Adresář

Odlehčovací služby

Tel.: 547 232 223, 737 230 774
Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Cílem námi poskytovaných sociálních služeb odlehčovacího typu v hospicovém zařízení je podpořit uživatele tak, aby sám mohl zvládat svoji sociální situaci. Respektování práv a přání klienta patří k základním pravidlům služeb odborného sociálního poradenství, včetně respektování práva klienta na odmítnutí pomoci – hlavní důraz je kladen na podporu svobodného rozhodování a chování. Sociální pracovník zjišťuje klientovy potřeby a pomáhá mu hledat optimální řešení jeho sociální situace v rámci individuálního plánování. Sám klient se rozhoduje o navrhované metodě řešení a dalších možnostech řešení jeho sociální situace. V případě, že odborná rada nebo řešení navrhované sociálním pracovníkem není v souladu s přáním klienta, je nutno se řídit jeho požadavkem, upozornit jej na negativní dopad jeho rozhodnutí, navrhnout a projednat další možnosti řešení jeho sociální situace. Volba cíle a cesty, jak vyřešit problém, jsou plně rozhodnutím klienta. Základním principem sociálního poradenství je akceptace klienta, tedy brát klienta jako osobnost a mít zájem o jeho problém.

Seznam lidí

Mgr. Dana Klodová - pracovník sociálních služeb
Blanka Ohřálová, DiS. - pracovník sociálních služeb
Ing. Bc. Dagmar Sližová - duchovní péče