Charita u nás v letech 1919-2000 (souhrn)
1. prosince 2012 Historie

Charita u nás v letech 1919-2000 (souhrn)

Přehledně o historii Charity s odkazy na další podrobné články.

1919-1939

Za první republiky sdružovala Katolická charita v Československé republice několik set sociálně zdravotních ústavů a vykonávala ošetřovatelskou službu v chudých rodinách.

Organizování charitní činnosti započalo na Olomoucku, kde v roce 1919 kaplan Ludvík Antonín Bláha, začal shromažďovat informace o humanitní a osvětové činnosti řeholních domů. Právě jeho jednání vedlo k tomu, že církev přijala charitativní činnost za jednu z hlavních složek své činnosti a A. Bláha se brzy poté stal prvním ředitelem Charity.

Brzy nato se v Olomouci ustavil Svaz charity, jehož stanovy byly schváleny úřady 7. února 1922. V téže době organizuje charitu i diecéze brněnská. V průběhu let se stala Charita mohutnou organizací, která sdružovala v ČSR několik set významných sociálně-zdravotních ústavů, jež pečovaly o mládež i o dospělé, o zdravé i o duševně nebo tělesně postižené.

1939-1989

V době II. světové války byla činnost Svazů značně omezena, hlavně na provoz ústavů. Na jaře 1945 se však významnou měrou podílela na pomoci navrátilcům z koncentračních táborů a brzy se okresní a obvodní charitní ošetřovatelské stanice se svými diplomovanými a dobrovolnými sestrami staly velmi vyhledávaným útočištěm všech nemocných a trpících. Poté však přišlo komunistické zestátnění, které znamenalo konec její veřejné sociální práce.

  • Zpráva o činnosti Charity v péči o repatrianty

Po roce 1989

Novým začátkem se stal rok 1989, kdy se ve společnosti otevřely možnosti práce na církevním poli a kdy mohla na základě vládního zákona 308/1991 Sb. znovu vzniknout Charita jako organizace, pečující o potřebné. Zatímco počátek 90. let se nesl hlavně v duchu nadšení a elánu, další léta se pak nesou v duchu postupné profesionalizace. Charita například zakládá první hospic na území ČR, rozšiřuje domácí péči a pomáhá ve válkou zkoušené Jugoslávii i po moravských povodních. Na přelomu tisíciletí tak má Charita na 300 sociálních projektů a její pevnou součástí se stala i humanitární pomoci či projekty Adopce na dálku.

V roce 1995 byla Česká katolická charita přijata za řádného člena mezinárodních organizací Caritas Interantionalis a Caritas Europa.