Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Litvínov


 • Tel.: 775 713 304
 
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42 Vedoucí služby: Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
 
Projekt
REALIZACE PREVENTIVNÍCH SLUŽEB CHARITY V LITVÍNOVĚ je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je realizace těchto sociálních služeb: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru Janov

Logo%20OPZ%20barevné

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi     (3043143)      

Místo poskytování sociální služby                          Janovská 122, 435 42 Litvínov - Janov

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, v ulici Janovská 122, Litvínov – Janov, je - terénní anebo ambulantní formou, podpořit rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Souhrn činností sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytován jak v domácím prostředí uživatele, tak u nás v zařízení nebo doprovázením. Služba je realizována od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 16:00 hodin, v pátek 7:00 až 15:30 hodin.

Cíle

Cílem služby je zabránit zhoršování nepříznivé životní situace rodiny.

Hlavním cílem je pak dosáhnout zvýšení životní úrovně rodiny, díky zlepšení sociálních dovedností jejich jednotlivých členů se záměrem dosáhnout toho, aby rodina byla samostatně schopná zvládat problémy každodenního života a zajistit tak svým dětem v rámci svých možností odpovídající prostředí k jejich všestrannému vývoji.

Služba se také osvědčila jako prevence „odebírání dětí“.

Zásady

Podmínky pro poskytování služeb musí být stanoveny tak, aby zohledňovaly:

 • Dodržování práv uživatel - respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel, zachování jeho lidské důstojnosti.
 • Přirozenost prostředí - práce s klienty probíhá především v jejich přirozeném prostředí.
 • Návaznost služeb - navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.
 • Dobrovolnost - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.
 • Respekt k nárokům a přáním uživatele, individuální potřeby a požadavky
 • Nezávislost na službě - služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.
 • Mlčenlivost a diskrétnost – chránit právo uživatele na soukromí a dbát na důvěrnost sdělení. Bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.
 • Týmovou spolupráci a jednotný přístup všech pracovníků poskytovatele ke všem uživatelům služby
 • Hospodárnost a efektivní využívání finančních a materiálních prostředků určených pro realizaci služby.

Cílová skupina

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám pečujícím o osobu blízkou – rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí).

 • Jedná se o rodiny s dětmi

Okruhy osob, pro které je sociální služby určena (věková struktura):

 • Děti kojeneckého věku (od 4 roku)
 • Děti předškolního věku (4 – 7 let)
 • Mladší děti (7 – 10 let)
 • Starší děti (11 – 15 let)
 • Dorost (16 – 18 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64)

Podmínky pro poskytování služby

Kritéria pro přijetí nového uživatele

Žadatel odpovídá cílové skupině uživatelů Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Úhrada za služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány všem uživatelům vždy bezplatně.

 

V případech, kdy poskytovatel zájemci odmítne službu poskytnout, je poskytovatel povinen o důvodech svého odmítnutí zájemce bezprostředně ústně informovat a provést o tom zápis. Výjimkou jsou případy, kdy by zdůvodnění bylo pro sociálního pracovníka přímo ohrožující nebo kdy poskytovatel ztratil se zájemcem kontakt

 

 sas 1  sas 2  sas 3

 

Kontakty:

vedoucí zařízení Bc. Alena Lencová, DiS. 775 713 304  lencova@charitamost.cz
sociální pracovník Jana Štiková, DiS. 775 713 931 stikova@charitamost.cz
pracovník v sociálních službách Pavlína Rosenkranzová 770 128 394 rosenkranzova@charitamost.cz
pracovník v sociálních službách Alena Venclíková  770 122 187 venclikova@charitamost.cz
pracovník v sociálních službách Jana Kohoutová 775 713 219  kohoutova@charitamost.cz

                                                

Sponzoři a donátoři:

2017

Logo%20OPZ%20barevné

 

2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad Ústeckého kraje

Město Litvínov

Město Horní Jiřetín

logo litvínov  mpsv  logo kúúk  logo jiřetín

 

 

Služba byla v minulosti podpořena z OP LZZ prostřednictvím projektu „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“

Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/15.00017


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí zařízení Jana Kohoutová - pracovník v sociálních službách Rosenkranzová Pavlína - pracovník v sociálních službách Jana Štiková, Dis. - sociální pracovník Alena Venclíková - pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
101 702 299 Kč

90,9%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!