19. listopadu 2019 Integrace cizinců

Charita se podílí na vydání odborné publikace o migraci a rozvoji

Charita se spojila s dalšími organizacemi, aby veřejnosti představila souvislost migrace a udržitelného rozvoje. Sborník Migrace, rozvoj a cíle udržitelného rozvoje (SDGs) uvedeme na konferenci Rozvoj, migrace a SDGs, která se koná ve čtvrtek 21. listopadu v Praze.

„Naší společnou snahou je, aby migrace nebyla vnímána jako problém, nebo nebezpečí, ale naopak jako možný zdroj rozvoje. Tak, aby byl využit potenciál migrace pro rozvoj zemí původu, zemí cílových a migrantů samotných.“ říká Jan Schroth z Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Jeho slova doplňuje migrační koordinátorka Charity Česká republika Klára Boumová: „Migrace je nedílnou součástí dnešního globalizovaného světa a nelze ji přehlížet a předstírat, že ji ze svých životů můžeme vytěsnit. V současnosti je na světě odhadem 260 milionů lidí dlouhodobě pobývajících v zemích odlišných od té, kde se narodili, nebo ve které mají občanství. Migrace je výzva a příležitost společně vybudovat prosperující, celosvětový společný domov, kde každý najde uplatnění a důstojný život.“

Závazek nezapomenout na nikoho a zaručit lidská práva všech je úhelným kamenem Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 obsahující cíle udržitelného rozvoje, které v roce 2015 podpořilo všech 193 členských států OSN. V encyklice Laudato si - O péči o společný domov vydané v témže roce papež František prohlásil, že „naléhavá výzva chránit náš společný domov zahrnuje snahu přivést celou lidskou rodinu dohromady v hledání udržitelného a uceleného rozvoje“.

Vydávaný sborník textů je nejkomplexnějším zpracováním těchto témat v českém prostředí. V knize jsou jak části teoretické, které popisují fenomény jako remitence nebo tzv. odliv mozků (brain drain), tak konkrétní příklady projektů, které realizují v různých částech světa i české organizace. Například v případové studii o Zambii, kde probíhá ve větším měřítku migrace, aniž by jí byla věnována významnější pozornost světové veřejnosti, se dočtete o tom, jak Charita Česká republika pomáhá uprchlíkům postavit se na vlastní nohy a začít třeba podnikat. 

Konference Migrace a rozvoj, Migrace jako součást Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) se koná ve čtvrtek 21. listopadu v Informačním centru OSN (UNIC) v Železné ulici 24 v Praze 1. Uskuteční se v rámci projektu Rozvoj, migrace a SDGs – Podpora vzdělávání a osvěta, jehož hlavním cílem je zvyšování odborných znalostí pedagogů, studentů a akademických pracovníků, ale také zástupců státních i nestátních organizací a veřejnosti o problematice migrace a udržitelného rozvoje.

Je ojedinělou příležitostí poznat vztahy mezi migrací a rozvojem v teoretické i praktické rovině a proniknout tak do zákonitosti této problematiky. Ale také rozvojovou spolupráci a její proměny po migrační krizi v letech 2015/2016.

Své zkušenosti a práci představí zahraniční odborníci, zástupci české státní správy a neziskových organizací, akademici i zástupci cizineckých diaspor v České republice. Vystoupí mimo jiné i programová manažerka IOM Brusel Katy Barwise, která se 12 let podílela na rozvoji a řízení migračních projektů v subsaharské Africe a Pacifiku. Nyní představí jednotlivé rozvojově-migrační projekty ve světě a upozorní tak na koherentní politiku rozvojové spolupráce. Za Charitu Česká republika vystoupí Šárka Zápotocká s konkrétními příklady propojení rozvojové spolupráce a cílů udržitelného rozvoje.

Konferenci pořádá IOM ve spolupráci s UNIC, Charitou Česká republika a Diakonií Českobratrské církve evangelické.

Charita Česká republika poskytuje zejména sociální a zdravotní péči rodinám, ženám, mužům i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. Poskytuje také humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí a zabývá se integrací cizinců v České republice. Pro cizince provozuje odborné poradny v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Litoměřicích, Plzni a Praze. V rámci projektu MIND ukazuje na propojenost migrace a rozvoje a šíří objektivní informace o migraci pomáhající překonat předsudky a strach z odlišnosti.

#whatishome