Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka


 • Tel.: 778 005 957, 778 545 681
 
., Teplice, . Vedoucí služby: Mgr. Lenka Podlogarová - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Způsob poskytování: Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Stručné představení

Oblastní charita Most provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Zastávka“ od ledna 2015.

Služba je poskytována BEZPLATNĚ

OBLASTNÍ CHARITA MOST- PREZENTACE.pptx

Medializační leták NZDM Zastávka.doc

 

Místo poskytování služby

Služba je poskytována v ulici Osecká 794/1, 419 01 v Duchcově.

 

Poslání služby

Posláním pracovníků nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je vynaložit veškeré úsilí a snahu k pozitivnímu ovlivňování postojů, chování a posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností docházejících dětí a mládeže. Zařízení nabízí bezpečný, přátelský a chráněný prostor ke smysluplnému trávení volného času. Cílem snažení je zkvalitnit život docházejících uživatelů.

Cílová skupina:

Naše služby jsou určeny dětem a mládeži ve věku od 6 – 15 let, jenž pocházejí z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí a jsou svou adresou či z jiných důvodů sociálně znevýhodněny. 

 

NZDM Zastávka si klade za cíl:

 • vytvářet dětem lepší podmínky k uplatnění ve společnosti a přispívat k tomu, aby měly ve svém životě rovnocenné podmínky, stejně jako jejich jiní vrstevníci
 • poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele k trávení svého volného času a realizování společensky přijatelných volnočasových aktivit
 • předcházet nebo snížit sociální nebo zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů cílové skupiny
 • zabezpečit zvýšení sociálních dovedností a schopností (např. zdravý životní styl, dovednost hospodařit s penězi, schopnost navazovat vztahy, dodržovat pravidla slušného chování, vyřešit konflikt bez násilí, vyjádřit asertivně svůj názor apod.)
 • prostřednictvím nabízených aktivit napomoci lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 
 • vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • podporovat aktivní zapojení uživatelů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní a sociální situace a zvyšování jejich sociálních dovedností
 • přispět ke zlepšení školní docházky dětí a ke zlepšení jejich výsledků ve škole
 • připravovat děti pravidelně připravovaly na výuku a prohlubovaly své znalosti a dovednosti, upevňovaly dobré společenské návyky, zlepšovaly své komunikační schopnosti

Obecné principy poskytovaných služeb:

-          bezplatnost

-          nízkoprahovost

-          anonymita

-          bezpečí

-          osobní přístup ke každému

-          dodržování lidských práv

-          respekt svobodné volny uživatelů

-          rovný přístup ke všem bez rozdílů

Okamžitá kapacita zařízení:

30 uživatelů

Doba poskytování sociální služby:

Pondělí                   13:00 do 18:00

Úterý                       13:00 do 18:00 

Středa                     13:00 do 18:00   

Čtvrtek                    13:00 do 18:00      

Pátek                       13:00 do 18:00            

Poskytované služby:

 •  sociální služby zaměřené převážně na pomoc v obtížných situacích: kontaktní práce, informační servis,    poradenství, podporu v obtížných životních situacích, zprostředkování dalších služeb, kontakt s institucemi ve prospěch mladých lidí;
 •  aktivizační činnost: rozvíjení schopností a praktických dovedností prostřednictvím volnočasových, kulturních a sportovních aktivit
 •  preventivní programy (promítání filmů, besedy) na téma sexualita, šikana, drogy, záškoláctví, kriminalita, apod.;
 •  vzdělávací a motivační programy – doučování a výukové programy.

Zařízení:

Služby sociální prevence


 

Název projektu

Učíme se učit prostřednictvím metody Grunnlaget

Příjemce grantu

Oblastní charita Most

Celkové náklady projektu

822 793  Kč

 

Výše grantu

534 816 Kč

 

Doba realizace

Duben 2015 -  březen 2016

Popis projektu

Hlavním cílem je zprostředkovat romským dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, které nejsou zařazeny v oficiálním předškolním vzdělávání, kvalitní včasnou péči a předškolní přípravu prostřednictvím uceleného vzdělávacího systému konceptuálního vyučování (metoda Grunnlaget).

 

V roce 2017 službu NZDM Zastávka finančně podpořili:

 • MPSV
 • Město Duchcov
 • Nadační fond Albert
 • Sponzoři Knorr a LIMBA- výroba nábytku

 

Předškolní klub v roce 2017 podpořili:

 • MŠMT
 • Lesy ČR

 

Děkujeme:

 

 

 

 

Z173155_AHOLD_NFA_Obchudky_banner_podpis_500x150

 

Spolupráce:

 •   Magistrát města Teplice
 •   NZDM Sovička
 •   Fond ohrožených dětí Teplice
 •   Základní škola A. Sochora
 •   Základní škola J. Pešaty
 •   Dětský domov, Základní škola a Střední škola
 •   MŠ, Velká Okružní

Akce v roce 2015:

-        Tříkrálová sbírka

-        Třídenní preventivní pobyt ve Skalici u Žitenic

-        Návštěva kulturních zařízení (divadlo, kino, výstavy) a sportovních zařízeních (sportovní hřiště, 3D bludiště v korunách stromů, discgolfové hřiště…)

-        Výlety:

 •    Minifarma Dlouhá louka
 •    Tiské skály
 •    Indiánská vesnička Rosehill
 •    Plavba po Edmundově soutěsce
 •    Lanovka Komáří vížka
 •    Obora Duchcov

-        Pořádání pravidelných motivačních a vzdělávacích soutěží


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Barbora Beštová - pedagogický pracovník Mgr. Lenka Podlogarová - vedoucí zařízení, sociální pracovník Věra Lesayová - pracovník v sociálních službách Bc. Anna Vlčková - sociální pracovník Simona Kloudová - pracovník v sociálních službách