostatek informací od orgánů veřejné správy. Připomeňme, že v první etapě se bez náhrady a ze dne na den uzavřela řada sociálních služeb, což například znamenalo enormní zátěž pro rodiny pečující o svého člena s tělesným či duševním postižením, zastavení terénní podpory rodin v tísni či doučování v nízkoprahových centrech. Jednalo se také o období svépomocného šití roušek, problematických vládních dodávek ochranných pomůcek a masivního roznosu potravin do domácností nemocných a seniorů dobrovolníky. Mezi nejhorší dopady koronakrize patří zhoršení fyzického a psychického stavu klientů, velké množství zaměstnanců a klientů nemocných nebo v karanténě, zvláště pak na podzim a v zimě 2020, a také absence kolegů z důvodů uzavření škol.

Dopad na práci s jednotlivými skupinami klientů

Při srovnání obou období se opět ukazuje, že na jaře 2020 vládní opatření, která bez náhrady uzavřela některé služby (zvláště pro osoby s postižením, děti a rodiny s dětmi v tísni), nechala tyto lidi bez pomoci. V první vlně pak přibylo práce s klienty v nejkritičtějších a nejizolovanějších skupinách: lidé bez domova, lidé v krizi a senioři. Na podzim se zintenzivnila práce s rodinami a dětmi kvůli distanční výuce.

Zájem o pomoc Charity

Zájem o naše služby jsme hodnotili jak u dosavadních klientů, tak ze strany nových zájemců. Zhruba polovina poskytovatelů v obou případech nezaznamenala žádnou změnu zájmu, u pětiny byl zájem klientů vyšší, u třetiny pak počet klientů i nových žadatelů ubyl. Důvody pro vyšší využití služeb Charity byly nové problémy lidí související s pandemií, případně prohloubení předchozích potíží klientů. Noví klienti přicházeli s obavami ze ztráty bydlení, zaměstnání, výpadku příjmů. Jsou to právě ti nejchudší, kteří mají často horší a méně stabilní zaměstnání a hrozí jim i vyšší pravděpodobnost častého stěhování. Navíc bylo třeba hledat nové metody a postupy pro řešení jejich situace (zhoršená dostupnost úřadů, nutnost online komunikace klientů bez dostupného internetu apod.). Rozdíl mezi sledovanými obdobími je v prohloubení a eskalaci dřívějších obtíží klientů. Ukazuje to, že nejslabší trpěli nejvíce.

Dopady koronakrize na klienty Charity

Nejčastěji uváděné potíže, které zaměstnanci Charity u klientů identifikovali, byly sociální izolace a zhoršení psychického i fyzického stavu. Vzhledem k tomu, že Charita nejčastěji pracuje se seniory, lidmi s hendikepem a chronicky nemocnými, jsou tyto informace o to závažnější. U lidí v produktivním věku se v mnoha případech nově objevily problémy se ztrátou zaměstnání, výpadky příjmů nebo ztrátou bydlení. Lidé odkázaní na pomoc státu čelili problémům s nedostupností úřadů. Opakovaně se tím potvrzuje, že opatření tvrdě zasáhla ty nejpotřebnější.

O průzkumu

Sběr dat o fungování služeb v síti Charity provedli ve dnech 30. 03. – 21. 04. 2021 pracovníci z oddělení advokační a analytické činnosti Charity Česká republika. Na interpretaci a analýze sebraných dat se podíleli sociologové z odboru církevních dat České biskupské konference. Průzkumu se zúčastnili poskytovatelé tzv. registrovaných sociálních služeb. Za každou službu byl dotazník vyplňován zvlášť. Informace se podařilo získat od 553 z celkového počtu 776 služeb, tedy ze zhruba 72 %. Z každého typu služeb (například pečovatelská služba, azylové domy, denní stacionáře apod.) se do odpovědí zapojila více než polovina. Data jsou reprezentativní za sociální služby v síti Charity.