Stručná historie Charity do r. 1990
1. září 2012 Historie

Stručná historie Charity do r. 1990

Přehled vývoje Charity od vzniku Československa po období komunismu.

Svaz katolické charity vznikl jako spolek za účelem lidumilství. V zápětí následuje Olomouc a Brno, posléze další diecéze. V roce 1928 se Zemské svazy charit (Čechy, Morava a Slezsko a Slovensko) sdružují. V řízení Charity dochází k centralizaci; vrcholným orgánem se stává Ústředí svazů katolických charit v ČSR. Organizačně dochází k propojení církevní a veřejnoprávní územní správy. Tato organizace měla zajistit jednotně řízenou charitní práci, tzn.že žádný ústav či spolek nemohl stát mimo jednotnou organizační strukturu Charity.

Vedle řeholních ústavů a ústavů ve správě spolků byly členy svazů spolky založené za účelem charitativního poslání. Ve farnostech fungovaly chudinské ústavy a nadace,které podporovaly chudé, staré, siroty atd., zde také působily farní odbory charity pod názvem “Ludmila”.V "Ludmilách" se sdružovaly charitativní spolky a jednotlivci za účelem provádění křesťanské dobročinnosti.

338 ústavů

Ve třicátých letech se činnost Charity rozšiřuje o práci s dětmi a mládeží, zdravotní a ošetřovatelskou službu v rodinách, podpůrné sociální akce. V roce 1938 funguje v rámci Charity 338 sociálních charitních ústavů.

Během Druhé světové války byla činnost Charity značně omezena, pouze na provoz ústavů. Díky rozvětvené síti dobrovolníků se však dařilo poskytovat pomoc lidem působících v odboji, jejich rodinám a pozůstalým po obětech nacismu.

Od května 1945 se Charita výrazně podílela na péči o navrátilce z koncentračních táborů a reemigranty. Sítí charitních stanic prošlo přes půl milionu lidí. Charita obnovila svou činnost z předválečných let v plném rozsahu.

Po komunistickém převratu v roce 1948 dochází k rychlému omezování činnosti Charity. Od března je na Ústředí zavedena národní správa; dochází k zrušení zemských svazů. Do té doby spravovala Charita 379 ústavů různého typu s kapacitou 15 tisíc lůžek, ošetřovatelská a zdravotní služba v rodinách měla 125 stanic.

Pod správnou národních výborů

V roce 1950 přešla Česká katolická charita do kompetence Státního úřadu pro věci církevní a stala se zcela závislá na jeho rozhodování; vztah ke katolické církvi zůstal pouze formální. Charitě byla odňata veškerá činnost s dětmi a mládeží, stanice ošetřovatelské a zdravotní služby přešly pod Československý červený kříž. Dochází k úplné likvidaci podpůrné sociální péče o civilní osoby (ještě v roce 1949 bylo rozděleno 12 milionů korun). Charitě zůstává jen ústavní péče o přestárlé, tělesně a mentálně postižené a péče o duchovní, řádové sestry a farní hospodyně.

K úplnému podřízení Charity komunistickému státu došlo v roce 1951; do zbylých ústavů jsou dosazeni státní správci (členové Komunistické strany Československa). Další zásadní změna nastává v roce 1960, kdy tyto sociální ústavy přecházejí do správy národních výborů. Charitě zůstávají pouze ústavy pro duchovní, řádové sestry a farní hospodyně.

V roce 1968 se objevily pokusy o obnovu diecézních charit a byly navázány první mezinárodní kontakty. Ústavní sociální péče Charity se během šedesátých let rozšiřovala; koncem roku 1968 Česká katolická charita provozovala 22 charitních domovů o celkové kapacitě 2880 lůžek, dvě rekreační a jedno ubytovací zařízení.

(Úryvky z materiálu Deset let práce a směřování České katolické charity, jehož autory jsou: Ing. Jaroslav Kopřiva, generální sekretář SČKCH v letech 2000 - 2003 a pracovnice SČKCH PhDr. Zuzana Havrdová a Mgr. Drahoslava Horáková)