Terénní programy Duchcov


 • Tel.: 773 593 554, 770 147 342
 
., Teplice, .

Způsob poskytování: Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci Fakultativní služby: NE

Adresa: ul. Míru 14/1, Duchcov, 419 01

Vedoucí služby: Mgr. Radka Hubáčková

Forma poskytování služby: terénní

Maximální okamžitá kapacita terénní formy: počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 1

Fakultativní služby: NE

Oblastní charita Most provozuje Terénní programy Duchcov nově od 1.7. 2017

Služba je poskytována BEZPLATNĚ

Místo poskytování služby:

Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů na území města Duchcov a přilehlých vyloučených lokalit „Viktorina“ a „Gizela“. Zázemí mají pracovníci na adrese Míru 14/1, Duchcov. 

Poslání služby:

Posláním Terénních programů Duchcov je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců, kteří nedokáží sami bez další pomoci překonat nepříznivou sociální situaci. Tato pomoc vychází z individuálně určených potřeb a možností.

Terénní pracovníci podporují tyto osoby k samostatnosti, motivují je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilují jejich sociální začleňování. Uživatelé se na řešení problému spolupodílí společně s pracovníkem.

Pracovníci bezplatně poskytují službu podle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. převážně v přirozeném prostředí uživatelů.

Nepříznivá sociální situace uživatelů terénních programů je charakteristická zejména obtížemi v následujících oblastech:

 • splácení dluhů;
 • hmotné zajištění
 • bydlení nebo hledání nového;
 • stabilní uplatnění na trhu práce;
 • zajištění kvalitního vzdělávání a osobního rozvoje;
 • vztahy v rodině nebo sousedství;
 • překonání následků trestného činu nebo podobného jednání.

Cíle služby:

Minimálním cílem je zastavit zhoršování nepříznivé sociální situace uživatele.

Optimálním cílem je naučit využívat uživatele, se kterými pracujeme, běžných zdrojů tak, aby po naplnění společně stanovených cílů podporu služby již nepotřebovali.

 

Specifické cíle:

 • Zajistit a udržet minimální hmotné zabezpečení uživatelů
 • Dosáhnout větší samostatnosti uživatelů ve vyřizování vlastních záležitostí
 • Zlepšit sociální dovednosti a spokojenost uživatelů

 

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů:

 

 • Zvyšujeme sociální kompetence a sociální mobilitu konkrétního klienta.
 • Zprostředkováváme služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o uživatelích nevědí nebo uživatelé u nevědí o službě.
 • Pomáháme uživatelů s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním)  jejich práv.
 • Minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí.
 • Motivujeme okolí uživatelé, obyvatele sociálně vyloučené lokality k řešení jejich problémů.
 • Rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.

 20171110_102428

 

Cílová skupina:

Naše služby jsou určeny pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, starší 15ti let, a to bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

 

 

 

 

 

Ø osoby bez přístřeší

 

 

 

 

 

Ø osoby v krizi

 

 

Ø osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

 

 

Ø osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

 

       

Specifikace věkové struktury okruhu osob:

dorost (15 -18 let)    

mladí dospělí (19 - 26 let)    

dospělí (27 - 64 let)             

mladší senioři (65 – 80 let)                     

starší senioři (nad 80 let)

 

 

Obecné principy poskytovaných služeb:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP  - služba je přizpůsobena konkrétním potřebám, situacím, možnostem, schopnostem a přáním uživatele

ROVNÝ PŘÍSTUP  - rovný přístup ke všem uživatelům

RESPEKT  - respektování osobnosti, vůle, svobody rozhodování, soukromí uživatele. Uživatel má právo vybrat si řešení svého problému.

PRÁCE V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ UŽIVATELŮ - základem služby je práce v přirozeném prostředí uživatele (bydliště, komunita, ulice, a jiné).

BEZPLATNOST - služba je poskytována bezplatně

DOBROVOLNOST - uživatel využívá službu dobrovolně

DISKRÉTNOST  - pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s uživatelem dozví

ANONYMITA  - uživatel si zvolí, zda bude vystupovat anonymně nebo pod svým jménem. Uživatel není povinen sdělit své jméno, ani osobní údaje

Doba poskytování sociální služby:

Pondělí                  07:30 – 16:00

Úterý                     07:30 – 16:00 

Středa                    07:30 – 16:00   

Čtvrtek                   07:30 – 16:00      

Pátek                      07:30 – 16:00            

 

Základními činnostmi a úkony jsou:

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

· Pomoc při porozumění vztahům odehrávajícím se ve společenském prostředí.

· Podpora či pomoc při jednáních s institucemi v okolí, včetně možnosti zajištění doprovodu.

· Podpora při hledání možnosti poskytnutí noclehu, hygieny, stravy, ošacení, ubytování. Oblastní charita Most v dané lokalitě poskytuje navazující služby – Azylové domy (pro jednotlivce a pro matky s dětmi), Dům na půl cesty, Noclehárna.

· Podpora v oblasti odborného sociálního poradenství. V místě zázemí Terénních programů Duchcov je sídlo Odborného sociálního poradenství, včetně možnosti oddlužení.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

· Terénní pracovník spolupracuje s pracovníky sociálního odboru místní samosprávy, dále s pracovníky ÚP, sociálními pracovníky navazujících služeb.

· Pomoc uživatelů k tomu, aby mohl/uměl fakticky využít možností, o kterých je pracovníkem

informován.

· Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

· Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života.

· Snižování rizik způsobených současným způsobem života.

· V případě akutní potřeby spojené s ohrožením zdraví možnost poskytnutí základní materiální pomoci např. základní hygienické potřeby, základní potraviny.

 

Zařízení: Služby sociální prevence

 

Naší službu finančně podpořili:

 

MPSV

Krajský úřad Ústeckého kraje

Město Duchcov

Úřad práce ČR

 

Děkujeme!

000989logo mpsvÚPznak DUX

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Radka Hubáčková - vedoucí sociální pracovník Olga Danešová - pracovník v sociálních službách