Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II
4. srpna 2022 Z domova

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.

Samotný administrativní proces není pro nikoho jednoduchý. Proto je lidem k dispozici celorepubliková síť charitních dluhových poraden. Snahou Charity je pomáhat potřebným tak, aby se svých těžkostí nebáli a dokázali se jim postavit. „Díky naší celorepublikové síti odborných poraden, která funguje na některých místech nepřetržitě již třicet let, máme jedinečnou možnost monitorovat faktickou situaci průběžně, analyzovat potřeby lidí a navrhnout jim možná řešení, jak se v jejich konkrétní situaci zachovat,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Předně bychom neměli kvůli dluhům nikoho odsuzovat. Ne vždy jsou to dluhy, za které by si mohl dlužník úplně sám, a do podobné situace se může bohužel velice rychle dostat takřka každý z nás. Může se stát, že prostě zapomeneme něco zaplatit my či náš partner, nebo jednoduše nemáme peníze. Z několikatisícového dluhu se pak kvůli úrokům z prodlení, exekučním poplatkům a dalším mohou stát pro někoho likvidační částky,“ dodává Curylo.

Zkušení pracovníci Charity působící v odborných poradnách, jejichž seznam podle místa působnosti je zveřejněn na webových stránkách www.charita.cz/milostive-leto_II, jsou s dluhovou problematikou a aktuální zákonnou úpravou dobře obeznámeni, a tak dokážou citlivě a bezpečně řešit s klienty jejich situaci,  poskytnout jim informace a praktickou podporu při vyřizování potřebných úředních záležitostí.

V rámci prvního milostivého léta se na charitní dluhové poradny obrátilo na 700 zájemců a po splnění zákonných podmínek tento institut oddlužení využilo celkem 239 dlužníků,“ říká Iva Kuchyňková, manažerka pro advokační činnost Charity Česká republika.

Druhé milostivé léto reaguje na sporné body a obtíže, které předchozí právní úprava přinesla v praxi a na které se snesla kritika odborné veřejnosti, novinkou, že exekutor má povinnost odpovědět do 15 dnů na písemnou žádost dlužníka o sdělení výše dlužné částky, a při nedodržení dané lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce bude vyšší, resp. 1 815 korun s daní z přidané hodnoty.

Co zůstává stejné, je, že se milostivé léto vztahuje pouze na fyzické osoby, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, a na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021. Tímto způsobem mohou být řešeny a ukončeny exekuce týkající se dluhů na nájemném, na zdravotním pojištění, na energiích či za jízdu „na černo“, a to při splnění podmínky, že jde o dluh u státních samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Počet exekucí, které naplňují dané podmínky, není omezen. Institut Milostivého léta nemohou uplatnit osoby v insolvenci a ty, jejichž dluhy se řeší v rámci správní a daňové exekuce, které využívá např. finanční úřad nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Dále sem nespadají majetkové sankce nebo uložené peněžité tresty v rámci trestního řízení za úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné apod.

Ačkoli bude milostivé léto spuštěno až v září, již nyní je možné se na něj začít připravovat, shromažďovat potřebné podklady, vytvořit si plán a předejít zbytečnému vyhrocení situace na poslední chvíli. „Klientům, u kterých zjistíme, že se na jejich dluhy milostivé léto nevztahuje, se pak vždy snažíme pomoct najít jiné východisko,“ ujišťuje odbornice Iva Kuchyňková. „Milostivé léto lze sice podle legislativy uplatňovat jen vůči státu a veřejným institucím, už loni se k němu ale dobrovolně přidaly i některé soukromé subjekty, jako například banky a pojišťovny, neboť jsou si dobře vědomé toho, že je to možná jediná cesta, jak získat zpět původní dluh,“ dodává.

První milostivé léto se uskutečnilo od loňského 28. října do letošního 28. ledna, a jak uvádí ministerstvo spravedlnosti, exekutoři v jeho rámci zastavili zatím 42 tisíc exekucí (tj. 3,2 %, podle exekutorské komory mohli dlužníci akci využít u 1,3 milionu exekucí). Podle iniciátorů zákona se na dlouhou dobu jedná o poslední šanci zbavit se tímto způsobem státních dluhů. Jde však i o to, zda dlužníci budou mít finanční prostředky. Pomoct mohou jak rodiny, tak zaměstnavatelé, kteří se již v první vlně ukázali být významnými pomocníky zadluženým zaměstnancům, a také finanční sbírky na tento účel. Bez peněz se nikdo neoddluží a vzhledem k tomu, že jsou lidé v exekucích, našetřené finanční prostředky nemají.

Milostivé léto II – hlavní změny v bodech:

  • dlužník bude muset nově ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta
  • dlužník bude moct požádat exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, a exekutor bude povinen do 15 dnů odpovědět
  • paušální náhrada nákladů exekuce je stanovena na 1 500 Kč bez DPH, tj. 1 815 Kč včetně DPH

Charita Česká republika
Je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v zemi. Pomáhá zejména lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi nebo v tíživé sociální situaci. Ročně se jedná o více než 170 tisíc klientů. Provozuje rovněž 74 odborných poraden, které ročně navštíví 50 tisíc uživatelů. Z těchto se 66 poraden věnuje dluhové problematice. 
Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská konference. Prostřednictvím Charity naplňuje katolická církev jedno ze svých hlavních poslání, službu diakonie, tedy péči o slabé a potřebné. Pomoc poskytuje všem bez ohledu na náboženství, rasu, národnost nebo státní či politickou příslušnost. Respektuje práva i důstojnost každého člověka.

Kontakt pro média:

Iva Kuchyňková, manažerka pro advokační činnost − oblast sociální
e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz, tel.: +420 603 280 738
 
Jan Oulík
, tiskový mluvčí
e-mail: jan.oulik@charita.cz, tel.: +420 603 895 984