Seznam nositelů Ceny Charity ČR v roce 2014

Cena Charity ČR je poděkováním za nelehkou a obětavou práci vynikajícím pracovníkům, dobrovolníkům a podporovatelům charitního díla. Svého kandidáta navrhuje každá z osmi diecézních Charit a také Řeckokatolická charita. V úterý 23. září 2014 v kostele sv. Tomáše v Praze převzali ocenění tito pracovníci a dobrovolníci:

Diecézní charita Brno
Jana Štefánková, dobrovolnice Dobrovolnického centra Oblastní charity Třebíč

Paní Jana Štefánková dlouhodobě soukromě i ze své profesionální pozice podporuje charitativní činnost v  regionu a spolupracuje s Oblastní charitou Třebíč. Zapojuje se do činnosti ve Farní charitě ve svém bydlišti, tedy v Rokytnici nad Rokytnou, podílí se na Tříkrálové sbírce. Aktivně podporovala mnoho různých projektů středisek Oblastní charity Třebíč. Byla průkopnicí dobrovolnictví na oddělení LDN v Nemocnici Třebíč. V posledních dvou letech působí jako dobrovolnice v Domově pro seniory v Koutkově ulici v Třebíči. Motivuje své spolupracovníky a přátele, aby se také zapojili do skupinky dobrovolníků, kteří pravidelně navštěvují a berou na vyjížďky vozíčkáře tohoto zařízení.

Diecézní charita České Budějovice
Zdeňka Šlapanská, dobrovolnice při Diecézní charitě České Budějovice

Paní Zdeňka Šlapanská působí na Diecézní charitě České Budějovice jako dobrovolnice od května 2009. Od počátku je oporou dobrovolnického programu Šance všem. Hlavní náplní její činnosti jsou pravidelné schůzky se čtrnáctiletou dívkou ze sociálně znevýhodněného prostředí. K tomu sama vymýšlí a organizuje řadu dalších činností zaměřených na volný čas a vzdělávání dětí. Je nedílnou účastnicí dětských táborů, výletů. Vypomáhá na zájmových kroužcích atd. Od roku 2011 školí nové dobrovolníky pro práci s dětmi. Za dobu svého působení odpracovala téměř dva tisíce dobrovolnických hodin, tedy zhruba tolik, kolik je pracovních hodin za celý kalendářní rok.

Diecézní katolická charita Hradec Králové
Ing. Anna Maclová, bývalá ředitelka Oblastní charity Hradec Králové

Paní „Aneta“ Maclová nastoupila do Oblastní charity Hradec Králové na pozici ředitelky v roce 1998. Původní azylový dům přeměnila v moderní středisko pomoci lidem bez domova se čtyřmi sociálními službami. Založila azylový dům pro maminky s dětmi. Stála u zrodu Poradny pro lidi v tísni i Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Založila také Středisko rané péče Sluníčko, které začalo pomáhat rodinám pečujícím doma o dítě s postižením. Věnovala se domácí zdravotní péči i přípravě později založené Domácí hospicové péče.Vždy se chovala nezištně a k dobročinnosti se snažila přimět i veřejnost. Dveře její pracovny byly otevřené pro každého, má dar vyslechnout a naslouchat.     

Diecézní charita Litoměřice
P. Mgr. Vilém Marek Štěpán, OPraem, administrátor farnosti Liběšice u Žatce

Otec Vilém Marek Štěpán od roku 2008 organizuje Tříkrálovou sbírku v římskokatolické farnosti Liběšice u Žatce. Jedná se o oblast s vysokou nezaměstnaností, nízkou sociální úrovní obyvatel a nízkým počtem věřících. Přesto se otci Vilémovi daří každým rokem během Tříkrálové sbírky vykoledovat částku, která v litoměřické diecézi patří k  nejvyšším. V rámci farnosti využívá výnos Tříkrálové sbírky právě na práci se sociálně slabými, a nejen s dětmi, čímž kromě organizace Tříkrálové sbírky podporuje práci Charity. Spolupráce s otcem Vilémem byla vždy perfektní, čehož si pracovníci Charity nesmírně váží.

Arcidiecézní charita Olomouc
Mgr. Marek Navrátil, dlouholetý koordinátor Tříkrálové sbírky a pracovník PR

Marek Navrátil patří k dlouholetým zaměstnancům Arcidiecézní charity (ACH) Olomouc. Od prvopočátku (v roce 2000) stál u zrodu Tříkrálové sbírky a jako její dlouholetý celostátní koordinátor (a současně také hlavní koordinátor v domovské  olomoucké arcidiecézi) ji pomáhal a pomáhá spoluvytvářet až do dnešní doby. Jde o největší a nejúspěšnější dobrovolnickou akci v naší zemi, jejíž výnos již patnáct let pomáhá potřebným. Marek Navrátil se s obdobným úsilím věnuje také PR aktivitám ACH Olomouc. Všechny úkoly plní svědomitě, s příkladným osobním nasazením a s velkým lidským srdcem.

Diecézní charita ostravsko-opavská
Marta Dostálová, bývalá vedoucí charitního služby Matky Terezy a nyní dobrovolnice

Paní Marta Dostálová pracovala v Charitě Ostrava od roku 1995 jako zdravotní sestra v Charitní pečovatelské a ošetřovatelské službě – středisku Tereza při poskytování pomoci seniorům a nemocným lidem přímo v jejich domácnostech. V roce 1996 se stala vedoucí této služby. Přístup paní Marty Dostálové k uživatelům služeb byl vždy nesmírně lidský. S přirozenou autoritou a trpělivým nadhledem dokázala řídit a pozitivně motivovat pracovní kolektiv, jehož členové se stávali mnohdy jedinou oporou v životě mnoha trpících seniorů.

V roce 2009 odešla paní Dostálová do důchodu. Od loňského roku však znovu spolupracuje s Charitou Ostrava jako pastorační asistentka týmu Hospice sv. Lukáše. Duchovně doprovází nemocné lidi a jejich blízké, pro které je hospic místem důstojného prožití závěru lidského života.

Diecézní charita Plzeň
Mgr. Vojtěch Dušek, vedoucí sociálně terapeutických dílen a služeb pro mentálně postižené Farní charity Karlovy Vary

Vojtěch Dušek nastoupil do Farní charity Karlovy Vary v roce 2003. Od té doby neúnavně přispívá k šíření dobrého jména Charity a zajišťuje chod dvou sociálních služeb. Má velkou zásluhu na tom, že se podařilo vybudovat a rozběhnout provoz Sociálně terapeutických dílen a také Denního stacionáře pro mentálně postižené osoby.
Aktivně se účastní práce při komunitním plánování sociálních služeb při Magistrátu Města Karlovy Vary. Prezentuje činnost terapeutických dílen na pravidelných výstavách a na akcích pro širokou veřejnost, zpravidla v čase osobního volna. Dokázal vybudovat a udržet funkční pracovní tým v obou zmíněných sociálních službách. Kdykoliv rád pomůže, poradí a přichází s dobrými nápady.

Arcidiecézní charita Praha
JUDr. Jana Civínová, dlouholetá ředitelka Farní charity Beroun

Farní charita Beroun se s nástupem nové ředitelky, JUDr. Jany Civínové, v dubnu 2004 začala profesionalizovat. Jako priority pro své sociální projekty si zvolila bezdomovectví, péči o nemocné a staré občany a pomoc rodinám a mládeži v sociálně nepříznivé situaci. FCH Beroun v současné době poskytuje dvanáct registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, seniorům a osobám bez přístřeší a je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu Berounska a Hořovicka. Ročně její služby pomohou zhruba dvanácti stům klientů a zaměstnává více než osmdesát pracovníků.
Svým lidským přístupem a osobním nasazením je JUDr. Civínová vzorem pro ostatní pracovníky a klienty Charity. Rovněž získala Charitě respekt v celém Berounském regionu.

Řeckokatolická charita
Jozef Il’ov, dobrovolník

Před několika měsíci zakoupila řeckokatolická charita polní kuchyň PK 26, aby měla v centru Prahy dostatek teplé polévky a čaje, hlavně v zimních měsících a třeba i na Vánoce, pro každého, kdo přijde. Jedním z prvních kuchařů, který byl i dobrovolník, byl právě pan Jozef Iľov. Vařil pro bezdomovce i pro děti na letním táboře, stejně jako pro návštěvníky hudebního festivalu, kde si hlavně díky jeho pomoci Charita vydělala peníze na vaření v době mrazů. Pan Jozef Iľov slouží v řeckokatolické církvi jako podjáhen. V pražském kostele Nejsvětější Trojice, kde polní kuchyň zatím parkuje a vaří, je kostelníkem a kantorem.

Srdečně blahopřejeme!