Seznam oceněných Cenou Charity ČR v roce 2013

Cena Charity ČR je poděkováním za nelehkou a obětavou práci vynikajícím pracovníkům, dobrovolníkům a podporovatelům charitního díla. Svého kandidáta navrhuje každá z osmi diecézních Charit a také Řeckokatolická charita. Ve středu 25. září 2013 v kostele sv. Tomáše v Praze převzali ocenění tito pracovníci a dobrovolníci:

Diecézní charita Brno
Božena Pátková, vedoucí Farní charity Oslavany a dlouholetá organizátorka Tříkrálové sbírky

Paní Božena Pátková z Oslavan, povoláním zdravotní sestra, celý život pomáhá druhým, ačkoliv se sama ocitla v nelehké životní situaci. Ve svém volném čase působí jako vedoucí farní charity v Oslavanech. Zajišťuje půjčování kompenzačních pomůcek, pomáhá potřebným po stránce zdravotní, vypomáhá i s hlídáním dětí, doprovází seniory k lékaři a podílí se na Tříkrálové sbírce. Svojí skromností a obětavostí je velkým vzorem pro ostatní a významně přispívá k šíření dobrého jména Charity.

Diecézní charita České Budějovice
Bc. Barbara Litomiská, ředitelka Oblastní charity Pelhřimov a sociální pracovnice

Když v roce 1996 nastoupila do pelhřimovské Charity, šlo o dobrovolnickou organizaci několika místních nadšenců. Barbara Litomiská pozvedla její činnost do vyšších rovin: založila několik služeb, například pečovatelskou nebo domácí hospicovou péči a dosáhla skvělých výsledků Tříkrálové sbírky. Barbora Litomiská se aktivně vyjadřuje také k ožehavým otázkám současnosti: k sociální politice státu, k problematice migrace a cizinců. Má otevřené srdce pro lidi v nouzi, svým životem je vzorem křesťana.

Diecézní katolická charita Hradec Králové
Zuzana Horáková, pečovatelka Oblastní charity Jičín

Paní Zuzana Horáková vnímá svoji práci jako poslání. Klienty často navštíví i ve svém osobním volnu, připomene jim léky nebo se zastaví jen tak, aby jim nebylo smutno. Se svým psem poskytuje službu canisterapie a to bez nároku na finanční odměnu. Věnuje se také veřejnému životu v obci Vysoké Veselí, kde bydlí. Je členkou zastupitelstva a při své práci výborně spolupracuje s místním městským úřadem i s  farností.  Velmi dobře tak reprezentuje nejen Oblastní charitu Jičín, ale charitní dílo jako takové.

Diecézní charita Litoměřice
Brigita Janovská, dobrovolnice Oblastní charity Most

Paní Janovská pomáhá v Oblastní charitě Most již dvanáct let. Navázala partnerství s charitami v Sasku a Bavorsku a nadále ho aktivně udržuje. Charitnímu dílu přispívá svým nadšením, zkušenostmi a znalostmi. Působí jako překladatelka, ale také jako organizátorka mnohých společných projektů německých a českých partnerů. Pravidelně několikrát za rok doprovází například německé a české děti v rámci smlouvy se základní školou vévody Heinricha v Marienbergu. 

Arcidiecézní charita Olomouc
Ing. Pavel Hofírek, bývalý ředitel Charity Kyjov, dnes charitní dobrovolník

Čtrnáct a půl roku v čele Charity Kyjov zasvětil Pavel Hofírek budování charitního díla církve nejenom jako manažer, ale především jako citlivý a spravedlivý člověk. Mezi zaměstnanci šířil atmosféru vzájemného respektu, radosti a optimismu. Na postu ředitele byl člověkem s „vizí“. Snažil se být myšlenkově i prakticky o krok napřed, připomínkoval zákony a tak ovlivnil prostředí pro lidi v nouzi. Odchodem do penze se pouze změnila jeho forma práce. Je „otcem“ a hlavním autorem srovnávací analýzy charitních sociálních služeb, nástroje, který výrazně pomáhá charitnímu dílu nejenom v Arcidiecézi olomoucké.

Diecézní charita ostravsko-opavská
Bc. Martin Pražák, DiS., ředitel Charity Ostrava

Charita Ostrava se pod dlouholetým vedením Martina Pražáka stala se svými 23 středisky největším poskytovatelem sociálně zdravotních služeb na Ostravsku. Vybudoval skvělý pracovní tým a vlastním studiem a účastí na práci orgánů místní samosprávy získal hluboký vhled do sociálních problémů a potřeb lidí na Ostravsku, které je - jak známo -"regionem rázovitým". Ani po dlouhých letech práce v manažerské pozici nepřestal být pan ředitel Pražák člověkem srdečným a vnímavým, který svým smyslem pro humor dokáže odlehčit náročné situace či složitá jednání.

Diecézní charita Plzeň
Pavel Barták, zástupce ředitele Diecézní charity Plzeň pro sociální služby v Chebu

Pavel Barták vstoupil do služby Charity před více než 10 lety. Stal se vedoucím střediska Betlém v Chebu, původně noclehárny pro lidi bez domova, jejíž záběr postupně značně rozšířil. Dnes tak chebský Betlém lidem v těžké situaci nabízí vedle přespání i charitní šatník, kuchyňku, sprchu, poradnu či speciální služby zaměřené na uplatnění na trhu práce. Ocenění pro Pavla Bartáka a jeho tým je i poděkování za hledání cest tam, kde se zdá, že cesta není a za Boží pomoc na této cestě.

Arcidiecézní charita Praha
Ing. Zdenka Pětníková, ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem

Zdenka Pětníková nastoupila do roudnické Charity v roce 2001, o pět let později se stala její ředitelkou. Díky svým manažerským schopnostem farní charitu ekonomicky vyrovnala a našla nové zdroje financování, rozšířila působnost pečovatelské služby i Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, zavedla sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a zahájila spolupráci s Potravinovou bankou. Práce Zdenky Pětníkové je profesionální a Farní charita Roudnice nad Labem je proto vzorem pro činnost charit ve farnosti.

Řeckokatolická charita
Oleh Pytak, dobrovolník Řeckokatolické charity v Praze, zasloužilý koledník a organizátor Tříkrálové sbírky

Od vzniku Řeckokatolické charity se Oleh Pytak podílí na přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky v Praze, zejména v řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta. Nacvičuje s dětmi koledy, doprovází koledníky při samotné sbírce a svým příkladem je vzorem nejen pro děti, ale i pro dospělé.  Zároveň pomáhá s volnočasovými aktivitami pro děti: s výlety, pořádáním sportovních turnajů a letos poprvé i letním táborem. Jeho dobrovolná práce s dětmi a mládeží je propagací charitního díla a šířením křesťanských hodnot.

Srdečně blahopřejeme!