Pravidla spotřebitelské soutěže vyhlášené ve spojitosti s výzvou Yes pro Charitu.

 • Pořadatelem soutěže je Charita Česká republika se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1.
 • Soutěž probíhá v době od 2. 7. 2019 do 30. 9. 2019.
 • Soutěže se může zúčastnit jen český rezident s trvalým bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky starší 18 let, který přispěje finančním darem na jeden z uvedených bankovních účtů s VS 555 v minimální hodnotě 20 Kč a vloží kontaktní e-mail nebo kontaktní adresu do zprávy pro příjemce v příkazu k úhradě, nebo svou účast aktivně stvrdí na darujme.cz.
 • Soutěžící může být zahrnut do slosování maximálně 2x, a to pokud by přispěl na pomoc v zahraničí a rovněž také na pomoc v Česku. Přispěje-li vícekrát na stejný sbírkový účet, nebude se násobit jeho zařazení do slosování.
 • Soutěžící může v rámci soutěže získat pouze 1 výhru.
 • Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb. Přispění na sbírkový účet není považováno za vklad do soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníky ze soutěže v případě, že nesplní podmínky účasti v soutěži.
 • Výherce bude vybrán slosováním (tedy náhodným výběrem) a kontaktován skrze e-mail uvedený ve zprávě pro příjemce v bankovním převodu nebo písemně na jeho adresu, bude-li uvedena. V případě, že výherce neodpoví na zprávu do 15 kalendářních dnů, bude opět slosováním vybrán jiný výherce.

Výhry

 • 1. cenou je kurz vaření pro 2 osoby podle výběru výherce s renomovaným šéfkuchařem a gastronomickým školitelem Daliborem Navrátilem, rytířem francouzského řádu Chaine des Rotisseurs za gastronomii.
 • 2. cenou je ubytování v školicím středisku Marianeum, Máchova 7, 120 00 Praha 2, a to na jednu noc pro dvě osoby v jednom dvoulůžkovém pokoji.
 • 3. cenou jsou vstupenky na benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha, který se koná 31. 10. 2019.
 • 4. cenou je kuchyňské náčiní.
 • Výhry budou vyhlášeny 30. září 2019.
 • Výhry jsou neprodejné a nelze je alternativně vyplatit v hotovosti.
 • Cena může být výherci doručena pouze v rámci území České republiky.
 • Výherce má právo se své ceny vzdát nebo ji převést na jinou osobu.
 • Výherci musí své výhry uplatnit nejdéle do 30. 6. 2020.

Ochrana osobních údajů

 • E-mailová kontaktní adresa uvedená ve zprávě pro příjemce v bankovním převodu bude využita ke kontaktování o případné výhře a odeslání potvrzení o daru.
 • Účastník má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že zadavatel nebo organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Všeobecná ustanovení

 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící se do soutěže přihlašuje aktivním přihlášením na darujme.cz nebo zadání e-mailu v příkazu k úhradě.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Pořadatel může ve výjimečných případech nahradit výhru jinou adekvátní cenou. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.
 • Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a objednateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.
 • Soutěž je pořádána v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele.