12. listopadu 2018 Tiskové zprávy

Charita pokračuje ve zkvalitňování svých sociálních služeb. Zaměří se i na řešení palčivých témat

Charita Česká republika v září odstartovala nový celostátní projekt „Ke kvalitě v Charitě  II“. Je zaměřen na metodickou podporu kvality sociálních služeb a napomůže profesnímu růstu zaměstnanců sociálních služeb - jak sociálních pracovníků, tak pracovníků v sociálních službách. Konečným cílem bude zlepšení služeb pro jejich uživatele.

Projekt zahrnuje i zviditelnění sociální práce a odborné diskuse u „kulatého stolu“ o aktuálních výzvách, které sociální služby řeší. Charita tím navazuje předchozí projekt „Ke kvalitě v Charitě“.

V rámci projektu bude v arcidiecézních a diecézních Charitách zřízena pozice metodika, který zanalyzuje činnost služeb, odborně zhodnotí způsob práce a navrhne zlepšení. Celkem tak sociální pracovníci-metodici provedou 35 hloubkových auditů kvality a dalším 70 službám pomohou aktualizovat vnitřní předpisy a směrnice tak, aby tyto pracovaly nejen v souladu se zněním zákona o sociálních službách, ale také v souladu s poznatky o dobré praxi, a tím přinášely co nejlepší užitek svým uživatelům.

Novinkou oproti předchozímu projektu „Ke kvalitě v Charitě“ je osvěta směrem k veřejnosti. „Během celé své praxe sociální pracovnice jsem vnímala, že ve společnosti panuje stále velmi nízké povědomí o smyslu sociální práce a nabídce sociálních služeb. Neznalost bohužel vede k tomu, že člověk v nepříznivé situaci ani jeho rodina nevyhledají včas vhodnou formu pomoci, což je velká škoda,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity Česká republika a odborná garantka projektu Ke kvalitě v Charitě II. V rámci projektu budou vytvořena krátká videa o profesi sociálního pracovníka doplněná o propagační letáky.

Pracovníci Charity si rovněž dobře uvědomují, že v současnosti čekají na sociální služby nové výzvy. Chtějí-li sociální pracovníci v dnešní dynamické době obstát, musí jejich pomoc skutečně odpovídat potřebám lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Proto je nutné postupovat v oblasti kvality sociálních služeb aktivně. Součástí projektu budou také čtyři kulaté stoly odborníků z Charity i ostatních organizací o tématech, která se během projektu ukazují pro sociální služby jako klíčová. Kulaté stoly doprovodí brífinky pro novináře.

„Projekty Ke kvalitě v Charitě I a II jsou naší vlajkovou lodí. Jsme organizace s celostátní působností a v rámci charitní sítě provozujeme přibližně pětinu všech sociálních služeb v České republice. Podpora kvality poskytovaných služeb je tedy nejlepší cestou k naplňování charitního díla,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Projekt Ke kvalitě v Charitě II (registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576) je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, byl zahájen v září 2018 a potrvá do 31. srpna 2020.

O Charitě Česká republika

Charita Česká republika pomáhá rodinám, ženám, mužům i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. Po celé zemi poskytují organizace Charity Česká republika 826 registrovaných sociálních služeb, 87 zdravotních služeb a 350 služeb jiného druhu. V České republice v roce 2017 Charita evidovala v rámci všech těchto služeb pomoc téměř 145 000 osobám.