Brno hostilo Národní setkání k podpoře seniorů
11. listopadu 2016 Z domova

Brno hostilo Národní setkání k podpoře seniorů

V centru zájmu senioři – jejich potřeby, zájmy, práva a možnosti, které nabízí moderní společnost. Tak by se dal shrnout obsah mítinku, na kterém vystoupili zástupci seniorských a neziskových organizací, poskytovatelé služeb i představitelé státní správy a místní samosprávy. Národní setkání k podpoře aktivního a autonomního života seniorů se z podnětu Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN ČR) uskutečnilo 8. listopadu v Brně v zasedací místnosti místní Diecézní charity.

Účastníci setkání přednášeli a debatovali o možnostech důstojného života ve vyšším věku. A to z různých úhlů pohledu, podle odborného zaměření řečníka. Od „globálních“ otázek nad směřováním současné Evropy, přes statistický průzkum hodnotových postojů seniorů v Česku až po konkrétní kroky a praktická opatření, která mohou seniorům ulehčit život.

V úvodu setkání seznámil předseda EAPN ČR Karel Schwarz s prioritami, na kterých se shodli představitelé nejvýznamnějších seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností na schůzce, která setkání předcházela: sociální bydlení, příjmy, sociální služby a informační gramotnost. Účastníci setkání vzali na vědomí, že se jimi tyto organizace budou i nadále zabývat.

S prováděnými plány, kam patří například dokument Politika podpory stárnutí v České republice, i s navrženými plány, opatřeními a legislativními kroky ve prospěch seniorů seznámila přítomné Hana Končelová, tajemnice Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Na regionální úrovni pak na téma podpora seniorů hovořili Bořivoj Sekanina z Úřadu Jihomoravského kraje a v závěru také Petr Hladík, náměstek primátora města Brna – statutárního města s nejstarší populací. Jihomoravský kraj se soustředil na podporu rodinného soužití, neziskovek a obcí, v roce 2010 zahájil projekt slevové karty Senior Pas.

Petr Hladík na brněnském magistrátu plánuje například propojit zdravotní a sociální odbor a odbor bytové výstavby, aby tyto složky mohly společně sdílet data. Tento záměr by mohl značně usnadnit řešení řady komplikovaných situací.

O nabízených službách pro seniory na jižní Moravě promluvil také Oldřich Haičman z hostitelské Diecézní charity Brno. Zdůraznil, že Charita je tu pro ty, kteří „propadnou sociálním sítem“ (například senior- bezdomovec s duševním postižením). „Co nás zdržuje, je neustále nutnost prokazovat potřebnost služeb,“ dodal Haičman a připomněl současný trend: je třeba klást důraz na terénní služby a pokud tyto nestačí, teprve poté stavět „kamenné budovy“.

Nad rychlým tempem digitalizace a „krizemi“ současné, rychle stárnoucí Evropy, která by přesto měla zůstat sociálně citlivá, se zamýšlela Lidmila Němcová, viceprezidentka Evropské unie seniorů.

Miloslav Stehlík ze spolku ProWel, z. s., představil průzkum hodnotových postojů, provedený mezi seniory na severní Moravě a ve Slezsku a v severních Čechách. Z průzkumu vyplynulo, že senioři věnují nejvíce času spánku, rodině, televizi, domácnosti, poslechu hudby, přátelům a koníčkům. Důležitým kvalitativním prvkem jsou pro ně zdravotně sociální služby v daném místě, ale i rekreačně provozované sportovní aktivity.

Milena Černá z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, upozornila, že z lidského života se vytrácí duchovní rozměr. Náhradní náplň života se pak nezřídka realizuje v nákupech spotřebního zboží.

Panelová diskuse
Co by se mělo změnit, aby se zlepšil život seniorů? Tak zněla základní otázka závěrečné panelové diskuse, ze které vyplynula mísa nápadů“.

Senioři by měli mít možnost získat dostatek informací. Dále potřebují, aby byli svému okolí užiteční (to ovšem neznamená jen háčkovat dečky!).

Iva Kuchyňková z Charity ČR považuje za potřebné, aby se sociální systém změnil. Aby na sociální služby dosáhli i ti, kdo je potřebují ale nemají dostatečný příjem a aby mohli žít nadále pokud možno ve svém domácím prostředí.

Lidmila Němcová připomněla potřebu udržovat mezinárodní vztahy, zvláště se Slovenskem. Oldřich Haičman uvedl: „Změnit myšlení lidí – senior nepatří na odkladiště!“. Na to Milena Černá dodala, že změnit by se mělo také myšlení některých seniorů, aby si stále jen nestěžovali.

Tíživá je ale i přemíra norem a předpisů. Jana Gomolová z brněnské Diakonie vylíčila situace, kdy se sociální pracovník při poskytování služby kvůli striktním předpisům v podstatě dostává na hranu vlastního svědomí.

Oldřich Pospíšil, místopředseda Rady seniorů ČR navrhuje zvýšit odpovědnost obcí za „své“ seniory. A náměstek Petr Hladík chystá v Brně kampaň, aby se lidé nebáli říci si i o příspěvek či doplatek za bydlení.

Karel Schwarz pak závěry diskuse i celého setkání shrnul slovy: „Pro lepší život seniorů potřebujeme zejména lásku, naději a víru.“

Akce se konala ve spolupráci s Charitou Česká republika.