Charita ČR odmítá návrh zákona o regulaci prostituce

Charita ČR odmítá návrh zákona o regulaci prostituce

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se bude znovu zabývat návrhem zákona o regulaci prostituce, který předkládá Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Tento návrh považujeme za špatný, a proto připomínáme naše nesouhlasné stanovisko, které jsme vydali již v červenci loňského roku. Předkládaný materiál však přes připomínky ze strany Charity ČR a některých dalších neziskových organizací a negativní stanovisko vlády a Petičního výboru nezaznamenal výrazných změn. Naše stanovisko proto považujeme za stále platné.

Návrh zákona je z našeho pohledu nepřijatelný zejména z etických důvodů, protože snižuje lidskou důstojnost u již tak velmi zranitelné skupiny obyvatel. Velké množství žen a mužů je k vykonávání prostituce nuceno často z důvodu chudoby, či pod pohrůžkou násilí (zejména u cizinců).

Návrh zákona navíc není v souladu s mezinárodní Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob ze dne 21. března 1950 a Závěrečným protokolemk ní, které jsou součástí našeho právního řádu.

Domníváme se, že jakákoliv legalizace prostituce nemůže přispět k omezení tohoto jevu či k důstojnějšímu životu osob, které prostituci vykonávají. Prostituci vnímáme jako komplexní problém, který vyžaduje multidisciplinární přístup spočívající v kombinaci osvěty a společenské prevence, ve vytváření účinného systémů pomoci osobám, které se staly obětmi sexuálního průmyslu atd. (Podrobněji naše argumenty uvádíme ve Stanovisku Charity Česká republika.)

 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!