Cena Charity ČR 2012

Letošní Cena Charity ČR byla slavnostně udíleny v kostele sv. Tomáše v Praze 1 na Malé Straně v úterý 25. září.  Ceny předával ředitel Charity ČR Oldřicha Haičman a prezident Charity ČR biskup Pavel Posád. Cen bylo uděleno celkem devět - každá z osmi arcidiecézních a diecézních Charit a také Řeckokatolická charita nominovaly natuto cenu jednoho svého pracovníka, dobrovolníka či významného dárce.

DCH Brno
MUDr. Dana Makešová, metodická koordinátorka zdravotnických činností DCHB
Paní doktorka Makešová pracuje pro charitní dílo již 19 let. V Charitě brněnské diecéze slouží od roku 1994. Rok předtím pracovala také pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, která se posléze stala rovněž službou diecézních charit. Je příkladem oddanosti charitního poslání milosrdné lásky k bližnímu v nouzi. Podílela se na zakládání zdravotnických služeb v Diecézní charitě Brno, které dodnes metodicky vede.

DCH České Budějovice
Kryštof Kratochvíl, starosta spolupracující organizace Orel, technickoadministrativní dobrovolník a dárce
Od roku 1993 pomáhá Diecézní charitě hned trojím způsobem: Jako starosta Orla (vstřícností při pronájmu prostor Orla pro činnost Charity), jako operativní technicko-administrativní dobrovolník (truhlářské práce zdarma, opravy, údržba) i jako dárce (například uměleckého obrazu pro charitní poradnu). Pan Kratochvíl se zapojil také při povodních v roce 2002 i při prázdninovém pobytu běloruských dětí v jižních Čechách. Za dlouhodobou dobrovolnickou činnost pana Kryštofa Kratochvíla a jeho rodiny jej DCH ČB navrhla na Cenu Charity ČR.

DCH Hradec Králové
Ing. Štěpánka Dvořáková, pracovnice Oblastní charity Polička v oblasti fundraisingu, organizátorka kulturních akcí.
Štěpánka Dvořáková nastoupila do Oblastní charity Polička v září 2005 jako osobní asistentka pro osoby s mentálním postižením, záhy se však začala věnovat oblasti PR a fundraisingu organizace. Postupně se jí díky obrovskému nasazení a fantazii podařilo uspořádat benefiční koncerty „Tichounce při svíčkách“, adventní a velikonoční výstavy v prostorách denního stacionáře a tím dostat činnost místní Charity do povědomí veřejnosti. Kromě finančního či informačního efektu vnáší do aktivit také krásno a duchovní rozměr, který vnímá jako podstatnou součást charitní práce. Současně má na starosti organizaci Tříkrálové sbírky na Poličsku. Více než tři roky (po dobu mateřské dovolené ředitelky) byla pověřena vedením OCH Polička. Na Cenu charity ČR byla nominována za odvahu hledat nové cesty k oslovení lidí, nápaditost a schopnost nejen vymyslet zajímavou akci, ale také ji zdárně dokončit.

DCH Litoměřice
Marta Zachová, dobrovolnice Diecézní charity Litoměřice
Paní Marta Zachová pracuje nepřetržitě od nástupu do starobního důchodu, tedy již dvacet let, jako charitní dobrovolnice. Věnuje se především provozu charitního šatníku, který je otevřen pro sociálně potřebné občany z Litoměřic a širokého okolí od pondělí do čtvrtka. Vyřizuje také korespondenci s vězni a zasílání balíčků do věznic na Litoměřicku, v zimě pomáhá s Tříkrálovou sbírkou. Paní Zachová je příkladem aktivního člověka - vychovala čtyři děti, má řadu vnoučat i pravnoučat, nadále však slouží potřebným a tím naplňuje smysl lidského života.

ACH Olomouc
Jana Žádníková, vedoucí sociálních projektů Charity Veselí nad Moravou
Díky svým odborným a lidským kvalitám vybudovala špičkově organizovanou kvalitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, kterou řídí a která může sloužit jako vzor pro jiné poskytovatele této služby. Řadu let vede kolegium ošetřovatelské služby na Arcidiecézní charitě Olomouc a pracuje v odborném kolegiu Charity ČR a v sociální a zdravotní komisi města Veselí nad Moravou. Ve své osobě spojuje nesporné odborné kvality s mimořádnými charakterovými vlastnostmi. Má pozorné srdce otevřené k naslouchání a účinné pomoci a Charita Veselí nad Moravou do velké míry vděčí za svůj rozvoj právě jí.

DCH ostravsko-opavská
Ing. Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra v Ostravě
Pan Folta je ředitelem Charity sv. Alexandra od února 2003. Pod jeho vedením se toto pracoviště rozrostlo na komplex chráněných dílen a navazujících služeb pro lidi s tělesným i duševním handicapem. Ze starých průmyslových budov, jež Charita využívá, citlivou rekonstrukcí vytvořil zajímavé a funkční prostory. Sestavil pracovní tým, který sdílí jeho snahu pomáhat tak, aby to mělo smysl a přinášelo trvalý užitek. Pan ředitel Folta i přes velké pracovní nasazení zůstal vnímavým pro potřeby konkrétního člověka, umí povzbudit i s láskou pokárat. Je příkladem křesťana-manažera, který své síly a schopnosti nasazuje pro dobré charitní dílo.

DCH Plzeň
Bc. Ludmila Kučerová DiS.,vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni
Do služeb Charity vstoupila před dvaceti lety (1992) jako vedoucí ošetřovatelské služby v experimentu vzniku domácí péče v Plzni pod koordinací České katolické Charity. Na základě této zkušenosti pak mohla vyrůstat i Městská charita Plzeň v nové Plzeňské diecézi. Ludmila Kučerová je matkou početné rodiny, celoživotně se vzdělávala a také postupně přijímala další úkoly - odborného garanta domácí péče a terénních služeb v rámci Diecézní charity Plzeň, vedoucí odborných kolegií na diecézní i republikové úrovni a v poslední době se zasadila o zahájení služeb Domova sv. Jiří pro seniory a Domova sv. Aloise pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Dnes je garantkou odbornosti péče při Městské charitě Plzeň. "Nikdy neodmítá pomoc, nikdo od ní neslyšel slova 'nechci', 'nemohu', 'nejde to'. Naopak - slýcháme 'promyslím to', 'najdeme jistě řešení' a to vše opírá o svůj osobní život s Bohem a ochotou naslouchat." Sama však pocty dlouhodobě odmítá, proto si vážíme, že dnes přijela.

ACH Praha
Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice
Od roku 1991 se věnuje domácí zdravotní péči a to nejenom po stránce praktické, ale také po stránce organizační a teoretické, například v rámci České asociace sester. Účastní se jednání se zdravotními pojišťovnami, dohodovacích řízení, připomínkování zdravotních a sociálních zákonů. Přednášela na zdravotní škole, na seminářích praktickým lékařům, sociálním pracovnicím a pečovatelkám, podílela se na přípravě odborných seminářů na téma domácí zdravotní péče. Při Arcidiecézní charitě Praha je koordinátorkou zdravotních služeb. Při tom všem Miloslava Machovcová již řadu let úspěšně řídí Farní charitu Neratovice, jednu z nejaktivnějších ve Středních Čechách. Za mimořádné pracovní nasazení ji ACH Praha nominovala na Cenu Charity ČR.

Řeckokatolická charita
Mgr. Tomáš František Král, dobrovolník Oblastní řeckokatolické charity v Českých Budějovicích
Tomáš František Král je od roku 2008 jedním z aktivních dobrovolníků Řeckokatolické charity. Organizuje volnočasové aktivity pro děti a rodiče, které jsou vždy doplněny programem nabízejícím duchovní rozvoj v oblasti křesťanských hodnot. Pravidelně se věnuje dětem cizinců v Českých Budějovicích a také působí jako vedoucí klubu maminek v Kaplici. Podílí se také na aktivitách Řeckokatolické charity v Praze a propagaci charitního díla.


 

 

 

 

 

Skupinový snímek držitelů Ceny Charity ČR 2012v kostele sv. Tomáše v Praze 1. Zleva: Mgr. Tomáš František Král, dobrovolník Oblastní řeckokatolické charity v Českých Budějovicích; Kryštof Kratochvíl, starosta spolupracující organizace Orel, technickoadministrativní dobrovolník a dárce Diecézní charity České Budějovice; Marta Zachová, dobrovolnice Diecézní charity Litoměřice; Mgr. Ing. Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR (předávající); Ing. Štěpánka Dvořáková, pracovnice Oblastní charity Polička v oblasti fundraisingu, organizátorka kulturních akcí; MUDr. Dana Makešová, metodická koordinátorka zdravotnických činností Diecézní charity Brno; Mons. Pavel Posád, biskup a prezident Charity ČR (předávající); Jana Žádníková, vedoucí sociálních projektů Charity Veselí nad Moravou; Bc. Ludmila Kučerová, DiS, vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni; Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice; Ing. Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra v Ostravě. Autor snímku: Lubomír Kotek.