Sociálně rehabilitační programy


 • Tel.: 775 713 304, 778 538 209
 
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42 Vedoucí služby: Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí projektu, sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
 
Projekt
REALIZACE PREVENTIVNÍCH SLUŽEB CHARITY V LITVÍNOVĚ II je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je realizace těchto sociálních služeb: Terénní programy, Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace v Komunitním centru Janov

Logo%20OPZ%20barevné

Sociální rehabilitace Litvínov                     (8522670)

Místo poskytování sociální služby: Janovská 122, 435 42 Litvínov - Janov

Poslání

Posláním sociální služby Sociální rehabilitace, v ulici Janovská 122 v Litvínově, je pomáhat uživatelům se zdravotním postižením překonat nepříznivé dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě. Poskytovat uživatelům služby prostor pro nácvik, posilování a prohlubování dovedností a schopností, které povedou s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem v maximální možné míře k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Souhrn činností sociální rehabilitace je poskytován jak v domácím prostředí uživatele, tak u nás v zařízení nebo doprovázením, pondělí až čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin, v pátek 7:00 až 15:30 hodin.

Cíle

Obecně

Cílem sociální rehabilitace je dlouhodobé, pravidelné a systematické znovuobnovování a procvičování schopností a dovedností:

Konkrétně

 • umožnit navázat sociální kontakty,
 • rozvoj a nácvik komunikačních schopností,
 • rozvoj a nácvik myšlenkových a paměťových schopností,
 • zlepšení soustředěnosti a pozornosti,
 • rozvoj a nácvik motorických schopností.

Naplňováním cílů chceme zlepšit kvalitu života uživatelů, není-li to možné, alespoň stabilizovat jejich situaci a zabránit jejímu zhoršování, které by mohlo vést k sociálnímu vyloučení uživatele.

Cílů dosahujeme především nácviky, dále pak konzultacemi s psychologem nebo emoční podporou či zprostředkováním další pomoci.

Zásady

  • služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení uživatele
  • zachovává a respektuje důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav a ekonomické postavení
  • zachovává nestrannost k rodinným vztahům uživatele
  • respektovat základní lidská práva
  • respektovat nároky a přání uživatele, individuální potřeby a požadavky uživatele
  • chránit práva uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
  • respektovat práva uživatele na vlastní rozhodování a seberealizaci
  • uplatňovat opatření směřující k ochraně uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě
  • týmové spolupráce a jednotného přístupu všech pracovníků poskytovatele ke všem uživatelům služby
  • hospodárnosti a efektivního využívání finančních a materiálních prostředků určených pro realizaci služby.

Okruhy osob

 • Osoby se zdravotním postižením

Věková struktura:

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Podmínky pro poskytování služby

Kritéria pro přijetí nového uživatele Žadatel odpovídá cílové skupině uživatelů Sociální rehabilitace.

Pro poskytování sociální služby terénní formou je důležité, aby zájemce o sociální službu měl trvalé bydliště ve městech Litvínov, Janov a Horní Jiřetín. V případě poskytování sociální služby ambulantní formou místo bydliště není podmínkou.

Úhrada za služby

Služba Sociální rehabilitace je službou sociální prevence, je poskytována bez úhrady nákladů v souladu se zákonem 108/2006 Sb. §71.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • které nespadají do cílové skupiny (občanům s infekčním či přenosným onemocněním, občanům v karanténě, občanům závislým na návykových látkách a v akutní fázi intoxikace, občanům v akutním stádiu psychického onemocnění)
 • které nejsou občany měst Litvínov, Janov, Horní Jiřetín
 • které žádají o službu, kterou v rámci projektu neposkytujeme
 • pokud je naplněná kapacita
 • V případech, kdy poskytovatel zájemci odmítne službu poskytnout, je poskytovatel povinen o důvodech svého odmítnutí zájemce bezprostředně ústně informovat a provést o tom zápis. Výjimkou jsou případy, kdy by zdůvodnění bylo pro SP přímo ohrožující nebo kdy poskytovatel ztratil se zájemcem kontakt.

 

  rehabilitace 2  rehabilitace 3


 

Kontakty:    

vedoucí zařízení Bc. Alena Lencová, DiS. 775 713 304  lencova@charitamost.cz
pracovník v sociálních službách Petra Šímová 778 538 209  simova@charitamost.cz
pracovník v sociálních službách Tereza Vaňásková 778 538 209 vanaskova@charita.cz

 

Sponzoři a donátoři:

 2017

 Logo%20OPZ%20barevné

2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad Ústeckého kraje

 

mpsvlogo kúúk

 

2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce

mpsv  úp

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Petra Šímová - pracovník v sociálních službách Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí projektu, sociální pracovník Vaňásková Tereza - pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
102 310 819 Kč

91,5%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!