Globální vzdělávání

Cílem globálního rozvojového vzdělávání je přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, v němž mohou žít všichni lidé důstojný život. Jde o celoživotní vzdělávací proces přispívající k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, jenž usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují.

Charita Česká republika se ve spolupráci s Caritas Internationalis a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) podílí na globálním rozvojovém vzdělávání projekty zaměřenými na vzdělávací instituce i širokou veřejnost. Snažíme se o formování takových postojů, kdy jsou lidé ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů. Prostřednictvím kampaní a různorodých aktivit přibližujeme vztah mezi udržitelným rozvojem a migrací, vyzýváme veřejnost k otevřenosti a kritickému myšlení. Pořádáme panelové diskuse a semináře s odborníky hosty na téma migrace a rozvoj, dále výstavy, soutěže, takzvané živé knihovny a další akce, na nichž se snažíme obeznámit občanskou společnost s tímto složitým, avšak velmi aktuálním tématem.

Projekty

Labyrint 2030

Labyrint 2030

Labyrint 2030 otevírá cestu ke globální odpovědnosti. Zaměřuje se zejména na osvětu české společnosti v rámci tématu zahraniční rozvojové spolupráce a aktivně zapojuje mladé lidi do hledání inovativních řešení.

VÍCE

Young Caritas

Young Caritas

Young Caritas je celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi do činnosti Charity a přináší jim tak možnost mít pozitivní dopad na společnost a zlepšovat svět okolo sebe.

Více

Dialog

Dialog 

Smyslem projektu Dialog je vybudovat kvalitní síť partnerů z řad zástupců občanského, veřejného a soukromého sektoru a skrze vzájemnou spolupráci aktivně přispívat k naplňování vybraných Cílů udržitelného rozvoje. 


Více

Přehled ukončených projektů

Ukončené projekty

Základní principy globálního vzdělávání

  • globální odpovědnost – odpovědnost za sebe a za svět, ve kterém žijeme
  • participace – účast na řešení problémů a konfliktů
  • partnerství – spolupráce a rovnocenné partnerství mezi aktéry, státními i nestátními
  • solidarita – solidarita s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a ochota jim pomoci
  • vzájemná propojenost – vnímání současného světa jako celku a hledání souvislostí mezi místním, regionálním i celosvětovým děním
  • otevřenost a kritické myšlení – otevřený a kritický přístup k informacím a názorům, schopnost morálního úsudku a rozhodnutí na základě informovaného postoje
  • sociální spravedlnost – aktivní podpora dodržování lidských práv a prosazování rovných příležitostí pro všechny
  • udržitelný rozvoj – přizpůsobení životního stylu potřebě zachování a zlepšení kvality životního prostředí pro příští generace

Naše další aktivity najdete na webu věnovaném zahraniční pomoci Charity.

AnnexCRALogo OPZ barevneOP VVV