Seznam oceněných Cenou Charity 2011
(řazeno abecedně podle diecézních Charit, které nominovaly kandidáta)


Diecézní charita Brno

Vladislav Hamršmíd,
vedoucí romských programů v Oblastní charitě Jihlava

Vladislav Hamršmíd pracuje v Oblastní charitě již více než 16 let. Od začátku se věnuje jedné z nejtěžších cílových skupin – romské komunitě. V roce 1995 založil v jedné místnosti přímo uprostřed romské lokality první klubovnu pro děti.

Díky grantu britského velvyslanectví byla v roce 2000 zařízena malá řemeslná dílna, která se postupně vyvinula v samostatné zařízení Malá řemesla. Dalším vývojem pak vzniklo moderní rekvalifikační a vzdělávací středisko vyučující řemeslné obory s kapacitou 50 osob ročně

Romské klubovny se pak vyprofilovaly jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko a v této podobě fungují do dnešních dnů. V loňském roce pak vzniklo ještě Klubíčko – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Mimo vzdělávací a sociální programy pracuje pan Hamršmíd i na odstraňování bariér mezi majoritní společností a jihlavskými Romy, zejména pořádáním kulturních akcí.


Diecézní charita České Budějovice

Ludmila Marešová, ředitelka dobrovolné Farní charity v Boršově nad Vltavou

Paní Ludmila Marešová pomáhá Farní charitě Boršov nad Vltavou od jejího vzniku v roce 1997, kdy začínali s tzv. šatníkem a třemi dobrovolníky. V této sestavě začali s péčí o staré a nemocné osamocené lidi, dále Charita pomáhala rodinám s dětmi.

Od roku 2000 pravidelně organizuje Tříkrálovou sbírku. V období příprav na sbírku trpělivě obchází rodiny koledníků a vysvětluje smysl charity při pomoci lidem v nouzi. Výtěžkem sbírky podporuje sociální projekty v českobudějovické diecézi včetně humanitární pomoci do zahraničí. Úzce spolupracuje s místní duchovní správou. Dobrovolná Farní charita Boršov, jejíž je paní Marešová ředitelkou, organizuje také materiální nebo finanční pomoc při přírodních katastrofách.

Paní Ludmila Marešová je velmi lidský člověk se širokým srdcem, který si váží dobra a dovede jej uskutečňovat.
 

Diecézní charita Hradec Králové

MUDr. Magdalena Weberová, spoluzakladatelka a dlouholetá dobrovolnice Oblastní charity Havlíčkův Brod

Dětská lékařka MUDr. Magdalena Weberová se zasloužila o vznik Oblastní charity Havlíčkův Brod i mnoha jejich zařízení. Po celou dobu pracuje v Charitě dobrovolně jako člen Rady charity (kromě ročního ředitelování), pomáhá při aktivitách Charity, chodí jako koledník i doprovod od počátku Tříkrálové sbírky. Činnost Charity prezentuje na lékařských i jiných přednáškách.

Před lety kontaktovala první zdravotní sestru pro Charitní ošetřovatelskou službu a seznamovala lékaře s domácí péčí. Iniciovala vznik Charitního domova pro matky s dětmi a Střediska rané péče, které rodinu doprovází v těch nejtěžších chvílích. Stála také u zrodu Mateřského centra Zvoneček, pomáhala s rozjezdem Domácí hospicové péče. Je to člověk, na kterého se kolegové vždy mohou obrátit o radu s jistotou, že je nikdy neodmítne. 
 

Diecézní charita Litoměřice

Marie Sieberová, zdravotní sestra Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Mladé Boleslavi

Paní Marie Sieberová pracuje v mladoboleslavské Charitě od roku 1994. Nejprve jako zdravotní sestra, poté jako vrchní sestra a od roku 2006, kdy nastoupila do starobního důchodu, pracuje dále jako zdravotní sestra na částečný úvazek.

Svoji práci vždy dělala a dělá s velkým pochopením a láskou, kterou zároveň ovlivňuje své kolegyně. Vždy je usměvavá a má dobrou náladu. Takových mimořádných zaměstnanců není v Charitě nikdy dost.


Arcidiecézní charita Olomouc

PaeDr. Mgr. Bohumír Riedl, dobrovolník humanitární pomoci Oblastní charity Uherské Hradiště – cena byla udělena in memoriam

Pan PaeDr. Mgr. Bohumír Riedl mnoho let neúnavně pracoval na poli humanitární pomoci podle hesla blahoslavené matky Terezy: „Nežít sám sobě, ale jiným pomáhat.“

Problémy soudobého světa začal pan Riedl řešit nejprve prostřednictvím znojemské a od roku 2005 uherskohradišťské Charity. Krom materiální humanitární pomoci pro země třetího světa pan Riedl zajišťoval provoz a administrativu humanitárního skladu, kde se svým osobním přístupem nesmazatelně zapsal do srdcí potřebných.

Pan Riedl dokázal zburcovat pletařky z celé republiky, ale i ze zahraničí, k pletení bavlněných obvazů pro pacienty trpící leprou. Osobním úsilím dokázal zajistit sbírky dioptrických brýlí a jejich přeměření v ordinacích očních lékařů či optometrů. Mezi jeho spolupracovníky patřili studenti, senioři i celé rodiny. Všechny nakazil svým optimismem, nezlomnou vírou v dobrou věc.

Bohumír Riedl před nedávnem po delší nemoci zemřel, Cena Charity ČR byla udělan in memoriam.
 

Diecézní charita ostravsko-opavská 

Ing. Anna Šikulová, ředitelka Charity Studénka

Ing. Anna Šikulová je ředitelkou Charity Studénka od roku 1998. Z původního sdružení farních dobrovolníků vybudovala profesionální Charitu, která slouží potřebným lidem ve Studénce i přilehlých obcích. Otevřela nový dům pokojného stáří pro seniory, rozšířila působnost Charity v regionu, vytvořila pracovní tým, o který s láskou pečuje.

Charita Studénka se pod jejím vedením stala respektovaným partnerem místní samosprávy.


Diecézní charita Plzeň

Mgr. Pavel Janouškovec, ředitel Městské charity Plzeň

Pavel Janouškovec nastoupil v roce 1996 jako vedoucí Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni. Zdejší obyvatelky potřebují nejen pomoc odbornou, ale také lidskou. Tehdy byla důležitá i jeho zkušenost otce početné rodiny. V prosinci 1997 byl Pavel Janouškovec jmenován ředitelem Městské charity Plzeň. Při náročné práci ředitele zvládl také studium oboru sociálních služeb na Západočeské univerzitě v Plzni. Studoval s plným nasazením, v rodině i ve svoji službě nikdy nežádal o žádné úlevy.

Diecézní charita Plzeň navrhla Pavla Janouškovce za 15 let obětavé služby v Charitě, která je naplněná jeho láskou, motivací k neustálému hledání cest, osobní odvahou darovat svoje síly a vědomosti do rozvoje díla služby Městské charity Plzeň i pro mnoho dalšího co zde není popsáno.
 

Arcidiecézní charita Praha

Jiří Pecha, zakladatel a dlouholetý ředitel Farní charity Praze 5 – Stodůlky

Pan Jiří Pecha je zakladatelem Farní charity v Praze 5 – Stodůlkách (od roku 1993) a zároveň jejím dlouholetým ředitelem do letošního června, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů.

Charitativní činnosti se ve stodůlecké farnosti pan Pecha věnoval již od roku 1988, kdy na výzvu kardinála Tomáška založil Výbor křesťanské pomoci, který sháněl prostředky pro zemětřesením postiženou Arménii a dále pomáhal osamělým lidem na sídlišti.

Farní charita ve Stodůlkách se pod vedením pana Pechy rozšířila o řadu projektů - domácí ošetřovatelskou službu (od 1995), organizuje setkávání seniorů a nemocných, pomoc opuštěným lidem z okolí, charitní šatník aj. Pan Jiří Pecha podle vlastního rozhodnutí vedl Farní charitu po celou dobu zdarma, bez nároku na finanční odměnu.