Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Centru Domek

Tel.: 731 598 983
Jana Karafiáta 199, Čáslav, 286 01
Vedoucí služby: Bc. Radmila Fedora, DiS. - vedoucí Centra, sociální pracovník
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Centru Domek

Poslání služby:

Posláním NZDM Triangl je poskytovat pomoc, podporu a informace dětem a mladým lidem od 6 do 26 let z Kutné Hory, Čáslavi a jejich okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a tak přispět k jejich začlenění do společnosti.

Komu pomáháme?

  • dětem školního věku a mladým lidem od 6 do 26 let v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni nebo nemohou řešit vlastními silami

Co nabízíme?

Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času a pomoci i podporu v tom, co prožívají. Součástí programu klubu je poradenství, předávání důležitých informací a znalostí, rozvíjení dětí v jejich schopnostech, pomoc při ohrožení společensky nežádoucími jevy.

  • klubové aktivizace
  • výlety, besedy
  • pomoc a podpora při přípravě na vyučování, pomoc při psaní domácích úkolů
  • příměstský, pobytový tábor
  • výchovné a vzdělávací akce
  • nácvik různých dovedností
  • podpora, pomoc, poradenství v obtížných životních situacích

Všechny služby poskytujeme bezplatně.
Bezbariérovost služby: NE
Dostupnost služby: služba je dostupná zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.

Otevírací doba:

Aktivity pro děti a mládež od 6 do 15 let Klub Domek - tel. 734 786 694 (ambulantní forma) pondělí až čtvrtek     12:30 – 16:00 
Aktivizace pro děti a mládež od 6 do 26 let
tel. 734 786 694 (terénní forma)
úterý 9:00-11:00, 13:00-15:00 
Individuální konzultační hodiny pro děti a mládež od 6 do 26 let - tel. 731 598 983 (ambulantní forma). středa 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Seznam lidí

Bc. Radmila Fedora, DiS. - vedoucí Centra, sociální pracovník
Lucie Větrovcová, DiS - sociální pracovník
Mgr. Šárka Fortýnová - sociální pracovník
Kateřina Šmídová - pracovník v sociálních službách