Vysvětlení pojmů

Potřebujete zjistit, co se skrývá pod názvy jednotlivých služeb, které poskytujeme? Základní orientaci najdete na této stránce, přesné definice obsahuje zákon o sociálních službách. 

Jaké jsou typy pomoci

Terénní služby (T) jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta, obvykle tedy v domácnosti.
Ambulantní služby (A) jsou takové, za nimiž klient dochází či dojíždí; nezajišťují ubytování.
Pobytové služby (P) jsou spojeny s ubytováním – jde např. o domovy pro seniory nebo azylové domy.

Sociální poradenství

 • Základní sociální poradenství pro lidi, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, je součástí všech služeb a poskytujeme ho bezplatně.
 • Odborné sociální poradenství je rovněž bezplatné. Je zaměřeno na určitý problém, patří sem tedy poradny občanské, manželské, rodinné, pro seniory či osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů nebo domácího násilí aj.

Služby sociální péče

Přispívají k soběstačnosti těm, kteří se v běžném životě neobejdou bez pomoci (senioři, dlouhodobě nemocní, lidé se zdravotním postižením či duševním onemocněním). Pomáhají jim začlenit se do běžného života, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Jsou poskytovány za úhradu (lze zažádat o příspěvek na péči).

 • Pečovatelská služba (T, A) pomáhá klientům při zvládání běžných úkonů, hygieny, zajištění stravy a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Poskytuje se v předem vymezeném čase.
 • Osobní asistence (T) pomáhá se zvládnutím podobných úkonů jako pečovatelská služba, navíc také při vzdělávání, volnočasových aktivitách a obecně při obstarávání osobních záležitostí. Může být poskytnuta v libovolném čase podle dohody s klientem.
 • Tísňová péče (T) nabízí nepřetržitou hlasovou (telefonickou) a elektronickou komunikaci lidem v ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení stavu.
 • Podpora samostatného bydlení (T) pomáhá lidem se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, kteří nedokážou samostatně obstarat domácnost a vyřídit osobní záležitosti. Poskytuje se za úhradu.
 • Odlehčovací služby (T, A, P) umožňují odpočinek lidem, kteří pečují o své blízké se sníženou soběstačností. Zajistí pro ně nezbytnou péči, vzdělávací, společenské či terapeutické aktivity a někdy také ubytování na přechodnou dobu.
 • Centra denních služeb (A) nabízejí aktivizační, vzdělávací a terapeutické aktivity klientům, kteří do nich docházejí. Zároveň poskytují i stravu, pomoc s hygienou apod.
 • Denní stacionáře (A) se podobají centru denních služeb, ale jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc; klienti do nich tedy zpravidla denně či několikrát týdně docházejí.
 • Týdenní stacionáře (P) nabízejí oproti denním stacionářům také ubytování.
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy pro seniory (P) nabízejí ubytování, pomoc s běžnými úkony a různé vzdělávací či volnočasové činnosti.
 • Domovy se zvláštním režimem (P) jsou určeny pro klienty s chronickým duševním onemocněním, s alzheimerovou chorobou či jiným typem demence a také lidem, kteří mají sníženou soběstačnost kvůli závislosti na návykových látkách. Režim v nich je přizpůsoben specifickým potřebám klientů.
 • Chráněné bydlení (P) pomáhá lidem se zdravotním postižením nebo chronickým duševním onemocněním formou skupinového nebo samostatného bydlení. Jsou vedeni k maximální samostatnosti, ovšem nezbytnou pomoc jim mohou poskytnout sociální pracovníci.

Služby sociální prevence

Jsou určeny lidem, kteří se dostali na okraj společnosti nebo jim to hrozí. Pomáhají jim překonat nepříznivou sociální situaci a zároveň chránit společnost před takovými jevy, jako je kriminalita, obchod s drogami apod.

 • Raná péče (T, A) pomáhá dětem do 7 let se zdravotním postižením nebo v špatném zdravotním stavu – a také celé rodině. Snaží se podpořit vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Poskytuje se zdarma.
 • Telefonická krizová pomoc (T) je zdarma a je určena lidem, kteří se ocitnou v ohrožení života, zdraví nebo v jiné obtížné situaci.
 • Azylové domy (P) nabízejí dočasné bydlení lidem, kteří ztratili střechu nad hlavou. Nejčastěji to jsou azylové domy pro matky s dětmi v tísni nebo pro ženy a muže bez domova. Klienti hradí náklady na ubytování a stravu.
 • Domy na půl cesty (P) jsou určeny pro mládež ve věku 18 až 26 let a pomáhají s přechodem do běžného života z ústavní výchovy (dětské domovy, diagnostické ústavy, mladiství propuštění z výkonu trestu nebo z léčeben pro drogově závislé apod.). Klienti hradí náklady na ubytování a stravu.
 • Kontaktní centra (T, A) snižují rizika spojená s užíváním drog a jiných návykových látek.
 • Krizová pomoc (T, A, P) nabízí dočasné ubytování lidem, kteří se ocitli v ohrožení zdraví nebo života a jejichž obtížná situace je spojena se ztrátou dosavadního bydlení. Poskytuje se zdarma.
 • Intervenční centra (T, A, P) se zaměřují na lidi ohrožené domácím násilím: bezplatně jim poskytnou právní a jinou pomoc, včetně možnosti sociální terapie. Někdy nabízejí i ubytování.
 • Nízkoprahová denní centra (T, A) poskytují specifické služby pro lidi bez přístřeší. Nabízejí např. polévku, možnost se umýt nebo získat oblečení z charitního šatníku. Za služby se zpravidla platí symbolická částka.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (T, A) umožňují dětem a mladým od 6 do 26 let smysluplně trávit volný čas, pomáhají se školními povinnostmi, nabízejí různé vzdělávací aktivity a také poradenství v případě obtížné situace (například v rodině). Pomáhají předcházet nevhodným životním návykům u dětí z rizikového prostředí. Vstup je zdarma a přijít může kdokoliv.
 • Noclehárny (A) poskytnou za nízký poplatek lidem bez přístřeší nocleh a použití hygienického zařízení.
 • Služby následné péče (A, P) pomáhají zvládnout obtížnou situaci lidem, kteří absolvují nebo právě dokončili léčbu chronického duševního onemocnění či závislosti na návykových látkách, a také těm, kteří abstinují. Klient hradí případné náklady na ubytování a stravu.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (T, A) se zaměřují na rodiny zasažené dlouhodobou krizovou situací, která může ohrozit vývoj dítěte. Nabízejí volnočasové aktivity, doučování, pomoc při obstarávání osobních záležitostí či jednání s úřady aj. Poskytují se zdarma.
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (T, A) jsou určeny klientům ohroženým sociálním vyloučením. Nabízejí různé terapeutické činnosti, pomoc při obstarání osobních záležitostí apod. Poskytují se zdarma.
 • Sociálně terapeutické dílny (A) pomáhají lidem se zdravotním postižením, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce, zdokonalovat jejich pracovní návyky a dovednosti. Klient přispívá pouze na stravu.
 • Terénní programy (T) se zaměřují na rizikově žijící osoby nebo skupiny a problémové lokality. Aktivně vyhledávají uživatele drog, lidi bez domova a další sociálně ohrožené osoby a snaží se minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba je poskytována bezplatně.
 • Sociální rehabilitace (T, A) je určena lidem, kteří se z nějakého důvodu (vězení, drogy, život na ulici, těžká sociální a finanční situace) vyčlenili ze společnosti a sami se nedokážou vrátit k běžnému způsobu života. Nabízí soubor činností, které pomáhají posilovat samostatnost a nezávislost. Klient hradí pouze náklady na ubytování, stravu, případně použití hygienického zařízení.

Zdravotní služby

 • Ošetřovatelská péče (T) probíhá v klientově domácnosti a poskytují ji zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujícího lékaře: jde například o podávání léků, převazy apod. Je hrazena zdravotní pojišťovnou.
 • Hospicová (P) a domácí hospicová péče (T) pomáhá nevyléčitelně nemocným kombinací sociálních služeb (odlehčovací služba) a zdravotních služeb, které se řídí primárně zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Užitečné odkazy