24. září 2009 Z domova

Výzva členům Parlamentu České republiky

Představitelé Charity ČR vyzývají členy Parlamentu ČR, aby zabránili likvidaci sociálních služeb z důvodu výraznému omezení dotací na rok 2010.

Vážení členové Parlamentu České republiky,

 

obracíme se na Vás jako představitelé Charity Česká republika, která je v naší vlasti největším poskytovatelem sociálních, zdravotních a humanitárních služeb z řad nevládních neziskových organizací.

 

Vzhledem k tomu, že na naší činnosti závisí obrovské množství konkrétních lidských osudů, není nám lhostejná současná politická a hospodářská situace a její přímý vliv na sociální služby v naší zemi.

 

Od sametové revoluce v roce 1989 se u nás velmi významně rozvinul občanský sektor a stal se pro mnoho občanů možností, jak svobodně uspokojovat nejenom svoje vlastní potřeby, ale hlavně také potřeby druhých.

 

Přestože neziskový sektor nebyl nikdy podporován tak, jak by si zasloužil, stal se významnou součástí života většiny lidí a troufáme si tvrdit, že by bez něj nefungovalo mnoho věcí pro společnost nepostradatelných. Jedná se o aktivity v oblasti kultury, sportu, smysluplného naplňování volného času dětí a mnoho dalších.

 

Jednou z oblastí, kde se neziskové organizace staly zcela nepostradatelnými, jsou sociální služby. Dokonce lze říci, že bez jejich činnosti by se stávající systém sociálních služeb zhroutil. Místo respektu a uznání jsme nuceni čelit problémům, které jsou způsobeny dlouhodobou nečinností politiků, špatnou legislativou a momentální hospodářskou situací.

 

Mnohokrát jsme poukazovali na to, že stávající podoba Zákona o sociálních službách nevyřeší situaci ani uživatelů, ani poskytovatelů a povede k bezprecedentnímu plýtvání prostředky ze státního rozpočtu. Pokud se k tomu navíc přidají rozpočtová opatření na rok 2010, jedná se o praktickou likvidaci mnoha potřebných služeb a jejich poskytovatelů.

 

Konkrétně dotace v roce 2008 pro poskytovatele sociálních služeb činila více než 6,5 miliardy Kč, pro tento rok činí 6,8 miliardy Kč, pro rok 2010 je v rozpočtu naplánovaná částka 3 miliardy Kč. Plánovat dlouhodobě podfinancovaným službám cca 40 % skutečnosti z roku, který pro ně byl finanční katastrofou, nám připadá nezodpovědné, ne-li přímo cynické.

 

Je smutné, že jsme se po dvaceti letech budování demokracie nedostali k funkčnímu systému péče o potřebné, když jedním z nich může být zítra potenciálně kdokoliv z nás i z Vás.

 

Je smutné, že většina služeb je spojena s nenárokovými a nesystémovými dotacemi.

 

Je smutné, že nejsou stanoveny kromě práv také povinnosti jednotlivých participujících stran.

 

Je smutné, že miliardy ze státního rozpočtu díky nedostatečné kontrole zejména v I. a II. stupni příspěvku na péči mizí neznámo kde, místo aby naplňovaly účel, ke kterému byly poskytnuty.

 

Proto Vás žádáme, abyste přijali odpovídající opatření proti likvidaci služeb, které často vznikaly za velkých osobních obětí mnoha poctivých pracovníků. Mnozí pomocí občanských aktivit řešili problémy svých blízkých. Jejich motivace je nenahraditelná a nedá se získat za žádné peníze.

 

Vyzýváme Vás také k jednání. Známe způsoby, jak sociální služby zachovat a náklady neúměrně nezvyšovat. Víme, jak lépe nakládat s dotacemi, bez kterých se systém sociálních služeb zatím nemůže obejít, a známe také možnosti, jak dotace postupně eliminovat na minimum.

 

Vážení členové Parlamentu ČR, doufáme, že zvítězí politická odpovědnost, zdravý rozum a Vaše lidskost.

 

Za Charitu Česká republika

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel

 

V Praze 24. září 2009

 

(text schválen Radou CHČR dne 22. září 2009)