Energetická krize a její dopad na situaci lidí žijících v chudobě
20. ledna 2023 Tiskové zprávy

Energetická krize a její dopad na situaci lidí žijících v chudobě

Rostoucí náklady na život jsou nejpalčivější starostí pro 93 % Evropanů, jak ukazuje poslední průzkum Evropského parlamentu, což má vážný dopad na situaci lidí s nízkými příjmy, zejména rodičů samoživitelů, seniorů a mladých lidí. Nezvládají pokrýt základní potřeby, jako je vytápění domů, nákup potravin nebo placení nájmu. Během uplynulého roku došlo v rámci celé Evropy k 40procentnímu nárůstu počtu lidí, kteří hledají podporu u poskytovatelů sociálních služeb v charitní síti.

Evropské organizace Caritas Europa a Eurodiakonie bijí na poplach: během jednoho roku došlo v rámci celé Evropy ke 40procentnímu nárůstu počtu lidí, kteří hledají podporu u poskytovatelů sociálních služeb, patřících k těmto organizacím. Na průzkumu, na kterém se podílelo 18 evropských zemí včetně České republiky, vyplývá, že současná krize životních nákladů má vážný dopad na situaci lidí s nízkými příjmy, zejména rodičů samoživitelů, seniorů a mladých lidí. Nezvládají pokrýt základní potřeby, jako je vytápění domů, nákup potravin nebo placení nájmu.

Také Charita Česká republika zaznamenala nárůst počtu klientů, kteří se obracejí na naše pracovníky s dotazy o pomoc a podporu týkající se nákladů za energie. Toto navýšení je pro každou ze služeb jiné, v průměru však můžeme hovořit o 25% nárůstu. Co do struktury, z největší části se jednalo o rodiče samoživitele (takřka 100% nárůst), dále o seniory a romskou populaci (50% nárůst). Právě tyto skupiny měly často největší problémy s pokrytím zvýšených nákladů, resp. tyto náklady ještě dále prohloubily jejich už tak složitou situaci.

Vzrůstá počet lidí bez domova
Lokálně se zvyšují počty lidí, kteří se ocitají bez domova a potřebují podporu a pomoc.  Charita Česká republika reaguje na výše uvedený nárůst klientů a poptávky po službách. V zimním období se otevírají se vyhřáté prostory pro lidi v nouzi formou krizových židlí při azylových domech pro lidi bez domova, zvětšuje se objem potravinové podpory, poskytování ošacení a hygienických potřeb. Naši pracovníci odborných poraden se snaží těm, kteří o bydlení ještě nepřišli, pomoci řešit zvýšené výdaje na energie a bydlení, také vnímáme zvýšený zájem o poskytování dluhového poradenství.

Zvýšení nákladů na energie
Na samotné charitní organizace také dopadly zvýšené náklady na energie – až 80 % z nich uvádí, že zdražení významným způsobem ovlivňuje poskytování služeb. Situaci ještě dále zhoršuje celková inflace, která rovněž zvyšuje náklady organizací. Jak se s uvedenou situací vyrovnat? Vedle důsledného šetření s energiemi se charitní organizace snaží o intenzivní oslovování sponzorů a žádosti o dofinancování provozů služeb. V některých případech se připravují projekty na snížení celkové energetické náročnosti a modernizace prostor z dotačního titulu IROP. Zaznamenáváme větší snahu podpořit pracovníky, na které jsou nyní kladeny vyšší nároky a kterých je v sociálních službách stále nedostatek. Nezřídka hrozí syndrom vyhoření z přetíženosti a psychické zátěže v rámci profese. Složitou situaci nvšak nemůže plně vyřešit ani efektivní plánování pracovní doby ani podpora ze stran supervizorů.

„Charita Česká republika se snaží v současné socioekonomické krizi podporovat lidi, kteří jsou v tíživé životní situaci. Abychom mohli tuto práci vykonávat dlouhodobě, je nutné zajistit stabilní a adekvátní financování sociálních služeb, včetně zajištění důstojných mzdových prostředků pro pracovníky v sociálním sektoru,říká Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální advokacii Charity Česká republika.

„Je velmi důležité, aby se lidem vyplatilo pracovat a za jejich výdělek šlo pokrýt základní potřeby, aby si lidé mohli dovolit zasloužený odpočinek na dovolené a byli schopni si vytvořit určité finanční rezervy. V opačném případě hrozí demotivace ve vztahu k práci, což by následně mohlo způsobit nemalé potíže v dalším ekonomickém růstu v České republice,“ doplňuje Iva Kuchyňková.

Soubor doporučení české vládě
Jsme přesvědčeni, že ke zlepšení situace povede pouze systémová změna podmínek. Proto vládě České republiky doporučujeme, aby se zasadila o:

1. Systematické, důstojné a stabilní financování pracovníků v sociálním sektoru, kde je nutné zajistit dostatečné podmínky pro výkon profese a tím následně zajistit pomoc lidem, kteří se vlivem nepříznivých okolností dostali do složité situace.
Je zapotřebí co nejdříve změnit způsob financování sociálních služeb a posílit personální kapacity.

Je důležité přijmout co nejdříve směrnici o minimální důstojné mzdě, ke které nás vybízí Evropská komise za účelem zabránění prohlubování chudoby v populaci.

Urychlit práce na ratifikaci evropské směrnice o minimální mzdě do české legislativy.

2. Zajištění sítě podpory a pomoci, která by dosahovala do všech lokalit v rámci České republiky, zejména formou terénního odborného sociálně-právního poradenství.

Vyčlenit finanční prostředky z Národního plánu obnovy také na preventivní služby, především na terénní odborné poradenství.

Podniknout kroky k tomu, aby bylo bydlení v tuzemsku dosažitelné za přiměřenou cenu a adekvátní k výši mezd.

Co nejdříve přijmout Zákon o podpoře v bydlení a pokračovat ve zvyšování bytových kapacit pro potřebné.

3. Je nezbytné zajistit možnost oddlužení všem, kteří to potřebují a jsou motivováni svoji situaci řešit. Čím dříve se lidé vrátí k normálnímu životu, najdou si zaměstnání a opustí šedou ekonomiku, tím lépe a snadněji je bude možné začlenit zpět do běžného života; následně budou také schopni ze své práce odvádět daně a pojištění.

Neodkladně přijmout novelu insolvenčního zákona tak, aby naplňovala podmínky ratifikace evropské směrnice, zejména pak s ohledem na podmínku oddlužení do tří let.

4. Pro ty, kteří se nacházejí v nepříznivé situaci, je nutné upravit systém sociálních dávek, které bezodkladně pomohou lidem překonat nepříznivou situaci, a to nejen v oblasti zvýšených nákladů na energie a bydlení, ale také při ztrátě zaměstnání.

Doporučujeme komplexní revizi dávkového systému tak, aby se dávky dostaly k jejich příjemci ve chvíli, kdy je opravdu potřebuje (není možné čekat na ně např. tři měsíce), významně zjednodušit žádosti o jejich přiznání, přenést dokazovací povinnosti z žadatele na např. pronájemce, spolubydlící osobu, tak aby se nebránilo potřebné osobě v nároku na konkrétní sociální dávku, zaměřit se na systém vyplácení dávek tak, aby byly vypláceny včas a ve formě, kterou daná osoba potřebuje (na pokladně ÚP, poštou, apod.)

Tato doporučení vnímáme jako základní brzdu před rychlým a masivním chudnutím české populace. Bydlení je základní stavební kámem, teprve poté lze řešit tíživou situaci člověka,“ říká Iva Kuchyňková.

„Aby si jedinec udržel bydlení, potřebuje důstojnou mzdu a v případě, že nemůže pracovat, adekvátní sociální dávky, díky kterým si bydlení udrží. V případě, že je zadlužen, potřebuje pomoc při řešení této situace. Například odborné poradenství v terénu,  které by bylo dosažitelné starým, nemocným a handicapovaným lidem.

Odborné poradenství potřebujeme zejména proto, aby bylo možné člověka podpořit a pomoci mu včas řešit vzniklou situaci a zabránit tak neblahým dlouhodobým sociálním dopadům na životy jednotlivců i celých rodin,” uzavírá Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální advokacii Charity Česká republika

Charita Česká republika spolu se společností E.ON připravuje za účelem pomoci seniorům a úplným a neúplným rodinám projekt, kdy bude možné těm, kteří nemohou svou situaci vyřešit jinak (např. pomocí rodiny, sociálních dávek) darovat finanční prostředky pro zlepšení jejich nepříznivé situace, která nastala z důvodu zvýšených nákladů za energie. O tomto projektiu se bude konat zvláštní tisková konference společnosti E.ON v pátek 27. ledna.

Kontakty pro média:

Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální advokacii Charity Česká republika
e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz, telefon: +420 603 280 738 

Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity Česká republika
e-mail: jan.oulik@charita.cz, telefon: +420 603 895 984