Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino


 • Tel.: 775 713 303
 
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42 Vedoucí služby: Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

 

evropská unie

 

Kontakt

NZDM v Litvínově - Janově pro děti od 6 - 14 let

Janovská 122 Litvínov - Janov 435 42

NZDM v Litvínově - Janově pro mládež od 15 - 26 let

Janovská 122 Litvínov - Janov 435 42 Tel. +420 775 713 303  koutny@charitamost.cz

 

vedoucí střediska Společné soužití

Kristián Drapák +420 603 148 127

 

Veřejný závazek:

Standard č. 1

 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Domino je nabízet dětem ve věku 6 – 14 let a mládeži ve věku 15 – 26 let bezpečný prostor pro trávení svého volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak kladně ovlivňovat jejich životní styl, hodnoty, jejich nasměrování a to vše dle jejich individuálních potřeb.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM jsou děti a mládež od 6 do 26 let

a) zažívají nepříznivé sociální situace

 • se nemohou nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit;
 • se vyhýbají standardním formám institucionalizované pomoci a péče;
 • dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času;
 • dávají přednost trávení času mimo rodinu či jinou sociální skupinu především na ulicích;
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktu, který je ohrožující pro ně samotné nebo pro jejich okolí;

b) jsou rozděleny do dvou věkových skupinách:

 • od 6 - 14 let, pro tuto cílovou skupinu jsou realizovaný aktivity přiměřené jejich věku a zájmu.
 • od 15 - 26 let pro tuto cílovou skupinu jsou připravovány aktivity dle jejich věku a zaměření s ohledem na věk.

 

Kdo nesmí být uživatelem NZDM, nebo má dočasně zakázán vstup do klubu:

 • ve věkové hranici pod 6 let a nad 26 let,
 • pod zjevným vlivem návykových a omamných látek,
 • nerespektuje pravidla NZDM,
 • chová se agresivně nebo vulgárně vůči pracovníkům NZDM a ostatním uživatelům,
 • člověk, který má infekční chorobu (zjevnou nebo sám vypoví o své chorobě).

 

Služba má dvě formy – ambulantní a terénní

 1. Ambulantní forma

Otevírací doba je volena s ohledem na časové možnosti uživatelů služby. V dopoledních hodinách je vyřizována administrativa služby (na základě předchozí dohody jsou možné konzultace s primární či sekundární cílovou skupinou v rámci individuální práce). Zařízení je otevřeno celoročně dle časového rozhraní služby. Klientům jsou v rámci nabízeny sociální služby v ambulantní formě (např. hry, poslech hudby, kreslení, sportovní a taneční aktivity apod.).

 1. Terénní forma

Terénní forma je poskytována po předchozí dohodě s klienty v odpoledních hodinách s ohledem na časové možnosti a potřeby uživatelů služby a spočívá v poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činnostech a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí mimo samotné zařízení (např. hry v přírodě, výlety, výstavy, sportovní turnaje apod.). Venkovní akce jsou s klienty předem plánovány.

Cíle služby:

 • vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či skupin dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí a vztazích;
 • aktivizace k prosociálním činnostem a plnění životních úkolů a každodenních povinností;
 • minimalizace rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře
  či neorganizované skupině;
 • snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze životního způsobu, konfliktního chování a způsobů, jimiž uspokojují své potřeby a naplňují cíle;
 • pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí důsledků rizikového chování;

 

V NZDM Domino nebudou realizovány:

 •  výměnné programy pro problémové uživatele drog
  • kroužky, oddílové schůzky atd.
  • ideologické zaměřené výchovné programy
  • komerční aktivity
  • psychoterapie jako samostatně poskytovaná služba  

Principy poskytovaných služeb:

Dobrovolnost – do služby vstupují obě strany dobrovolně, uživatel ji může ukončit kdykoliv bez udání důvodů, poskytovatel může službu ukončit pouze za podmínek stanovených ve standardu č. 3 a 4.

Nezávislost – poskytovatelem služby je nestátní nezisková organizace, apolitická, základním principem poskytování služby je podpora samostatnosti, svobodného rozhodování a nezávislosti uživatele;

Mlčenlivost, důvěrnost informací – všichni pracovníci podílející se na realizaci služby jsou vázáni mlčenlivostí a povinni chránit informace o uživatelích dle zákona;

Bezplatnost – služba je uživateli poskytována bez úhrady;

Otevřenost – služba je transparentní vůči uživatelům, zájemcům o službu, veřejnosti
i dalším organizacím;

Individuální přístup – ke každému uživateli se přistupuje dle jeho individuální životní situace a potřeby;

Respektování důstojnosti uživatele – s uživatelem jednáme jako s rovnocenným partnerem, respektujeme jeho hodnotu;

Princip rovnosti oslovování uživatel má právo na lidskou důstojnost, na tomto základě si může sám zvolit takové oslovení, které mu bude vyhovovat. Pracovník služby respektuje jeho přání.

 

NZDM DOMINO je dostupné:

Děti a mládež od 15 - 26 let

celoročně, pět dnů v týdnu pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 13:00 - 19:00 pro dětí a mládež od 15 -26 let

informace o místech a časech na: +420 603 148 127 nebo +420 775 713 303

anonymně a zdarma

 

Děti a mládež od 6 - 14 let

celoročně, pět dnů v týdnu pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 12:00 - 18:00 pro dětí od 6 -14 let

informace o místech a časech na: +420 603 148 127 nebo +420 775 713 303

anonymně a zdarma

 

Časová dostupnost v rámci terénní aktivity NZDM:

Kontaktní hodiny v terénu bez předchozího objednání:

pondělí, úterý, středa: 13:00 - 17:00 čtvrtek, pátek: 12:00 – 17:00

 

 • Odborné vedení:
 • Mgr. Eva Čenkovičová – ředitelka organizace
 • Mgr. Petr Fadrhons - odborné vedení, metodik sociální služby
 • Projekt je financován dotační podporou:
 • Evropský sociální fond
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ústeckým krajem
 • Městem Litvínov
 • Komunitní nadaci v rámci projektu Air Produkt
 • ÚP ČR
 • Australský fond
 • Penny Market
 • Nadace Terezy Maxové dětem
 • Potravinová banka Praha

NTM A   logo kúúk   ukn   air


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Petr Fadrhons - metodik Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí zařízení Bc. Roman Koutný - vedoucí sociální pracovník, pro děti a mládež 15 -26 let Eva Němečková - pracovník v sociálních službách Jan Horváth - pracovník v sociálních službách, pro děti a mládež 6 -14 let Iveta Lereková - pracovník v sociálních službách, pro děti a mládež 15 -26 let
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!