Peníze dlužníků na chráněném účtu jsou pro exekutory nedotknutelné
8. listopadu 2021 Z domova

Peníze dlužníků na chráněném účtu jsou pro exekutory nedotknutelné

Charita dlouhodobě usiluje o systémové změny, které nastaví schůdné a spravedlivější cesty k tomu, jak se vymanit z dluhové pasti. Vítanou legislativní novinkou, která by měla lidem v exekuci pomoct, je vedle možnosti využití časově omezeného institutu milostivého léta, také založení tzv. chráněných bankovních účtů.

Od července letošního roku totiž platí novela občanského soudního řádu, která zavádí pro fyzické osoby, jejichž platební účet je postižen exekucí, možnost založení speciálního účtu u téže banky. Ten svému majiteli umožní bezhotovostně platit stejným způsobem jako z běžného platebního účtu, jeho výhodou je ovšem to, že se k němu nedostane exekutor, a nemůže z něj tudíž nic zabavit. Na chráněném účtu se totiž soustředí tzv. chráněný příjem. (Výčet toho, co konkrétně spadá pod chráněný příjem, naleznete níže.)

U lidí zatížených exekucí to dosud probíhalo tak, že jim zaměstnavatel strhnul ze mzdy stanovené exekuční srážky a na jejich účet pak převedl tzv. nezabavitelnou částku. Exekutor ovšem může nechat povinnému, i když řádně odvádí srážky ze mzdy a jiných příjmů, obstavit účet formou tzv. přikázání pohledávky z účtu. Jinými slovy jeho účet vybrat do posledního haléře, a tím prakticky zcela zablokovat. Dlužník se tak často ocitá v situaci, kdy nemůže disponovat penězi, které na účet přicházejí, a zůstává tím pádem zcela bez prostředků. Řada dlužníků tuto situaci řeší tím, že si nechává peníze vyplácet v hotovosti.

Základní předpoklady zřízení chráněného účtu

To by se nyní mohlo změnit, neboť lidé s exekucí mají možnost zažádat u své banky, u které mají obstavený účet, o zřízení chráněného účtu. Na něm se budou shromažďovat pro exekutory nedotknutelné prostředky (chráněné příjmy) od soudem schválených plátců chráněných příjmů, určené k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny.

Chráněné účty v žádném případě nemají sloužit jako ochrana všech peněz před exekucí, ale pouze k ochraně zákonem dané nezabavitelné části příjmu dlužníka. Na chráněný účet může navíc peníze převádět jen banka, která ho zřídila, a pouze z účtu zatíženého exekucí, nikdo jiný nesmí na chráněný účet peníze posílat ani vkládat.

Dále platí, že je možné založit pouze jeden chráněný účet a pouze u jedné banky. Jeho zřízení a vedení je bezplatné a jeho prostřednictvím je možné uskutečňovat běžný bezhotovostní platební styk včetně transakcí platební kartou.

Zřízení účtu a jeho oznámení

Podle návodu, který zveřejnila Česká národní banka, je ve zkratce postup zřízení účtu následující:

 • Nejprve požádejte osobu, která vám vyplácí tzv. chráněný příjem, o vyplnění potvrzení podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu.
 • Tento dokument následně zašlete exekutorovi nebo tomu, kdo exekuci z platebního účtu nařídil, spolu se žádostí, aby podle § 304d odst. 3 občanského soudního řádu oznámil peněžnímu ústavu, který vede váš obstavený účet, číslo účtu, z něhož vám je vyplácen chráněný příjem, a zároveň číslo vašeho obstaveného účtu, z něhož vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.
 • V případě, že je k vašemu účtu vedeno více exekucí nařízených několika různými exekutory či orgány (vícenásobné exekuce), můžete se libovolně rozhodnout, se kterým z nich budete komunikovat.
 • Pak již můžete požádat banku, která vede váš obstavený účet, o zřízení chráněného účtu. Pokud jich máte více, sami určíte obstavený účet, z něhož vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Přímo na chráněný účet posílat peněžní prostředky nelze. Chráněné prostředky, které dorazí na obstavený účet po zřízení chráněného účtu, budou automaticky přeposlány na zřízený chráněný účet ještě týž den.

Příjmy, které mohou být na chráněný účet připisovány

Na chráněném účtu může být pouze tzv. chráněný příjem, což je:

 • nezabavitelná část mzdy, platu, odměny z dohody o pracovní činnosti, z dohody o provedené práci, odměna za pracovní nebo služební pohotovost, odměna členů zastupitelstva územních samosprávných celků, odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny, je-li povinným autor, pohledávky z práv výkonných umělců, je-li povinným výkonný umělec, a pohledávky z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví, je-li povinným původce předmětu průmyslového vlastnictví,
 • důchody,
 • výživné,
 • dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, dávky pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné pro nezaopatřené dítě, daňový bonus, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory, jednorázově vyplácené dávky pěstounské péče, výživné na nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální podpoře,
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,
 • pohledávka náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy,
 • pohledávky, které povinný nabyl jako substituční jmění (to neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí/exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění); pohledávka, kterou povinný nabyl jako substituční jmění, je pohledávkou, kterou povinný nabyl jako dědic dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice.

Zrušení chráněného účtu

Jakmile přestane být obstavený účet zatížený exekucí nebo je zrušen, pozbývá hned následující den chráněný účet své nedotknutelnosti. Banka o této skutečnosti vydá na vyžádání potvrzení, které je potřeba zaslat bez zbytečného odkladu osobám, které vyplácejí dlužníkovi chráněný příjem.

Pokud má dlužník u stejné banky obstaven ještě jiný platební účet, může ho určit jako nový obstavený účet, z něhož bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Jen je opět nutné číslo tohoto nově určeného obstaveného účtu sdělit co nejdříve exekutorovi nebo jinému orgánu, který nařídil jeho obstavení. Nevyužijete-li 14denní lhůty, přestává být chráněný účet automatický následující den chráněným.

Chráněný účet v otázkách a odpovědích

Kdo si může nechat založit chráněný účet?

Možnost požádat o zřízení chráněného účtu mají pouze fyzické osoby, které mají u dané banky obstavený účet. „Preventivní“ založení účtu není možné.

Lze z chráněného účtu platit kartou?

Ano, chráněný účet umožňuje majiteli bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního platebního účtu před jeho obstavením exekutorem, pokud je na něm dostatečné množství finančních prostředků.

Kolik stojí chráněný účet a kdy bude dlužníkovi zrušen?

Zřízení i vedení chráněného účtu je zdarma, ostatní poplatky (např. za platební kartu, bankovní služby či zasílání papírových výpisů) se účtují ve stejné výši jako na obstaveném účtu.

Která banka mi zřídí chráněný účet?

O zřízení chráněného účtu lze požádat pouze u banky, u které máte obstavený účet.

Kolik chráněných účtů mohu mít?

Chráněný účet smíte mít (v celé ČR) jen jeden, a sice u banky, u které máte obstavený účet.