Azylový dům Osek


 • Tel.: 417 822 161, 775 713 802
 
., Teplice, . Vedoucí služby: Mgr. Světlana Nikolova - Vedoucí služeb prevence a asistent ředitele

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Stručné představení

(Azylový dům Osek)

Azylový dům Osek

Oblastní charita Most provozuje sociální službu Azylový dům pro muže a ženy v Oseku od roku 2002, a to v prostorách bývalé fary v dolní části města. V současné době je sociální služba poskytována v rozsahu §57 zákona č. 108/2006 Sb.

 

Poslání služby:

·       Posláním azylového domu v Oseku je poskytnout lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb a možností sestaven plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Cílem služby Azylového domu Osek je:

  • poskytnout přechodné ubytování
  • poskytnout uživateli podmínky pro zajištění osobní hygieny a stravy
  • podpořit uživatele při uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • poskytnout individuální podporu a pomoc při řešení sociální situace uživatele
  • podpořit uživatele v začleňování do běžného života společnosti

 

Cílová skupina:

·       Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.

 

Služby nemohou být poskytnuty:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění

 

Forma poskytování:

 • Pobytová služba

 

      Principy na jejichž základě je poskytována služba:

 • princip dodržování lidských práv – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem
 • etický princip – všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem pracovníka charity, který na křesťanských základech formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům
 • Individuální a rovný princip –  každý uživatelem je vnímán a přijímán jako originální osobnost a s každým je pracováno na základě jeho konkrétních potřeb a možností bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Princip svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci musí sám zvolit způsob řešení své situace. Pracovníci mostecké charity mu mohou pouze navrhnout či doporučit možná řešení s tím, že ho upozorní na eventuální důsledky jeho jednání.
 • Princip mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání. Výjimku tvoří legislativní požadavky- OSPOD, soudy.

 

Podmínky pro poskytování služby

 • Volná kapacita
 • Vhodná cílová skupina

Kapacita služby

Kapacita zařízení je 27 lůžek (25 lůžek na adrese K. H. Borovského 311, 2 lůžka na adrese Hrdlovská 651, Osek. Azylový dům Osek má v blízkosti k dispozici nájemní byt 2+0 první kategorie od města Osek v ul. Hrdlovská 651 byt č. 2, přízemí.)

V případě volného místa, mohou být spolu ubytováni na jednom pokoji manželé/ druh s družkou.

 

Dostupnost služby:

 • Služba je poskytována nepřetržitě na území města Oseka

 

Cena za ubytování:

·       cena za ubytování je stanovená Vyhláškou č. 505/2006, Sb. a činí 130 Kč na den

Nabízené služby

Poskytnutí ubytování:

 • ubytování ve 2 – 3 - 4 lůžkových pokojích
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při zajištění stravy:

 • podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společné kuchyňce
 • možnost odebírání mražených jídel

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Aktivizační činnost s terapeutickými prvky

 • výroba drobných předmětů
 • výzdoba azylového domu
 • práce na zahradě

 

 

V roce 2018 službu Azylový dům finančně podpořili:

 • Město Osek
 • Statutární město Teplice
 • Město Bílina
 • Město Dubí
 • Město Košťany
 • Obec Jeníkov
 • Město Hrob
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Krajský úřad Ústeckého kraje

      

 

 logo dubí  

 mesto-tepliceznak osek nové  Košťany

Jeníkov


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Klára Kabátová, DiS. - sociální pracovník Marie Levicova - pracovník v sociálních službách- střídač Helena Šebestová - sociální pracovník Věra Mášová - pracovník v sociálních službách Mgr. Světlana Nikolova - Vedoucí služeb prevence a asistent ředitele Jana Baníková - pracovník v sociálních službách Alena Janichová - pracovník v sociálních službách