Charitní sestry pokračují ve stávkové pohotovosti

Ilustrační snímek Jakub Žák

Stávková pohotovost sester Charity Česká republika a dalších velkých poskytovatelů domácí zdravotní péče a zdravotní péče v pobytových v pobytových zařízeních pokračuje.

Jednání zástupců segmentu domácí péče s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny a Svazu zdravotních pojišťoven, ke kterému došlo 20. listopadu v Praze, zatím nepřineslo kýžený výsledek. Na schůzce byl odsouhlasen pouze příslib řešení situace za tento kalendářní rok (2018), k dohodě o finanční kompenzaci za loňský rok však nedošlo. Stávková pohotovost sester proto trvá.

Zástupci poskytovatelů zdůrazňují kritický nedostatek zdravotních sester pracujících v domácí zdravotní péči a v pobytových zařízeních. Důvodem je trvalé finanční podhodnocení sester v domácí zdravotní péči, které raději odcházejí za lepšími výdělky do jiných typů zařízení.


Požadavkly na zlepšení

Kvůli nedostatečnému finančnímu pokrytí práce sester se zástupci segmentu domácí zdravotní péče již letos v červnu obrátili na ministra zdravotnictví, kterému předložili své požadavky, které zní:

1. Navýšení mzdových indexů sester od roku 2019 pro odbornost 925 formou navýšení osobních nákladů nositelů výkonů ve výši 0,3 (tedy navýšení počtu bodů o 30 %).

K tomu zástupci segmentu požadují záruku, že nedojde k regulaci z důvodu výše uvedeného navýšení osobních nákladů nositelů výkonů.

2. V návaznosti na nařízení vlády č. 341 přiznat i sestrám v domácí péči příplatek za ztížené pracovní prostředí formou bonifikačního kódu již za rok 2018

3. Dodatkem ke smlouvě zaručit, že cena bodu po regulaci neklesne v letošním roce pod 1,0 Kč.

Dále se jedná o nastavení parametrů pro domácí zdravotní péči pro další roky tak, aby byla umožněna její prosperita.

Zástupci segmentu rovněž požadují okamžitou stabilizační kompenzaci ve výši 36 000Kč na 1 přepočtený úvazek sestry domácí péče formou doplatku za roky 2016 a 2017.

Pan ministr přislíbil podporu domácí zdravotní péči. Stávková pohotovost potrvá, dokud se nepodaří největší personální krizi zdravotních sester v domácí péči a pobytových zařízeních alespoň zmírnit přijetím navržených opatření. Situace je velmi vážná, mnoha střediskům domácí zdravotní péče hrozí zánik. Pacienti by se ocitli bez zdravotní pomoci. Stát by musel zřídit několik tisíc ošetřovatelských lůžek, která by byla několika násobně dražší než domácí zdravotní péče.

Další jednání se uskuteční 11. prosince 2018.

Stávková pohostovost trvá od konce letošního srpna (více zde).


Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.

Charita provozuje 87 středisek domácí zdravotní péče, které v roce 2017 ošetřily 35 732 pacientů. K tomu 54 středisek domácí hospicové péče loni pečovalo o 1 363 nevyléčitelně nemocných. Po celé zemi poskytují organizace Charity 1 340 služeb, které pomáhají celkem 144 750 lidem.