Slovníček pojmů

Náplň sociálních služeb je definována Zákonem o sociálních službách (č.108/2006 Sb.). Na této stránce uvádíme jen stručný popis služeb vhodných pro seniory, který vám usnadní orientaci v našem adresáři

Způsob poskytování

 • Terénní služby - jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta, obvykle tedy v domácnosti.
 • Ambulantní služby - služby, za kterými klient dochází či dojíždí. Zároveň ale neposkytují ubytování.
 • Pobytové služby - jsou spojeny s ubytováním, zejména jde tedy o domovy pro seniory.

Typy služeb

Pomoc s běžnými úkony, vzdělávání, volný čas:

 • Ošetřovatelská péče (neboli domácí zdravotní péče) - v domácnostech klientů poskytují obvykle zdravotní sestry podle doporučení lékaře
 • Pečovatelská služba a osobní asistence - pomoc při zvládání běžných úkonů, s osobní hygienou, při zajištění stravy, péče o domácnost, zprostředkování kontaktů se společenským prostředním apod.
 • Odlehčovací služby - jejím cílem je umožnit odpočinek těm, kteří pečují o své blízké se sníženou soběstačností (mj. seniorům). Pomáhá řešit obdobné úkony jako pečovatelská služba.
 • Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek - nabízí pomůcky pro osoby se sníženou soběstačností - např. různé typy chodítek, polohovací lůžka, pomůcky do koupelny atd.
 • Centra denních služeb - specializovaná zařízení poskytují služby v oblasti osobní hygieny, poskytnutí stravy, vzdělávání i terapeutické činnosti. Pomáhají klientům (mj. seniorům v nepříznivé sociální situaci) posílit samostatnost a soběstačnost.
 • Denní a týdenní stacionáře - poskytují podobné služby jako Centra denních služeb, avšak v celodenním či týdenním rozsahu.
 • Domovy pro seniory - nabízejí dlouhodobé ubytování pro seniory, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
 • Chráněné bydlení - ubytování formou skupinového či individuálního bydlení pro osoby se sníženou soběstačností
 • Domovy pro řeholnice a duchovní - pobytové služby pro řeholní sestry a duchovní se sníženou soběstačností
 • Sociálně aktivizační služby - pomáhají seniorům zapojit se do dění ve společnosti, snížit pocit osamělosti, k navazování nových sociálních vazeb apod.

Služby pro osoby s chronickým či vážným onemocněním:

 • Domovy se zvláštním režimem - nabízejí dlouhodobé ubytování klientům se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách a se stařeckou, Alzheimerovou či jinou demencí
 • Hospice - speciální lůžková zařízení, která zajišťují léčbu a péči o osoby v terminálním stavu
 • Domácí hospicová péče - služby těžce nemocným, umírajícím a jejich blízkým v domácím prostředí

Služby pro seniory v nepříznivé životní situaci:

 • Sociální poradenství - poskytuje rady lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Základní poradenství je součástí všech sociálních služeb, odborné poradenství je pak specificky zaměřeno, například právě na rady seniorům.
 • Telefonická krizová pomoc - linka, na kterou může zavolat každý, kdo je v nepříznivé sociální situaci, ohrožení zdraví či života nebo jiné obtížné životní situaci
 • Krizová pomoc - je poskytována na přechodnou dobu lidem, kteří se ocitli v ohrožení zdraví či života nebo nedokáží přechodně řešit svou nepříznivou sociální situaci
 • Terénní programy - služby v přirozeném prostředí určené osobám, které vedou rizikový způsob života, například v sociálně vyloučených lokalitách, lidé bez domova nebo závyslí na návykových látkách
 • Sociální rehabilitace - určeno zejména pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Hlavním cílem je podpořit u uživatelů jejich osobnostní potenciál při integraci do společenského života.
 • Azylové domy - nabízejí přechodné ubytování lidem, kteří ztratili bydlení
 • Nízkoprahová denní centra - služby pro osoby bez příštřeší
 • Noclehárny - umožňují přenocování lidem bez domova
 • Charitní šatník - poskytnutí oděvu a jiné materiální pomoci lidem v nouzi

Podrobný popis jednotlivých typů služeb najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.