Když jeden z rodičů neplatí výživné, nově vypomůže stát
23. listopadu 2021 Z domova

Když jeden z rodičů neplatí výživné, nově vypomůže stát

Počet matek samoživitelek, ale i otců samoživitelů rok co rok stoupá a současná ekonomická situace přivádí mnohé z nich do velkých finančních těžkostí. Zvláště když přijdou na čas o svůj pravidelný měsíční příjem nebo když řeší vleklé spory s druhým z rodičů, který neplatí výživné. Od letošního července by měl rodičům-samoživitelům v druhém z případů alespoň zčásti ulevit stát formou vyplácení tzv. náhradního výživného.

Jedná se o sociální dávku, kterou upravuje zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném, v platném znění, a kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát. Jejím smyslem je na určitou, časově omezenou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy jeden z rodičů neplatí rozhodnutím soudu stanovené výživné (ať už vůbec, nebo jen zčásti). O jeho výplatu může požádat zákonný zástupce (tedy např. rodič-samoživitel, pěstoun či opatrovník), ale i samo nezaopatřené dítě starší 18 let, pokud prokážou, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

Aby vznikl nárok na dávku, musí být současně splněny následující podmínky:

 • vyživovací povinnost je stanovena rozhodnutím soudu,
 • dítě musí být nezaopatřené podle zákona o státní sociální podpoře,
 • nezaopatřené dítě musí mít na území České republiky trvalý pobyt nebo bydliště podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (pokud zákon nestanoví jinak),
 • byl zahájen proces vymáhání dlužného výživného jako pohledávka v exekučním řízení nebo v řízení o soudním výkonu rozhodnutí. (Tato podmínka je splněna i v případech, kdy soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti o náhradní výživné, případně v průběhu tohoto řízení nebo po přiznání nároku na náhradní výživné.)

Žádost se podává prostřednictvím speciálního formuláře (tiskopis Žádost o náhradní výživné) na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR (podle místa bydliště dítěte), který také dávku vyplácí. Součástí žádosti je povinná příloha Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky.

Dále je třeba předložit následující dokumenty:

 • průkaz totožnosti žadatele i dítěte,
 • doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (u dítěte do 15 let věku rodný list, u staršího dítěte pak potvrzení o studiu),
 • rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném,
 • doklad prokazující výši částečného plnění výživného (např. výpis z účtu, poštovní poukaz nebo písemné potvrzení o zaplacení výživného),
 • doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce (je-li výživné vymáháno v zahraničí, musíte k žádosti přiložit doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

Výše dávky se odvíjí od toho, jak vysoké bylo stanoveno výživné, resp. odpovídá rozdílu mezi částkou měsíčního výživného určeného v exekučním titulu a výživným, které povinná osoba (rodič-dlužník) skutečně v daném měsíci uhradila. Jeho výše se určuje na období čtyř kalendářních měsíců, a aby mohlo být vypláceno i nadále, musí oprávněná osoba každé čtyři měsíce dokládat, jak bylo povinným rodičem hrazeno výživné v uplynulých čtyřech měsících. Maximální výše náhradního výživného je pak 3 000 korun měsíčně a může být vypláceno v součtu maximálně po dobu 24 měsíců, které ale nemusí jít kalendářně bezprostředně po sobě.

Více informací o náhradním výživném včetně přehledné infografiky, video manuálu, formulářů a vzorů k vyplnění a nejčastěji kladených dotazů najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí i Úřadu práce, na který se mohou žadatelé navíc obracet pro konkrétní informace i osobní konzultace.

Konzultaci k tomu, zda splňujete podmínky pro nárok na náhradní výživné, i pomoc s podáním žádosti o náhradní výživné vám nabízí také naše síť sociálních poraden, která se nazabývá pouze oddlužováním a dalších sociálních služeb Charity Česká republika, například sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která může zároveň pomoct i s jinými palčivými problémy.

 • Mnozí rodiče samoživitelé se nachází v exekuci. Pokud patříte mezi ně, mohlo by vám pomoci milostivé léto
 • Věděli jste, že si dlužníci v Česku mohou založit chráněný účet, aniž by se k němu dostal exekutor?