Adresář

Odlehčovací služba

Tel.: 318 635 050, 739 659 917
Jiráskovy sady 240, Příbram, 261 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Odlehčovací služby poskytujeme osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti.

  • Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, pomoc klientovi při zvládání běžných úkonů:
  • péče o vlastní osobu – pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, při přesunu na lůžko nebo na vozík
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – zajištění kompletní osobní hygieny
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod do školy, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové aktivity, na úřady, podpora při těchto aktivitách
  • sociálně terapeutické činnosti – rozvoj nebo udržení sociálních a osobních schopností a dovedností
  • pomoc při uplatňování práv
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační schopnosti

Tato služba je zaregistrována od 17.9.2009.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Alena Melicharová - Vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby