Adresář

Odborné sociální poradenství - Občanská poradna

Tel.: 736 503 393
Bránská 210/18, Moravská Třebová, 571 01
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

 

 

Poslání

 

Posláním občanské poradny pod Charitou Moravská Třebová je poskytnout základní a odborné poradenství, pomoc a podporu lidem v  situaci, kterou vnímají jako obtížnou či krizovou, a nedaří se jim tuto situaci zvládat nebo řešit vlastními silami.

 

Prostřednictvím činností  občanské poradny umožňujeme těmto občanům, aby dokázali vyjádřit své potřeby, zvládat své obtíže,  lépe se zorientovali ve své životní situaci, znali svá práva, povinnosti a uměli hájit své oprávněné zájmy.

 

 Obtížnou či krizovou situací se rozumí, že člověk má náhlé či dlouhodobé problémy, které negativně ovlivňují jeho dosavadní život.

 

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

 

Bydlení, dluhy, finance, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, občanské poradenství, ochrana spotřebitele, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost, právní systém, rodinné právo, sociální dávky, sociální pomoc, soudní řízení, vzdělání.

 

Cíle služby

 

Cílem služby je umožnit klientům řešit svou obtížnou či krizovou situaci prostřednictvím poskytování věcně správných informací, rad, pomoci a podpory ze strany pracovníka.

 

Cílem služby je klient, který:

 

1.      získal potřebné informace nebo rady

 

2.      orientuje se ve své životní situaci a ví, jak ji zvládat a řešit

 

3.      zná svá práva a povinnosti a je schopen v souladu s nimi jednat

 

4.      umí hájit své oprávněné zájmy

 

5.      umí vyjádřit své potřeby a přání

 

6.      získal takovou míru podpory, že zvládne svou situaci zlepšit nebo vyřešit

 

7.      si osvojil znalosti v takové míře, aby byl schopen v budoucnu podobným potížím nebo krizovým situacím předejít

 

8.      zná dostupné služby a ví, jak je může využívat

 

9.      ví, jak spolupracovat s místními institucemi či dalšími organizacemi

 

 

Okruh osob/komu je služba určena

 Služba občanská poradna je určena lidem ve věku od 16 let z regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, kteří potřebují pro zvládnutí své obtížné či krizové životní situace podporu a informace o tom, jaká mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a  o dostupných  službách.

 

Zároveň nemohou využít jiných dostupných komerčních např. právních služeb a dokážou se sami či za účasti jimi zajištěné další osoby (např. tlumočníka) s poradcem v poradně domluvit.

Z důvodu bariérovosti budovy poskytneme službu pouze osobám, které vyjdou schodiště samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka.

 Poskytujeme služby těmto osobám:

 

 ·         rodiny s dítětem/dětmi
·         osoby v krizi
·         oběti domácího násilí
·         osoby bez přístřeší
·         osoby se zdravotním postižením
·         osoby s tělesným postižením
·         senioři
·         etnické menšiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osobám se zdravotním postižením poskytneme služby v případě že:

 

  •                      S vadami sluchu -  osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem.

 

 

Kapacita služby

 

Okamžitá kapacita služby: 1 jednání

 

Počet intervencí: 30 min/ jednání

 

 

Zásady poskytované služby

 

Jsme křesťanská organizace, která se při poskytování služeb v občanské poradně řídí těmito zásadami:

 

Ø  Důstojnost – vždy zachováváme důstojnost klienta, chráníme jeho důstojnost.
Ø  Respekt – respektujeme potřeby, očekávání, schopnosti, možnosti a osobnost každého klienta.
Ø  Nestrannost – vždy zachováváme nestranný a nezaujatý postoj vůči každému klientovi.
Ø  Diskrétnost a anonymita  – ve vztahu ke každému klientovi jednáme diskrétně, služby poskytujeme klientům anonymně – vedeme anonymní evidenci o každém zájemci či klientovi.
Ø  Individuální a lidský přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a jednáme s ním podle jeho konkrétních potřeb. Dbáme na vlídný a lidský přístup ke každému, s kým jednáme a komunikujeme.
Ø  Podpora – podporujeme každého klienta v takové míře, která je pro něj přínosná a o kterou sám žádá. Co nemusíme, to za klienta neděláme a snažíme se o maximální samostatnost každého klienta. Za klienta jednáme pouze v takovém případě, kdy si sám neví rady nebo nedokáže situaci sám řešit a požádá o pomoc pracovníka.
Ø  Bezpečí a důvěra – vytváříme takovou atmosféru a prostředí, aby se klient cítil bezpečně a dobře a mohl pracovníkům důvěřovat. Ke klientům přistupujeme citlivě, empaticky a bez předsudků.
 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba

 

Služby Občanské poradny jsou poskytovány ambulantní formou v pracovní dny:

 

Pracoviště v Moravské Třebové

 

 Pondělí od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hodin (odpoledne jen pro objednané)

 

Středa 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hodin

 

Čtvrtek od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hodin (odpoledne jen pro objednané)

 

 Pracoviště v Jevíčku (budova Městského úřadu, Palackého nám. 1)

 

 Úterý: 8:00-14:30

 

 Pátek: je den určený pro vyřizování mailové, telefonické a písemné komunikace, pro porady, supervize, administrativu aj.

 

Službu lze sjednat ve výjimečných případech i mimo provozní dobu.

 

Seznam lidí

Michaela Gošová, DiS. - sociální pracovník
Michaela Sýkorová, DiS. - sociální pracovník
Bc. Natálie Maříková - sociální pracovník
Mgr. Pavel Šejnoha - vedoucí a sociální pracovník OSP - Občanská poradna, právník