Adresář

Občanská poradna v Bohumíně

Tel.: 593 035 047, 739 002 717
Štefánikova 957, Bohumín-Nový Bohumín, 735 81
Vedoucí služby: Bc. Lucie Fábryová, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby (pre)terminálně nemocné, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby:

kopírování, telefonování

Pozn. Kopírovat a telefonovat mohou pouze uživatelé služeb Občanské poradny, kteří v poradně řeší svou záležitost a v rámci ní potřebují zhotovit kopie dokumentů nebo telefonovat. Poplatky za kopírování a telefonování se platí poradci. Poradce o těchto poplatcích vede záznamy. Cena za tyto služby je stanovena v „Ceníku fakultativních služeb“.

 

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována na třech praktických úrovních a zahrnuje: 

 

  1. Informace 

Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.  

Příklady:  

- uživatel se táže na obsah konkrétního paragrafu 

- poradna předává uživateli kontaktní údaje na jinou instituci  

- poradce naslouchá uživateli 

 

2. Rada  

Rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení.  

Příklady:  

- uživatel chce ukončit pracovní poměr, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení  

- uživatel chce řešit svou obtížnou finanční situaci a spolu s poradcem zvažují možnosti zvýšení příjmu  

 

  1. Aktivní pomoc 

Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu uživatele.  

Příklady:  

  • poradce pomáhá uživateli vyplňovat jeho formuláře 
  • poradce pomáhá s psaním dopisů a podání  
  • poradce sestavuje uživateli splátkový kalendář k úhradě jeho dluhu  
  • poradce vysvětluje uživateli obsah jeho soudního rozsudku 
  • poradce v zájmu uživatele telefonicky vyřizuje přerušenou dodávku elektřiny s distributorem  
  • poradce komunikuje s exekutorem emailovou poštou v zájmu uživatele  

Organizace

Seznam lidí

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace
Mgr. Monika Adámková - poradkyně, sociální pracovnice
Bc. Lucie Fábryová, DiS. - vedoucí zařízení