Charita ČR odmítá návrh zákona o regulaci prostituce

Charita ČR odmítá návrh zákona o regulaci prostituce

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se bude znovu zabývat návrhem zákona o regulaci prostituce, který předkládá Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Tento návrh považujeme za špatný, a proto připomínáme naše nesouhlasné stanovisko, které jsme vydali již v červenci loňského roku. Předkládaný materiál však přes připomínky ze strany Charity ČR a některých dalších neziskových organizací a negativní stanovisko vlády a Petičního výboru nezaznamenal výrazných změn. Naše stanovisko proto považujeme za stále platné.

Návrh zákona je z našeho pohledu nepřijatelný zejména z etických důvodů, protože snižuje lidskou důstojnost u již tak velmi zranitelné skupiny obyvatel. Velké množství žen a mužů je k vykonávání prostituce nuceno často z důvodu chudoby, či pod pohrůžkou násilí (zejména u cizinců).

Návrh zákona navíc není v souladu s mezinárodní Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob ze dne 21. března 1950 a Závěrečným protokolemk ní, které jsou součástí našeho právního řádu.

Domníváme se, že jakákoliv legalizace prostituce nemůže přispět k omezení tohoto jevu či k důstojnějšímu životu osob, které prostituci vykonávají. Prostituci vnímáme jako komplexní problém, který vyžaduje multidisciplinární přístup spočívající v kombinaci osvěty a společenské prevence, ve vytváření účinného systémů pomoci osobám, které se staly obětmi sexuálního průmyslu atd. (Podrobněji naše argumenty uvádíme ve Stanovisku Charity Česká republika.)