Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pastelka


 • Tel.: 417 530 813, 778 532 956
 
., ., .

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

 

Historie služby:

Oblastní charita Most provozuje od roku 2006 sociální službu  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. V současné době je sociální služba poskytována v rozsahu §62 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba je poskytována ambulantní formou na adrese Centra „Rodina v tísni“

Poslání:

Posláním sociální služby je prostřednictvím nabízených aktivit navazovat kontakt s uživateli, usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Cílem služby je:

 • Poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele k trávení svého volného času a realizování společensky přijatelných volnočasových aktivit
 • Předcházet nebo snížit sociální nebo zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů cílové skupiny
 • Prostřednictvím nabízených aktivit napomoci lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 
 • Vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • Podporovat aktivní zapojení uživatelů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní a sociální situace a zvyšování jejich sociálních dovedností

Cílová skupina NZ:  

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Provozní doba:

 

 

Děti předškolního věku

Děti školního věku

pondělí - pátek

8:00 -       12:00

13:00    -  16:00

 

 

 

Nabízené služby:

 • pobyt v zařízení - poskytuje prostor a vhodné podmínky pro uživatele k trávení svého volného času a realizaci osobních aktivit pod dohledem kvalifikovaného pracovníka a v souladu s pravidly zařízení. 
 • volnočasové aktivity, které uživatel realizuje z vlastní vůle a vlastní silou, pracovníci je pouze zprostředkovávají
 • skupinové aktivity realizované mimo zařízení jako jsou návštěvy divadla, kina, koncertů, nebo jiných společenských akcí
 • kontaktní práce, která vytváří základní pracovní rámec potřebný pro realizaci konkrétní služby s cílem vytvořit vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb
 • sociální poradenství a informační servis pro uživatele - poskytování potřebných informací přispívajících k řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit
 • zprostředkování dalších služeb - dojednávání návazných služeb v jiných zařízeních, doprovod a asistenci při jednání a další  

Podmínky pro poskytování služby: 

Volná kapacita

 

Cena:  

zdarma

 

V roce 2016 službu finančně podpořili:

 • MPSV
 • Město Hrobčice
 • Obec Jeníkov
 • Obec Hrob
 • Obec Braňany
 • Město Košťany
 • Město Dubí
 • Nadace Avast

Děkujeme za Vaši podporu v roce 2016.

 

mpsvhrobčiceDubí

HrobZnak_obce_BraňanyKošťany

JeníkovAvast nove

 


Organizace:


Zařízení: