Pečovatelská služba


 • Tel.: 518 322 213
 
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb, Marie Štípská - vedoucí pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

1. Cesta za poplatek vozem pečovatelské služby.

2. Dohled nad nemocným dospělým občanem nebo dítětem v době od 6.00 do 22.00 hodin.

3. Dohled nad dodržováním léčebného režimu.

Charitní pečovatelská služba se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 313/2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o sociálních službách.

 

 

 


 

                                                         

 

Tato služba je finančně podporována Jihomoravským krajem a městem Veselí nad Moravou.

 

  CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VESELÍ NAD MORAVOU

Číslo registrace:                           5218961
Vedoucí pečovatelské služby:    Marie Štípská
Telefon:                                         518 322 213
Mobil:                                            739 524 367
Adresa:                                         Masarykova č. p. 136, 698 01 Veselí nad Moravou
E-mail:                                          pecovatelska@veselinm.charita.cz

 


Výkony charitní pečovatelské služby jsou v domácnostech uživatelů poskytovány nepřetržitě, sedm dní v týdnu, v průběhu celého roku včetně sobot, nedělí a svátků.

Provozní doba kanceláře Charitní pečovatelské služby:

PO   7.00 - 15.30
ÚT   7.00 - 15.30
ST   7.00 - 17.00
ČT   7.00 - 15.30
PÁ   7.00 - 15.30
V těchto provozních hodinách si může zájemce domluvit pečovatelskou službu, podat podnět, připomínku, stížnost či pochvalu.

Pečovatelské výkony jsou poskytovány na základě Smlouvy mezi Charitou a uživatelem nebo jeho zástupcem.


Jaké služby poskytujeme?

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo na invalidní vozík).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla ve všední den, nebo ve svátky a dny pracovního klidu, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití).
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jejich drobné opravy).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí a dospělých do školy, k lékaři apod.).

  Fakultativní (doplňkové) činnosti Charitní pečovatelské služby:
 • Cesta za poplatek vozem pečovatelské služby.
 • Dohled nad nemocným dospělým občanem nebo dítětem v době od 6.00 do 22.00 hodin.
 • Dohled nad dodržováním léčebného režimu.

Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto služeb dle Sazebníku fakultativních úkonů. Poskytovatel si vyhrazuje právo na navýšení sazby v souvislosti s růstem nákladů. O této změně bude poskytovatel uživatele informovat minimálně měsíc před účinností navýšení této ceny. Ke každému z fakultativních výkonů má CHPS udělanou kalkulaci nákladové sazby, která je uložená v kanceláři vedoucí CHPS.                                 

Co je naším posláním?

Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelských výkonů doplňujeme sníženou sebeobsluhu uživatele, s citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby.
Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal po zbytek života ve svém přirozeném prostředí.

Kde působíme?

CHPS působí ve Veselí nad Moravou a v okolních obcích: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Bzenec, Domanín, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Suchov, Syrovín, Tasov, Těmice, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou, Vnorovy, Žeraviny.

Zásady pečovatelské služby:

Charitní pečovatelská služba je:

 • Cílená a individuální (S každým uživatelem je vždy sepsána Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby, kde je vymezen individuální rozsah výkonů podle představ a potřeb uživatele. Při poskytování služby se přihlíží k jeho zvyklostem, potřebám a podmínkám v domácnosti).
 • Spolehlivá (poskytování služeb v náležité kvalitě, včas a dle stanovené ceny).
 • Pružná (Pohotově reaguje na aktuální potřeby uživatele, kterým se dle domluvy s uživatelem přizpůsobí).
 • Dostupná (místně, časově, finančně).
 • Týmová (Služba je poskytována sehraným týmem pracovníků, kteří se řídí metodikou zařízení a dodržují pracovní postupy v péči o uživatele).

Podmínkou k výkonu pracovníka v sociálních službách je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost (viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Pracovníci vykonávají svou práci ve shodě s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, platnými zákony ČR, Chartou práv a povinnosti tělesně postižených, rezolucí Práv duševně postižených, Mezinárodním kodexem sociální práce, Etickým kodexem pracovníků pečovatelské služby a Etickým kodexem Charity ČR.

 
Jaká je naše cílová skupina?


Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby jsou osoby se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.

Při snížené nebo úplné ztrátě soběstačnosti je nutno zajistit systém služeb, který kompenzuje ztrátu vlastních schopností. Výhodou pečovatelské služby je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí a podle písemné domluvy (Smlouvy o poskytnutí Charitní pečovatelské služby a individuálního plánu) za ním pracovníci pečovatelské služby dochází a dopomáhají mu v běžných činnostech.

Charitní pečovatelská služba zajišťuje dopomoc cílové skupině uživatelů při činnostech, které nemohou vykonávat sami a to podle sjednaného individuálního plánu a dle skutečných potřeb.

Okruh osob, kterým je péče poskytována:
- senioři (mladší 65 – 80 let, starší nad 80 let) se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti,
- osoby s chronickým onemocněním bez věkového omezení,
- osoby s tělesným, zdravotním a jiným zdravotním postižením bez věkového omezení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby,
- rodinám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (rodiny, ve kterých se narodila 3 nebo více dětí).

Výše jmenované osoby mají bydliště v obcích uvedených v územní působnosti CHPS (viz výše). Služby poskytujeme výše uvedeným osobám bez věkového omezení.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pokud:
- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žádá,
- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Charitní pečovatelská služba v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze Smlouvy.

Okruh osob, kterým neposkytujeme Charitní pečovatelské služby:
- osobám s psychickými poruchami, s poruchou chování s agresivními projevy, s psychiatrickou diagnózou, které nejsou pod dohledem odborníka a potřebují komplexní a odbornou péči, kterou Charitní pečovatelská služba není schopna poskytnout,
- osobám s těžkým zrakovým a sluchovým postižením,
- osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
- osobám s hlubokou stařeckou demencí, které potřebují komplexní a odbornou péči.

Odmítnout uzavřít Smlouvu může vedoucí pečovatelské služby se zájemcem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Takovému zájemci vedoucí doporučí, aby kancelář navštívil jiný den a jednání proběhlo v jiném termínu.

 

Cíle Charitní pečovatelské služby v souladu s posláním

VIZE Charitní pečovatelské služby do roku 2015
Charitní pečovatelská služba (CHPS) ve Veselí nad Moravou poskytuje odborné a kvalitní pečovatelské služby uživatelům, kteří spadají do cílové skupiny a žijí v regionu působnosti CHPS.
Řídí se funkční metodikou, kde jsou stanoveny potřebné pracovní postupy, směrnice a organizační struktura. Dodržuje celkovou vizi a poslání Charity Veselí nad Moravou.
Má vypracované kvalitní projekty na získávání vícezdrojových finančních prostředků pro svou neziskovou činnost.
CHPS je konkurenceschopná služba, je kvalitně a odborně řízená, má zajištěnou dobrou propagaci a veřejnosti je známo její poslání a zásady, kterými se služba řídí.
Má zajištěnou metodickou podporu a dobrou komunikaci ze strany ACHA - Olomouc.
Uživatelé CHPS jsou spokojeni a je zajištěna pravidelná kontrola jejich spokojenosti s poskytovanými službami
a bezplatné poradenství.
Pracovníci CHPS se vzdělávají v rámci svých individuálních potřeb, jezdí na stáže, odborná kolegia, mají dostatek pracovních pomůcek, je zajištěna pravidelná kontrola jejich spokojenosti a podpora nezávislého odborníka.
Pracovníci mají dobré pracovní zázemí, prostory pro skladování pomůcek a jízdních kol.
CHPS má dobrou komunikaci a zpětnou vazbu se všemi ostatními službami Charity Veselí nad Moravou, s praktickými lékaři a rodinnými příslušníky našich uživatelů a také zaměstnanců obecních úřadů.
Aktivně se podílí na Komunitním plánování sociálních služeb.

Dlouhodobé cíle CHPS 2014-2015:

Dlouhodobé cíle se samostatně nevyhodnocují, budou vyhodnoceny prostřednictvím cílů krátkodobých, které jsou zapracované v metodice pečovatelské služby.

1/ Zajistit uživatelům možnost žít ve svém vlastním sociálním prostředí po zbytek života, poskytovat jim pečovatelské služby a duchovní podporu v nejvyšší možné kvalitě a také pravidelně zjišťovat jejich spokojenost s kvalitou služeb prostřednictvím dotazníkového šetření.
 2/ Zajistit pracovníkům CHPS možnost kvalitního vzdělávání, duchovní podporu, dále podporu nezávislého odborníka a také pravidelně zjišťovat jejich spokojenost s pracovním prostředím a podmínkami.
3/ Zajistit ekonomickou stabilitu CHPS, zpracovávat a podávat projekty k zajištění financí pro službu. Účastnit se schůzek komunitního plánování sociálních služeb a dále aktivně spolupracovat s rodinnými příslušníky uživatelů, úřady, jinými institucemi a ostatními sociálními službami. Rovněž pravidelně zjišťovat jejich spokojenost s CHPS.
4/ Zajistit propagaci na medializaci CHPS, zajistit pravidelný roznos letáků a aktualizovat webové stránky. Pravidelně vyhodnocovat cíle CHPS, vypracovat hodnotící zprávu a nastavit nové cíle na další rok.

 

Systém pečovatelské služby umožňuje:
- důstojné prožití stáří a nemoci,
- zachování vlastního životního stylu a aktivity,
- dopomoc pečujícím rodinám, aby mohly být co nejdéle zapojeny do péče o své blízké,
- pomoc rodině – snížení psychické a fyzické zátěže v péči o uživatele,
- udržení a zajištění kontaktu s ostatními lidmi,
- pomoc při překonání nelehkých situací (samota, nemoc),
- zůstat po zbytek života v domácím prostředí,
- kvalitní péči do konce života,
- psychickou podporu,
- hygienu, stravu a čisté domácí prostředí,
- zlepšení nepříznivé sociální situace, např. kontaktem s pracovníky Charity.


Pracovníci CHPS musí být obeznámeni s celým terénem, a to z důvodu:
- zastupitelnosti,
- střídaní pracovníků při odpoledních a víkendových službách,
- vzniku závislosti uživatele na pracovníkovi CHPS,
- vzájemného kontrolování odvedené práce jednoho pracovníka dalším pracovníkem, který přichází do domácnosti uživatele,
- vzájemné doplnění informací a předávání zkušeností jednoho pracovníka směrem k druhému pracovníkovi a navzájem mezi sebou v týmu.

 Pracovníci Charitní pečovatelské služby:

             Marie Štípská
Vedoucí Charitní pečovatelské služby

         stipska A

           Mgr. Markéta Navrátilíková             Bc. Veronika Sedlářová                         Třináctá Ivana
             Sociální pracovnice                               Sociální pracovnice                  Koordinátorka střediska VnM

        navrátilíková                  sedlarova                     trinacta      

            Monika Dvořanová                                 Pavla Hrušková                               Denisa Petrášová
                 Pečovatelka                                           Pečovatelka                                        Pečovatelka
                                                   

 

           Pavlína Konečná                                     Jarmila Žáčková                               Bachanová Věra   
               Pečovatelka                                              Pečovatelka                                        Pečovatelka
                             

 

         

           Chromečková Hana                                Ivanová Vlasta                                 Ančincová Marcela
                Pečovatelka                                           Pečovatelka                                          Pečovatelka

 

 

 

              Pešová Marie                                       Vaďurová Ivana                                Šivelová Markéta
               Pečovatelka                                             Pečovatelka                                        Pečovatelka

 

 

 

            Cveková Jaroslava                         Stojaspalová Gabriela
                Pečovatelka                                          Pečovatelka
   

Úhradu za poskytnuté služby uživatel platí dle Sazebníku CHPS, který je zpracovaný podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. (odkaz najdete zde):

 SAZEBNÍK CHPS .doc 83.5 KB 

 Průvodce CHPS 4.2 MB

U základních výkonů je sazba 130,- Kč za 1 hodinu péče - tato sazba je jednotná jak pro všední dny, tak pro soboty, neděle či státní svátky.


ODKAZY NA DOKUMENTY CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:

1. Pochvala pracovníka nebo činnosti Charitní pečovatelské služby.doc
2. Formulář stížnosti pro uživatele.doc

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. - ředitel Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb Miroslav Sečka - správce Petr Tomeček - účetní Vladimíra Sečková - účetní Marie Štípská - vedoucí pečovatelské služby Bc. Veronika Sedlářová - sociální pracovník Mgr. Markéta Navrátilíková - sociální pracovník