Sociální pracovníci požadují změnu novely zákona o úpadku

Kulatý stůl v pražské Máchově ulici (13. 5. 2016)  

Na třicet pracovníků z neziskových organizací se 13.května u kulatého stolu shodlo na tom, že navržený zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) má četné nedostatky, které ve svém důsledku mohou poškodit klienty odborných sociálních poraden. Kvůli navrženým legislativním úpravám hrozí mnoha těmto poradnám  výrazné omezení činnosti, některým možná i zánik. Tato situace by měla velký dopad na osoby, které potřebují oddlužit a na vývoj stavu chudoby u nás.

Podle novely zákona, který je v současné době v 1. čtení v Poslanecké sněmovně PČR, totiž pro své klienty v sociální tísni nebudou poradny moci sepisovat insolvenční návrh za účelem oddlužení. Takový krok v důsledku pravděpodobně výrazně ovlivní stav chudoby a sociálního vyloučení v ČR.

Zástupci odborného poradenství Charity ČR, Poradny při finanční tísni, o. p. s. a Asociace občanských poraden se proto 13. května sešli v pražském Marianeu u kulatého stolu názvem „Oddlužení pro ty, co ho potřebují“, aby hledali společnou odpověď k navrženému znění novely zákona.

„Novela má v předkládané podobě nadále odebrat možnost podávat návrhy na oddlužení samotným dlužníkům, což mimo jiné považujeme za narušení ústavního principu všeobecného přístupu k právu,“ zní jedno z varování kulatého stolu.

Motivace předkladatele novely je, podle účastníků setkání, zřejmá a vítaná - omezit nekalé praktiky těch komerčních subjektů, které zpracovávají návrhy na oddlužení mnohdy v pochybné kvalitě a za nemorální výši odměny, to vše často bez garance na úspěch. „Jenže, s vaničkou bylo vylito i dítě,“ zaznělo na kulatém stolu, protože novela v tomto znění dopadá nepříznivě na sociální služby a to odborné poradny, které s ohledem na zákonné jednání podléhající kontrole, poskytují službu nezištně, tedy zdarma, rozvážně, tedy potřebným uživatelům služby, a hlavně kvalitně.

Apel na zákonodárce

Na závěr sezení bylo přijato společné usnesení, ve kterém účastníci apelují na zákonodárce (v této chvíli na poslance Parlamentu ČR), aby zajistili změnu projednávané novely zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v tomto znění:

  • Navržený systém ztíží přístup občana (žadatele) k soudu, což je porušením jednoho ze základních ústavních práv na spravedlivý proces, tím že mu znemožní podání insolvenčního návrhu sám za sebe, ale pouze v zastoupení.
  • Kvůli nutnosti využití zprostředkovatele dojde ke zvýšení finančních nákladů na proces oddlužení, omezení přístupu k insolvenčnímu řízení a prohloubení rizika sociálního vyloučení žadatelů o oddlužení.
  • § 390 a): požadujeme, aby byly uvedeny také osoby, které poskytují poradenství dle § 37 odstavce 2 odborné sociální poradenství dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • § 418 b): požadujeme, aby mezi požadovanou odbornost byla začleněna také odbornost sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
  • Vítáme snahu předkladatelů omezit parazitování některých podnikatelských subjektů na lidské nouzi, tato snaha však nesmí omezit osvědčenou osmiletou praxi odborných poraden působících v sociálních službách.
  • Předlužení, které je řešeno institutem oddlužení, není výlučně ekonomický a právní, ale zejména sociální problém.

Předluženost

Podle průzkumu provedeného mezi sociálními pracovníky Charity ČR byla předluženost označena za nejzávažnější problém v oblasti chudoby a sociálního vyloučení v České republice. V roce 2014 odborné sociální poradny Charity ČR registrovaly přes 27 000 příjemců, z toho 60 % žen a 40 % mužů. V celkovém objemu požádali o pomoc se svými dluhy průměrně dva z pěti klientů charitních poraden. Uvedené statistiky však neberou v úvahu skupinu, která nemůže požádat o oddlužení, tedy hlavně osob v největším nebezpečí chudoby.
Podrobněji ve zprávě Caritas Cares Česká republika 2015, přístupné zde.


Zákon v Poslanecké sněmovně

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 785). Jeho prvé čtení je stanoveno jako 41. bod 47. schůze Poslanecké sněmovny, která se uskuteční 24. května 2016.