Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením


  • Tel.: 731 646 956
 
Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 Vedoucí služby: Petra Kuderová, DiS. - vedoucí denního stacionáře

Cílové skupiny: senioři, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby:

Fakultativní činnosti:

Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

- přeprava uživatele (cena za 1 kilometr činí 6,-Kč, v případě více přepravovaných během jedné cesty se cena rozpočítává)

- z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět podle vnitřního řádu – 1xdenně/max. 1 hodina/1 cesta

- na rehabilitaci, k lékaři a zpět podle vnitřního řádu – v případě odůvodněné potřeby – např. návštěva lékaře, rehabilitace na objednání – max. 2x denně/max. 1 hodina v okresu Rychnov nad Kněžnou nebo okresu sousedním.

- podle požadavků uživatele v rámci vnitřního řádu – např. na poštu, do obchodu- max. 1x tam a 1x zpět v jednom dni/ 1 hodina/5x týdně

- doprovod, není-li nutný, např. do obchodu, ke kadeřnici apod., max. 1x tam a 1x zpět v jednom dni/2 hodiny/5x týdně,doprovod je účtován stanovenou sazbou 110 Kč/ 1 hodina, pokud poskytování doprovodu netrvá celou hodinu, výše úhrady se krátí

- poskytnutí místa/lůžka k odpočinku, např. po obědě – max. 2 hodiny/ 1 den, 50,- Kč/ 1 den

Při poskytování služeb denního stacionáře vycházíme z individuálních potřeb a přání uživatele.

Popis služby:

Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Poslání
Posláním denního stacionáře je poskytnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit) pravidelnou pomoc a podporu směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků. Být oporou při začleňování do běžné společnosti.
Cíle
  • začlenění do společnosti
  • udržování získaných dovedností
  • rozvoj schopností uživatelů

Cílová skupina

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let především z Královéhradeckého kraje (popř. i z ostatních lokalit), kteří si přejí a potřebují pravidelnou pomoc, podporu, aktivně strávené dny v kolektivu, směřující k zachování nebo rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů.

Způsob poskytování služeb:

Všestranné rozvíjení a aktivizace osobnosti člověka s mentálním postižením respektující zájmy, individuální potřeby a preference. Služba je poskytována v denním režimu od pondělí do čtvrtka od 6 – 16:30 h a v pátek od 6 -15:30 h a zahrnuje:

Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, oblékání, osobní hygieně, stravování, orientaci atd.

Poskytnutí stravy – zajištění stravy až 4x denně z vlastní kuchyně vč. pitného režimu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovní a výtvarné činnosti (včetně šicí a keramické dílny), hudební aktivity a tanec, opakování školních znalostí, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih, společenské hry a video atd.

Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, besedy, koncerty, vycházky, doprovod při jednání v blízkém okolí, akce pro veřejnost atp.

Činnosti k udržení a rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností – nácvik soběstačnosti, rozvoj poznávacích funkcí, práce na PC apod.

Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – sociální poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc s nakupováním

Základní a fakultativní činnosti jsou účtovány stanovenou sazbou 110 Kč/1 hod.  Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Úhrada za denní pobyt ve stacionáři (úhrada za teplo, teplou vodu, vodné, stočné, elektrickou energii, úklid, toaletní potřeby) činí 7,- Kč za 1 hodinu pobytu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ondřej Barabáš - ředitel FCH RK od 16.7.2018 Lucia Káčeríková - ekonomka a statutární zástupce Zuzana Benešová, DiS. - sociální pracovnice Bc. Silvie Konczová - vrchní sestra Petra Kuderová, DiS. - vedoucí denního stacionáře Martin Malý - řidič