Caritas CARES 2019

Zprávy Caritas CARES popisují hlavní problémy spojené s chudobou a sociálním začleňováním znevýhodněných lidí v jednotlivých evropských zemích a navrhují zákonodárcům a státním institucím, jak tyto problémy řešit. Charita Česká republika vydává svou národní zprávu jednou za dva roky a v rámci sítě Caritas Europa vytvářejí podobný dokument i další evropské země, v nichž sídlí Charita.

Ve středu 26. února 2020 jsme v Evropském domě představili zprávu Caritas CARES 2019, která se věnuje dostupnosti služeb pro zranitelné skupiny obyvatel. Nejpalčivějším problémem je chudoba, která je současně překážkou k uplatněné zaručených sociálních práv. Dalšími vážnými problémy při boji s chudobou v Česku jsou dostupnost bydlení, dostupnost zařízení předškolní péče pro ohrožené skupiny (speciálně matky s dětmi), pomoc v oblasti zaměstnanosti pro tyto skupiny obyvatel nebo dostupnost služeb sociální a zdravotní péče. Situaci nenapomáhá ani unifikovaný přístup státního aparátu ke klientům v nouzi (speciálně na úřadech práce). Rozdíly se zvyšují jak mezi sociálními skupinami, tak mezi regiony. Došlo také k významným změnám ve složení populace: snižuje se počet lidí v produktivním věku oproti dětem a důchodcům, tedy jedincům závislým na péči.

Českou zprávu připravily ve spolupráci s Peterem Verhaeghem z Caritas Europa analytička a koordinátorka pro sociální oblast Iva Kuchyňková a analytička Martina Veverková. Vlastní národní zprávy publikuje dalších 16 evropských zemí. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Historie

Vše začalo v roce 2014, kdy Charita ve Stínové zprávě na základě vlastního průzkumu popsala situace v sociální oblasti v jednotlivých zemích, tedy i v České republice. Z této zprávy vycházejí základní advokační témata, na které se Charita zaměřuje při hájení práv těch nejslabších.

Základní advokační témata

1. dobrá kvalitní práce  
2. přiměřená mzda za práci 
3. přídavek a platby na dítě 
4. dostupné a sociální bydlení  
5. zdravotní péče pro všechny 
6. vzdělání pro děti i dospělé
7. přiměřený minimální příjem (včetně řešení zadluženosti lidí)

Na Stínovou zprávu navázaly od roku 2015 zprávy Caritas CARES, které jsou vydávány každý druhý rok. Zaměřují se na oblast, která se zdá být pro většinu evropských zemí nejpalčivější. Téma aktuální zprávy navrhuje akční skupina Caritas Europa a schvaluje je generální sekretář.

Národní Charity jsou klíčovými aktéry v boji proti chudobě, a sociálnímu vyloučení a podpoře sociální spravedlivosti. Poskytují sociální, zdravotní a doplňkové či humanitární služby potřebným a navrhují nápravu nerovných struktur, politických rozhodnutí a opatření. Zprávy Caritas CARES jsou důležitou součástí této činnosti. Na základě svých zkušeností z každodenní práce s lidmi žijícími v chudobě Charita informuje místní, regionální, národní a celoevropské úřady o aktuální situaci a doporučuje jim řešení.

Národní zprávy Caritas CARES jsou sestaveny na základě jednotného dotazníku sestaveného pro jednotlivé členské organizace Caritas Europa, které zastupují jednotlivé země Evropy. Cílem zpráv je zastat se nejzranitelnějších lidí ve společnosti, hledat řešení situace a podpořit advokační činnost Charity na národní a celoevropské úrovni pomocí seriózního průzkumu a zjišťování dat v konkrétních oblastech.

Související dokumenty