Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Prostřednictvím webových stránek Charity Česká republika shromažďujeme převážně údaje o dárcích, údaje o uchazečích o zaměstnání, stážistech a dobrovolnících, údaje o žadatelích o pomoc v nouzi a údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů.

V souladu s platnými právními předpisy smíme bez vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje:

  • které jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (například se jich týká zákon o účetnictví),
  • jež jsou potřeba k plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme,
  • na jejichž zpracovávání máme tzv. oprávněný zájem (evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí daru atp.).

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu. Údaje nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a kromě situací, kdy máme právní povinnost vaše údaje předat jiné osobě.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM V NOUZI

Správce a zpracovatel osobních údajů:

Charita Česká republika se sídlem Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, IČO: 70100969, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury České republiky, číslo 8/1-00-702/1999.