Sociální, zdravotní a další charitní služby v ČR

Klienti charitních služebKdyž Charita ČR (tehdy Česká katolická charita) po Sametové revoluci obnovila svou činnost, musela záhy reagovat na amnestii Václava Havla, kdy se na svobodu dostali lidé bez prostředků a bez domova. Vznikly první šatníky, poradny a noclehárny. Zároveň stála u zrodu domácí péče pro staré, nemocné i hendikepované klienty.

Od té doby se  síť rozšířila a dnes je Charita ČR největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Jednotlivá střediska provozují vždy příslušné diecézní, městské, oblastní a farní Charity, které nejlépe znají konkrétní potřeby místních a mohou spolupracovat s obcí, krajem či dalšími institucemi v regionu.  

Adresář všech charitních služeb
Služby podle litery zákona

Rozsah poskytovaných služeb vychází z větší části ze Zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Navíc Charita ČR odpovídá skrze další typy služeb i na speciální potřeby, které nejsou v Zákoně zakotvené a provozuje také zdravotní služby (ošetřovatelská péče) a hospice.

1) Sociální služby

Nabízejí pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci. Mohou probíhat terénně (v přirozeném prostředí) nebo v ambulatních (klient dochází) a pobytových zařízeních. Popis jednotlivých typů služeb najdete ve slovníčku pojmů, vyhledávat konkrétní služby ve vašem okolí můžete v adresáři. Jsou registrované Ministerstvem práce a sociálních věcí a dělí se na:

1.1 Sociální poradenství

Každá osoba má ze zákona nárok na bezplatné základní poradenství, kdy pracovníci poradny pomohou řešit těžkou situaci nebo předcházet dalším možným potížím. Vedle toho existují odborné poradny zaměřené na konkrétní cílovou skupinu a schopné řešit i složitější dotazy (např. poradny pro oběti domácího násilí, dluhové poradny, rodinné poradny aj.). Více zde.

1.2 Služby sociální péče

Jsou určeny pro ty klienty, kteří bez pomoci nemohou plnohodnotně prožívat svůj běžný život. Jde tedy například o pomoc s běžnými úkony, hygienou, stravou, chodem domácnosti, ale také třeba zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím. Jejich účelem je pomoci klientům zajistit maximální fyzickou a psychickou soběstačnost a pokud to není možné, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Více zde.

1.3 Služby sociální prevence

Nabízí Charita lidem v sociální tísni nebo z rizikového prostředí a dále také obětem trestné činnosti (např. obchod s lidmi). Pomáhají tedy klientům překonat nepříznivou sociální situaci a změnit své životní návyky tak, aby byli lépe uplatnitelní v běžném životě i na trhu práce. Cílem je zabránit sociálnímu vyloučení těchto osob a zároveň chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Více zde.

2) Zdravotní služby

Ošetřovatelská péče je komplexní odborná zdravotní péče, kterou poskytují zdravotní sestry v domácím prostředí podle indikace praktického lékaře. Ošetřovatelka může například aplikovat injekce, převazovat rány, podávat léky, pomáhat s rekondičním cvičením - tedy pomáhat s úkony, za kterými by jinak klient musel docházet. Služba je hrazena z veřejného zdravoního pojištění.

3) Hospicová péče

Zajišťuje léčbu osob nevyléčitelně nemocných, zejména s onkologickými, kardiologickými a neurologickými diagnózami. Vedle zdravotní péče poskytují také nezbytné sociální služby, psychologickou podporu či duchovní péči a možnost strávit závěr života v kruhu rodiny a přátel.

4) Ostatní charitní služby

Vedle sociálních a zdravotních služeb deifnovaných zákonem nabízí Charita ČR více než stovku doplňujících služeb jako šatníky, půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek, rodinná, mateřská a dobrovolnická centra, chráněné dílny aj. Vyhledávat je můžete v adresáři.