19. dubna 2017 Z domova

Program konference Odstraňme dluhové pasti!

Konferenci zahájí ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. V úvodu budou účastníkům a novinářům prezentovány výsledky aktuálního průzkumu „Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR, který pro Charitu a Katolickou církev zpracovala agentura IBRS. Průzkum okomentuje ředitel Charity ŘR Lukáš Curylo spolu s generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem.

Za ministerstvo spravedlnosti promluví Ondřej Zezulka (Oddělení civilního práva, odbor legislativní) a představí aktuální změny v exekučním a insolvenčním právu a nové podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů.

O současném stavu předluženosti v ČR promluví Ondřej Špendlíček, předseda kolegia odborných poraden Charity ČR.

Marcela Hrubošová, zakladatelka projektu Finance pro radost, přednese příspěvek o otázkách finanční gramotnosti a dětech v postavení nevinných dlužníků.

Od zahraničních účastníků zazní tyto příspěvky:

Marta Czapnik a Gabrielle Glodek (Armáda spásy, Polsko) představí svůj projekt intervence v oblasti dluhů spojených s bydlením a prevence nuceného vystěhování z nájmu, který probíhá ve varšavské čtvrti Praga.

Aida Karčiauskienė (Evropská síť proti chudobě - European Anti-Poverty Network / Caritas Litva) účastníky seznámí se společnou studií několika litevských neziskových organizací o zadlužování a chudobě. Studie přináší pohled dlužníků a sociálních pracovníků a zahrnuje i návrhy na systémové řešení problémů.

Elina Alere-Fogele (EAPN Lotyšsko) se rovněž zaměří na otázky chudoby a předlužení ve své zemi a s důrazem na otázku exekucí a lidských práv.

Nicolas Mantseris (Caritas Německo) přednese příspěvek o právní úpravě exekučních řízení a oddlužení v Německu a nastíní, které prvky této oblasti jsou lépe a které hůře ošetřeny.

Na závěr konference proběhne diskuse o potřebných změnách jak v ČR, tak na Evropské úrovni.

Pan Lukáš Curylo předá výstupy z konference Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru skrze pracovní skupinu „Různé zájmy“, jejímž je členem.

Na konferenci bude po celou dobu zajištěno občerstvení, včetně lehkého oběda.