Chceme Evropu, která na nikoho nezapomíná

Chceme Evropu, která na nikoho nezapomíná

Síť evropských Charit plně podporuje klíčové hodnoty Evropské unie, jako jsou solidarita, demokracie, rovnost, sociální spravedlnost, respekt k lidské důstojnosti a k lidským právům. Doufáme, že Evropský parlament složený z nově zvolených zástupců dostojí těmto vysokým morálním standardům a hodnotám a že je bude při utváření politiky, která má vliv na miliony lidí jak Evropě i mimo ni, uvádět do praxe.

Vyzýváme proto kandidáty na členství v Evropském parlamentu, aby podpořením manifestu evropských Charit potvrdili svůj postoj k závazku vybudovat spravedlivou a odpovědnou EU, která počítá se všemi.

Charitní zaměstnance, dobrovolníky a příznivce vyzýváme - udělejte si kvíz, jak se Vaše priority shodují s prioritami poslanců Evropského parlamentu.


Chceme Evropu, která počítá se všemi!

Manifest evropských Charit

Evropská unie (EU) je projekt založený na klíčových hodnotách solidarity, demokracie, rovnosti, sociální spravedlnosti, respektu k lidské důstojnosti a lidským právům.

Instituce EU složené z nově zvolených zástupců ponesou odpovědnost za dodržování těchto vysokých morálních standardů a hodnot, a to jejich uváděním do praxe při vytváření a implementaci politiky, která má dopad na miliony lidí v Evropě i mimo ni.

Caritas Europa proto vyzývá budoucí představitele unijních orgánů k vybudování spravedlivé a zodpovědné Evropské unie, která na základě principů přijaté Agendy 2030 počítá se všemi. Všichni by v ní měli mít stejnou šanci na důstojný život bez chudoby, hladu nebo diskriminace a stejnou možnost plně rozvinout svůj potenciál.

Chceme EU, která:

  • plně respektuje lidská a sociální práva a podporuje jednotlivce, rodiny i komunity,
  • ve všech svých krocích se řídí principy solidarity a společným prospěchem všech,
  • spolupracuje se všemi členy společnosti, přičemž klade zvláštní důraz na hlasy těch chudých a nejzranitelnějších,
  • respektuje lidskou důstojnost a rovnost všech lidí.

 Aby Evropská unie byla skutečně spravedlivá a odpovědná, vyzýváme evropské instituce složené z nově zvolených zástupců k vybudování:

  • inkluzivní Evropy

EU musí podporovat principy, které berou v úvahu zranitelnost a potenciál lidí zasažených chudobou a sociálním vyloučením. Musí zajistit ochranu práv a podporu těch nejzranitelnějších tak, aby mohli být aktivní součástí komunity a přispívat k společnému blahu. Sociální politika členských zemí EU se musí zaměřit především na rodiny s dětmi stižené chudobou. Hlavními příčinami chudoby jsou přitom nezaměstnanost, nevyhovující bydlení, špatný zdravotní stav, stárnutí a ztráta příjmu. Systémy sociální ochrany by proto měly být inkluzivní a chránit ohrožené skupiny před možnými riziky. Evropská unie a její členské státy mají stěžejní zodpovědnost při zajišťování respektu k lidské důstojnosti a sociálním právům všech lidí, a to především posilováním solidarity.

  • přívětivé Evropy

EU musí posilovat rozvoj bezpečné, přívětivé a soudržné společnosti, která se rozvíjí a v níž domácí komunity spolupracují s migranty na bázi účasti, vzájemného přijetí a spravedlivého přístupu. Tato spolupráce je založena na oboustranném uvědomění, že migrující osoby mohou společnost významně obohatit a přispět k jejímu rozvoji. V souladu s tímto principem a s cíli udržitelného rozvoje by měla být usnadněna legální mobilita všech lidí na území Evropy i těch, kteří do Evropy míří. EU by měla podporovat aktivní zapojení každého člena komunity usnadňováním začlenění do pracovního trhu a poskytováním přístupu k základním sociálním a ekonomickým právům. EU by měla plně respektovat lidská práva a důstojnost všech migrantů bez ohledu na jejich status. Hlavním principem všech kroků EU musí být solidarita: solidarita mezi členskými státy při přijímání osob, které potřebují ochranu, a solidarita jako princip humanitárního přístupu k těmto lidem, jež nesmí být kriminalizována.

  • Evropy prosazující globální solidaritu

EU musí posílit svou roli při prosazování globální solidarity. Měla by dostát svým závazkům týkajícím se rozvojové pomoci a zajistit, aby svou rozvojovou politikou přispívala k vymýcení chudoby a pomáhala jednotlivcům a komunitám, které jsou nejzaostalejší. Svou úlohu na tomto poli by rovněž neměla delegovat na méně rozvinuté země a regiony s omezenými zdroji. EU musí zajistit, aby její politika byla koherentní s agendou pro udržitelný rozvoj a nepoškozovala globální jih. Tyto závazky EU by neměly být ovlivněny ani podmiňovány jinými politickými prioritami EU, jako jsou management a kontrola migrace, mezinárodní obchod či zahraniční a obranná politika. Pokaždé, když nastane mimořádná situace, musí EU i nadále účinně reagovat a poskytovat komplexní podporu těm nejzranitelnějším.


#care4EU

#whatishome

Odkaz na Internetové stránky sdružení evropských Charit k volbám do Evropského parlamentu naleznete zde.