Milostivé léto skončilo. Pomohli jsme téměř dvěma stovkám dlužníků
3. února 2022 Z domova

Milostivé léto skončilo. Pomohli jsme téměř dvěma stovkám dlužníků

Možnost ukončit exekuce u veřejnoprávních subjektů, kterou dávala dlužníkům novela zákona o exekucích, trvala tři měsíce, konkrétně od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Po skončení tohoto období jsme shromažďovali informace z dluhových poraden Charity Česká republika a nyní přinášíme jeho zhodnocení.

Naši síť dluhových poraden kontaktovalo téměř 700 dlužníků s žádostí o pomoc s oddlužením v rámci milostivého léta. Po splnění zákonných podmínek mohlo tento institut z celkového počtu využít celkem 199 dlužníků.

Počet žadatelů, kteří splňovali všechna kritéria k naplnění novely zákona o exekucích, se pohybuje mezi jednou čtvrtinou (brněnská diecéze, litoměřická diecéze, českobudějovická diecéze) až jednou polovinou žadatelů (ostravsko-opavská diecéze), někde dané podmínky splnila dokonce i více než polovina zájemců o oddlužení (poradny Klatovy a Praha).

Milostivé léto trvalo sice pouze tři měsíce, ale je možné, že se dočkáme jeho pokračování. „Opakování milostivého léta samozřejmě vítáme. Tuto akci, která některým klientům pomůže k oddlužení, vnímáme jako potřebnou. Pokud se zopakuje na podzim, bude možné se na ni připravit na základě již získaných zkušeností. Uvítali bychom však, kdyby trvala po delší časové období. Tři měsíce jsou k vyřizování takto náročné agendy poměrně krátká doba,“ říká Pavel Šejnoha z Charity Moravská Třebová.

Z poznatků našich kolegů v poradnách je tedy třeba přihlédnout při případné úpravě parametrů institutu ML k následujícím zjištěním z terénu:

  • Nejčastější překážkou pro zájemce o oddlužení pomocí ML je nedostatek volných peněz na úhradu jistin. Pro případné opakování akce by mohla být řešením možnost uhradit tuto částku splátkami namísto jednorázovým vkladem.
  • Klienti si též stěžovali na malou informovanost o akci a jejích podmínkách v dostatečném časovém předstihu, stejně jako na krátkou lhůtu pro vyřízení všech potřebných náležitostí. Téměř všechna pracoviště Charity se shodují, že doba tří měsíců je příliš krátká a že by bylo potřeba období prodloužit. Pokud by se ML mělo opakovat, je nezbytné veřejnost o této možnosti zbavit se dluhů předem informovat a srozumitelně vysvětlit, jak se na ni připravit.
  • Častou překážkou na straně dlužníků, znemožňující jim využít tohoto způsobu oddlužení, jsou nejen nastavené časové i další parametry milostivého léta, ale též mnohočetnost exekucí.
  • Klienti se dále potýkali s dlouhodobou neochotu řady exekutorů sdělovat informace o výši dluhu a poskytovat součinnost při oddlužení. Některým z nich se za celou dobu od okamžiku, kdy požádali exekutory o informace, nedostalo žádné odpovědi.
  • Některé poradny zjistily, že si exekutor ve vyčíslení pohledávky účtuje i dodatečné poplatky – například jako náhradu za ztrátu času.
  • Objevovaly se situace, kdy byl původně veřejnoprávní závazek přeprodán „inkasní“ společnosti, tím pádem se z něho stal závazek vůči soukromoprávnímu subjektu a milostivé léto se na něj proto nevztahovalo.
  • Obecně panuje shoda na tom, že příště by měl instrument zahrnovat i daňové exekuce.

Příklad úspěšného uplatnění milostivého léta 

Klient dlužil České televizi za televizní poplatky částku 675 Kč, tento dluh se dostal do exekuce a vyšplhal do výše 18 tisíc korun. V rámci milostivého léta tento dlužník zaplatil pouze jistinu 675 Kč plus náklady na zastavení exekuce 908 Kč, a nyní čeká na rozhodnutí exekutora o zastavení exekuce.

Mnoho z našich klientů ovšem stále čeká na dořešení svého dluhu, takže nelze říci, kolik oprávněných žadatelů již svoji situaci s naší pomocí uzavřelo.

U osob s mnohočetnými exekucemi či v případech, kdy klienti nemohli využít k oddlužení období milostivého léta, jim naši kolegové dále pomáhají nalézt jiná řešení jejich situace; spolupráce dlužníků s poradnami je tedy i díky ML plodná.