Adresář

Služby pro rodiny s dětmi

Tel.: 318 635 050, 733 741 351
Jiráskovy sady 240, Příbram, 261 01
Způsob poskytování:
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Cíle sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi:

 • zvládnutí péče o děti, o domácnost, samostatného jednání při obstarávání osobních záležitostí, finančního hospodaření
 • osobní aktivní přistup dospělých i dětí k životním výzvám, událostem s dlouhodobým cílem nezávislosti na sociálních službách,
 • předejití sociálního vyloučení a minimalizace negativního dopadu tíživé sociální situace, případně podpora sociálního začlenění.

Posláním sociálně aktivizačních služeb

je pomoci rodinám s dětmi žijícím na Příbramsku včas zachytit signály nepříznivého vývoje v rodině a podpořit aktivní přístup k řešení tíživé sociální situace. Záměrem je podpora všech funkcí rodiny, společně se samostatným zvládáním běžných činností spojených s každodenním životem – péčí o domácnost, hospodaření s finančními prostředky, výchovou dětí.

Pro koho je služba určena:

 • rodiny s dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte – do 18 let (studující do 26 let),
 • matky (otcové nebo osoby, které mají dítě svěřené do vlastní péče) s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů nepříznivé sociální situace, kterou nedokážou sami bez pomoci překonat,
 • těhotné ženy se sníženou dovedností postarat se o sebe a o své nastávající dítě,
 • sociálně problematické rodiny, které potřebují či mají zájem svou situaci řešit:
  • rodiče potýkající se s problémy při výchově dětí či přípravě na vyučování, znevýhodněni při péči o domácnost a při výchově dětí např. v důsledku handicapu nemoci či dalších faktorů,
  • rodiny, v nichž péči zajišťuje pouze jeden rodič, prarodiče či jiní příbuzní, a je to pro ně obtížné,
  • rodiny s finančními problémy a obtížně zvládající hospodaření domácnosti a plánování rodinného rozpočtu.
 • rodiny, ze kterých byly děti odebrány a které chtějí usilovat o jejich návrat,
 • děti a mládež ze sociálně problematického prostředí

Služba je poskytována formou individuální – na základě předem stanoveného individuálního plánu práce s klientem.

Činnosti, které služba poskytuje:  

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti – terénní forma
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, poskytnutí pomoci v oblasti vzdělávání dítěte – např. příprava do školy – terénní forma
 • sociálně terapeutické činnosti:
 • individuální konzultace se soc. pracovnicí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovod rodiče/ů (rodičů s dětmi) v situacích, kdy se cítí nejistí nebo mají komunikační potíže
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 • nárazové aktivity pro osobnostní rozvoj uživatele mimo zařízení poskytovatele s doprovodem
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:
 • poskytnutí základního sociálního poradenství – poskytnutí informací přispívající k řešení aktuální situace, pomoc s vyřízením či vyplněním formulářů, různých žádostí např. sociální dávky
 • předání kontaktů či doprovod uživatele k jednání v jiných (odborných) institucích
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se řídí zákonem 108//2006 (§65).

Tyto služby jsou terénní a byly zahájeny dne 1. 1. 2014.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Václava Caithamlová, DiS. - Vedoucí služeb pro rodiny s dětmi