Ukrajina: Info pro nově příchozí a jejich průvodce
22. března 2022 Charita pro Ukrajinu

Ukrajina: Info pro nově příchozí a jejich průvodce

Přinášíme přehled základních informací užitečných především pro ty, kdo nově příchozím uprchlíkům z Ukrajiny pomáhají nebo je ubytovávají, ale mohou být přínosné i pro občany Ukrajiny, kteří v České republice pobývají dlouhodobě.

Přehled užitečných informací

Pobyt na území ČR

Občané Ukrajiny mohou pobývat na území České republiky 90 dnů bezvízově, je pouze nutné, aby se do 30 dnů zaregistrovali u cizinecké policie. Výjimkou jsou děti mladší 15 let, které povinnost ohlášení místa pobytu nemají a registrovat se nemusí. K registraci byla zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU). Zde je také možno podat žádost o dočasnou ochranu (dříve dlouhodobé vízum) pro ty, kteří budou chtít na území ČR zůstat a zapojit se do běžného života. Toto vízum by jim mělo umožnit volný přístup na trh práce, poskytnutí humanitární dávky, zdravotní péči, vzdělávání či využití sociálních služeb. 

Udělení dočasné ochrany

  • Ti, kteří přicestovali do ČR po 24. únoru 2022, mohou podat žádost v Krajských asistenčních centrech na pomoc Ukrajině (KACPU).
  • Ti, kteří v ČR pobývali již před 24. únorem 2022 bezvízově nebo na krátkodobé schengenské vízum, které jim brzy skončí, mohou přijít osobně na pracoviště OAMP Ministerstva vnitra a požádat o dočasnou ochranu.

    K žádosti o udělení dlouhodobého víza je nutné předložit vyplněný tiskopis, platný cestovní pas a průkazovou fotografii ve formátu (45 x 35 mm).

    Vzhledem ke zcela mimořádné situaci byla pro občany Ukrajiny přicházející do ČR zrušena epidemiologická opatření související s ochranou proti šíření covidu-19.
    Podrobnější informace naleznete na průběžně aktualizovaném webu Ministerstva vnitra. S dotazy se můžete obrátit na nonstop linku Ministerstva vnitra v češtině a ukrajinštině
     +420 974 801 802.

Volný vstup na trh práce

Občané Ukrajiny, kterým Ministerstvo vnitra udělilo pobytové vízum za účelem strpění/dočasné ochrany, si mohou nově v ČR najít sami, bez zprostředkovatele, zaměstnání u jakéhokoli zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance. Není už tedy potřeba žádat o oprávnění k zaměstnání. Pak už je jen na samotném zaměstnavateli, aby nahlásil Úřadu práce ČR nástup nového zaměstnance.

Lidé, kteří potřebují s hledáním práce pomoci, se mohou stejně jako občané ČR obracet na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR podle místa pobytu v České republice a požádat o:

Úřad práce ČR pomůže nejen s hledáním zaměstnání, ale i se zařazením do kurzů českého jazyka a s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů.

Další užitečné informace v češtině i ukrajinštině jsou uvedeny na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdravotní pojištění

Ze zákona musí být v České republice povinně zdravotně pojištěn každý včetně cizinců. Druh pojištění závisí na tom, jaký typ pobytu cizinec má. V případě udělení dočasné ochrany se osoba okamžitě stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ni odvádí český stát. Doklad o zdravotním pojištění (tzv. náhradní průkaz pojištěnce) bude držiteli víza vydán přímo v KACPU na přepážce zdravotní pojišťovny.

Pokud osoba, které bylo přiznáno vízum, dosud doklad o zdravotním pojištění nemá, může si o něj požádat prostřednictvím online registrace u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) nebo se osobně dostavit na jakoukoliv pobočku VZP ČR, příp. jiné zdravotní pojišťovny.

V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, může se obrátit na nejbližší státní nemocnici, případně vyhledat kontakt na lékaře nabízející své služby v registru Bezplatná lékařská péče pro uprchlíky z Ukrajiny. K dispozici je také infolinka Ministerstva zdravotnictví pro občany Ukrajiny i české lékaře.

Založení bankovního účtu

Co nejvíce usnadnit lidem z Ukrajiny návrat do normálního života se rozhodly i některé české banky, které nabízejí zjednodušení postupu při zakládání bankovního účtu, odpuštění bankovních poplatků a další výhody ve formě různých bonusů. Většina z nich tak vyžaduje pouze doložení cestovního pasu, případně i dalšího dokladu či povolení k pobytu. Jde například o tyto peněžní ústavy: Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Monety Money Bank, Oberbank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank.

Dávky v hmotné nouzi

Ti, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi požádat také o dávky pomoci v hmotné nouzi. Ty zahrnují příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, která se vyplácí jednorázově a kterou úřady poskytují uprchlíkům z Ukrajiny pro případ hrozící vážné újmy na zdraví kvůli nedostatku finančních prostředků.

Dospělý může tedy dostat částku k doplnění příjmu až do výše existenčního minima, které aktuálně činí 2 490 korun. U nezaopatřených dětí se počítá s životním minimem, které se pohybuje podle věku od 1 970 do 2 770 korun. Cizinci mohou žádat o dávky osobně na příslušném pracovišti Úřadu práce, kde se žadatel zdržuje. Nezbytnou součástí žádosti je vyplněná listinná žádost a příslušné doklady podle typu dávky.

Humanitární dávka

Lidem, kterým bylo v souvislosti s konfliktem na Ukrajině uděleno speciální vízum za účelem strpění, mohou v měsíci, v němž jim bylo vízum uděleno, čerpat tzv. humanitární dávku, tedy finanční pomoc ve výši 5 000 Kč, která má pomoci s úhradou základních životních potřeb. Pro rychlejší vyplacení dávky je výhodou český bankovní účet. Vyřízení dávky je možné udělat elektronicky online nebo na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa pobytu.

V případě, že žadatel, který získal první dávku, nemá ani nadále dostatek prostředků na pokrytí základních životních potřeb, může požádat Úřad práce ČR prostřednictvím elektronické žádosti o druhou výplatu humanitární dávky.

Příspěvek lidem, kteří poskytují ubytování

Lidé, kteří bezplatně poskytují v České republice bydlení uprchlíkům z Ukrajiny, mohou požádat o tzv. solidární příspěvek. Jeho výše je stanovena na 3 000 Kč měsíčně na každého ubytovaného uprchlíka za měsíce březen až červen, zároveň ale nesmí přesáhnout 12 000 Kč za měsíc na domácnost.

Další podmínkou je, že ubytování musí splňovat určité základní parametry a musí trvat nejméně 16 po sobě jdoucích dní v měsíci. Příspěvek se začne vyplácet po 11. dubnu a nebude podléhat dani z příjmu, a ani se započítávat jako příjem pro nepojistné dávky. Podpořit Ukrajince v nouzi tak mohou i ti, kdo pobírají např. příspěvek na bydlení.

O příspěvek bude moct fyzická osoba požádat vždy po skončení měsíce přes speciální aplikaci, která se aktuálně připravuje, nebo na příslušné pobočce Úřadu práce ČR. V žádosti uvede identifikační údaje uprchlíků, dobu jejich ubytování, adresu nemovitosti i to, zda ji vlastní či užívá podle smlouvy. Doloží čestné prohlášení, že bydlení splňuje stanovené podmínky a že ho poskytl zdarma. Úřad peníze zašle na český bankovní účet, popřípadě poštovní poukázkou.

Nástup do školy

Na speciálním portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice Ukrajiny naleznou školy i veřejnost veškeré potřebné a stále aktualizované informace a důležité kontakty. Podle doporučení ministerstva školství by ukrajinské rodiny měly zvažovat nástup dětí do školy až ve chvíli, kdy na to budou děti připraveny a nebudou školu vnímat jako stresující povinnost. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR dítě nastoupit ke vzdělávání v ČR nemusí. Pokud je ale jejich rodiče budou chtít do vzdělávacího systému zapsat, mají na to právo.

Poskytování sociálních služeb

Pokud občané Ukrajiny s legálním pobytem na území ČR, včetně těch, kteří opouštějí Ukrajinu z důvodů válečného konfliktu a kteří v rámci ČR / EU spadají do okruhu osob v režimu dočasné ochrany, potřebují sociální péči, mohou využívat jakékoli tuzemské sociální služby podle zákona o sociálních službách.

Bezplatné povinné ručení pro ukrajinské motoristy

Ukrajinci prchající před válkou i se svým motorovým vozidlem mohou využít nabídky pomoci České kanceláře pojistitelů, která ukrajinským řidičům, jež nemají tzv. zelenou kartu, tedy mezinárodní povinné ručení, poskytne výjimku, takže případná pojistná událost bude hrazena z garančního fondu ČKP.

Správní rada ČKP oznámila ve své tiskové zprávě na konci března, že se v reakci na dění na Ukrajině rozhodla prodloužit bezplatné krytí škod vyplývajících z provozu ukrajinských vozidel z původně oznámených dvou na šest měsíců. Lhůta šesti měsíců bude i nadále počítána od opuštění ukrajinského území, nejméně však do 31. srpna 2022.

Během této doby chtějí nalézt udržitelný systém, jak by mohla ukrajinská vozidla na území České republiky získat povinné ručení.

Krom toho poskytuje Česká kancelář pojistitelů také hrazený odtah ukrajinských vozidel při poruše či nehodě. Společnost Global assistance provozuje pro ČKP speciální telefonní číslo +420 251 032 834, které je určené Ukrajincům, kteří odtah potřebují. Komunikace s asistenty na telefonní lince se není třeba obávat, neboť ovládají ukrajinštinu.

Elektronická komunikace se státní správou už i pro Ukrajince

Pro větší pohodlí i zefektivnění komunikace využilo nyní Ministerstvo vnitra existujících nástrojů eGovernmentu a do ukrajinštiny a ruštiny přeložilo stránky chciidentitu.cz a chcidatovku.cz. Díky tomu mohou občané z Ukrajiny, kteří do České republiky prchli před válkou, komunikovat se státní správou i elektronicky pomocí datové schránky a identity občana.

S identitou občana je možné online využívat různé portály veřejné správy, např. Portál občana, portály úřadu práce, obce či kraje, Očkovací portál občana nebo například služby elektronického receptu. K jejímu získání stačí vyplnit registrační formulář a navštívit jakoukoli pobočku Czech POINT.

Datová schránka zase zjednoduší ověřenou komunikaci s úřady, která je díky nim zdarma a bez ohledu na úřední hodiny. Ke zřízení stačí návštěva Czech POINT, s identitou občana to jde dokonce online.

Pro uživatele datových schránek z Ukrajiny je k dispozici mobilní aplikace Datovka vytvořená sdružením CZ.NIC, která je nově lokalizovaná také do ukrajinštiny. Aplikace je dostupná pro platformu Android a iOS.

Podmínkou pro zřízení datové schránky či zřízení prostředků pro elektronickou identifikaci vydávaných státem je udělená dočasná ochrana plus pas nebo jiný doklad vydaný Ukrajinou obsahující fotografii a české telefonní číslo s předvolbou +420.

Charitní infolinka

Charita Česká republika poskytuje systematickou pomoc cizincům různých národností, kteří se ocitli v nouzi nebo v situaci, kterou sami nedokážou řešit, již řadu let. Mimo jiné prostřednictvím asistenčních telefonních infolinek. Konkrétní dotazy, na které jste nenašli odpověď v textu, vám proto mohou pomoci zodpovědět zkušené operátorky z charitní infolinky v ukrajinštině a češtině na telefonním čísle +420 731 432 431. Ta je dostupná v pondělí, ve středu a v pátek 9–13 h, 14–18 h.

S konkrétními problémy dokážou pomoci rovněž diecézní Charity – rozcestník s informacemi a kontakty je našem webu Pro Ukrajinu. Pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny organizuje také řeckokatolická Charita po linii jednotlivých farností.

Souhrnné informace v češtině a ukrajinštině a rozcestník nabídek a poptávek pomoci naleznete na speciálním webu www.nasiukrajinci.cz, zřízeným Ministerstvem vnitra.

Péče o duši je nedílnou součástí komplexní charitní podpory. Proto k praktickým informacím pro nově příchozí z Ukrajiny přikládáme ke stažení i několik modliteb, které všem dodají naději v obtížných chvílích. 

Pomozte darem

Na zajištění pomoci uprchlíkům z Ukrajiny u nás vyhlásila Charita Česká republika veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu.

Přispívat je možné na sbírkový účet vedený u České spořitelny 55660022/0800, variabilní symbol 104. Lze také zaslat dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

Z celého srdce děkujeme všem našim zaměstnancům, dobrovolníkům i všem humanitárním pracovníkům za obrovské a neutuchající nasazení, s nímž se angažují pro Ukrajinu. To by samozřejmě nebylo možné bez velkorysé podpory dárců, kterým také patří náš velký dík!