Slovníček pojmů z oblasti sociálních a zdravotních služeb

Sociální a zdravotní služby

Jedná se o soubor činností pomáhajících zvládnout lidem situaci, která by je mohla vyčlenit ze společnosti nebo vést k rizikovému chování  (snížená schopnost soběstačnosti, potřeba pomoci jiné osoby, neschopnost uplatnění na trhu práce nebo obstarání osobních záležitostí, drogová závislost, kriminalita aj.). 

Většina těchto služeb je definována Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. - ten je člení  na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence

Charita ČR dále poskytuje některé zdravotní služby a dále různé další služby, na které zákon nepamatuje.

Způsob poskytování

  • Terénní služby (T) - jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta, obvykle tedy v domácnosti.
  • Ambulantní služby (A) - služby, za kterými klient dochází či dojíždí. Zároveň ale neposkytují ubytování.
  • Pobytové služby (P) - jsou spojeny s ubytováním, například domovy pro seniory nebo azylové domy.

Sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje rady lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, je součástí všech služeb a je poskytováno bezplatně.

Odborné sociální poradenství je zaměřeno na určitý konkrétní typ poradenství. Patří sem například poradny občanské, manželské, rodinné, pro seniory či osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů a domácího násilí aj. Je také poskytováno bezplatně.

Služby sociální péče

Napomáhají zajistit soběstačnost těm, kdo potřebují pomoc druhých v běžném životě (senioři, lidé dlouhodobě nemocní, se zdravotním postižením či duševním onemocněním). Pomáhají jim začlenit se do běžného života a zajistit důstojné prostředí a zacházení. Jsou poskytovány za úhradu (lze žádat o příspěvek na péči).

Pečovatelská služba (T, A)  pomáhá klientům při zvládání běžných úkonů, hygieny, zajištění stravy a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Poskytuje se v předem vymezeném čase.

Osobní asistence (T) pomáhá se zvládnutím podobných úkonů jako pečovatelská služba, navíc také při vzdělávání, volnočasových aktivitách a obecně při obstarávání osobních záležitostí. Může být poskytnuta v libovolném čase podle předchozí dohody s klientem.  

Tísňová péče (T) nabízí nepřetržitou hlasovou (telefonickou) a elektronickou komunikaci lidem v ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich stavu.

Podpora samostatného bydlení (T) pomáhá těm, kdo z důvodu zdravotního postižení nebo duševního onemocnění nedokáží samostatně obstarat svou domácnost a osobní záležitosti. Poskytuje se za úhradu.

Odlehčovací služby (T, A, P) umožňují odpočinek těm, kdo pečují o své blízké se sníženou soběstačností. Klientovi zajistí nezbytnou péči, vzdělávací, společenské či terapeutické aktivity a někdy také ubytování na přechodnou dobu.

Centra denních služeb (A) nabízejí různé aktivizační, vzdělávací a terapeutické aktivity klientům, kteří sem za tímto účelem docházejí. Zároveň nabízejí i stravu, pomoc s hygienou a další.

Denní stacionáře (A) se svou náplní podobají Centru denních služeb, ale jsou určeny zejména pro ty, kdo potřebují pravidelnou pomoc (klienti tedy zpravidla docházejí pravidelně denně či několikrát týdně).

Týdenní stacionáře (P) vedle činností jako v denních stacionářích nabízejí také ubytování.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy pro seniory (P) nabízejí svým klientům ubytování, pomoc s běžnými úkony a různé vzdělávací či volnočasové činnosti.

Domovy se zvláštním režimem (P) jsou určeny pro klienty s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí a také těm, kdo mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách. Zdejší režim je přizpůsoben jejich specifickým potřebám.

Chráněné bydlení (P) pomáhá lidem se zdravotním postižením nebo chronickým duševním onemocněním. A to  formou skpuinového nebo samostatného bydlení, kde jsou klienti podněcováni k maximální samostatnosti, mají však k dispozici sociální pracovníky na nezbytnou pomoc.

Služby sociální prevence

Pomáhaj lidem, kteří se dostali na okraj společnosti nebo jim to hrozí (tzv. sociální vyloučení). Jejich cílem je pomoci klientům překonat nepříznivou sociální situaci a zároveň chránit společnost před nepříznivými jevy jako je kriminalita, vznik nebezpečných lokalit, drogy aj.

Raná péče (T, A) pomáhá dítěti do sedmi let se zdravotním postižením nebo ve špatném zdravotním stavu a také jeho rodině. Snaží se podpořit vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Poskytuje se zdarma.

Telefonická krizová pomoc (T) je zdarma a je určena pro ty, kdo se ocitnou v ohrožení života, zdraví nebo v jiné obtížné situaci.

Azylové domy (P) nabízejí dočasné bydlení těm, kdo ztratili střechu nad hlavou. Nejčastější jsou dva typy - pro matky s dětmi v tísni a  pro ženy a muže bez domova. Klienti hradí náklady za ubytování a stravu.

Domy na půl cesty (P)  jsou určeny pro mládež ve věku 18-26 let a pomáhají s přechodem do běžného života z nějakého typu ústavní výchovy (dětské domovy, diagnostické ústavy, mladiství propuštění z výkonu trestu nebo z léčeben pro drogově závislé apod.). Klienti hradí náklady za ubytování a stravu.

Kontaktní centra (T, A) snižují rizika spojená s užíváním drog a jiných návykových látek.

Krizová pomoc (T, A, P) nabízí dočasné ubytování těm, kdo se ocitl v ohrožení zdraví nebo života a jejichž obtížná situace je spojená se ztrátou dosavadního bydlení. Poskytuje se zdarma.

Intervenční centra (T, A, P) jsou speciální službou pro osoby ohrožené domácím násilím. Těm je zde bezplatně poskytnuta právní i jiná pomoc, stejně jako možnost sociální terapie. Někdy nabízejí i ubytování.

Nízkoprahová denní centra (T, A) poskytují specifický soubor služeb pro lidi bez přístřeší. Nabízejí například polévku či jinou stravu, možnost hygieny, často i charitní šatník. Za služby se zpravidla platí symbolická částka.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (T, A) nabízí dětem a mládeži ve věku 6-26 let možnost smysluplně trávit čas, pomoc se školními povinnostmi, různé vzdělávací aktivity a také poradenství v případě obtížné situace například v rodině. Předchází nevhodným životním návykům u dětí z rizikového prostředí. Vstup do klubů je zdarma a přijít může kdokoliv.

Noclehárny (A) nabízí za zpravidla poměrně malý poplatek lidem bez přístřeší možnost noclehu a využití hygienického zařízení.

Služby následné péče (A, P) pomáhají zvládnout obtížnou situaci lidem, kteří absolvují nebo právě absolvovali léčbu z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách nebo kteří abstinují. Klient hradí případné náklady na ubytování a stravu.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (T, A) se zaměřují na rodiny s dítětem s ohroženým vývojem kvůli dlouhodobé krizové situaci v rodině. Nabízí volnočasové aktivity, doučování, pomoc při obstarávání osobních záležitostí či jednání s úřady aj. Poskytují se zdarma.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (T, A) jsou určeny klientům ohroženým sociálním vyloučením. Nabízejí různé terapeutické činnosti, pomoc v obstarání osobních záležitostí apod. Poskytují se zdarma.

Sociálně terapeutické dílny (A) pomáhají lidem se zdravotním postižením, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce, zdokonalovat jejich pracovní návyky a dovednosti. Klient přispívá pouze na stravu.

Terénní programy (T) se zaměřují na rizikově žijící jedince nebo celé skupiny a problémové lokality. Aktivně vyhledávají uživatele drog, lidi bez domova a další sociálně ohrožené osoby. Minimalizují rizika jejich způsobu života. Služba je poskytována bezplatně.

Sociální rehabilitace (T, A) je určena všem, kdo se z nějakého důvodu (vězení, drogy, život na ulici, těžká sociální a finanční situace) vyčlenili ze společnosti a sami se nedokáží navrátit k běžnému způsobu života. Nabízí soubor různých činností, které pomáhají posilovat samostatnost, nezávislost a návyky nezbytné pro samostatný život. Klient hradí pouze ubytování, stravu, případně hygienická zařízení.

Zdravotní služby

Ošetřovatelská péče (T) probíhá v domácnosti klienta a poskytují ji zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Jedná se například o podávání léků, převazy apod. Je hrazena pojišťovnou.

Hospice (P) a domácí hospicová péče (T) pomáhá nevyléčitelně nemocným komibinací sociálních služeb (odlehčovací služba) a zdravotních služeb, které se řídí zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (§ 22a) zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková.

Pozn.: Tento výkladový slovníček je čistě orientační přehled určený laické veřejnosti. Přesné definice najdete v Zákoně o sociálních službách (č.108/2006 Sb.)